Projektas

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

PROJEKTO ADMINISTRATORIUS – ŠMSM Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 28 mėn. (2017 m. kovo mėn. – 2019 m. liepos mėn.)

 

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

 

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas (perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

 
Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas (bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Mūsų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Pradinių klasių mokiniai džiaugiasi  įvairiomis priemonės, skirtomis pasaulio pažinimui. Mokiniams patinka gamtos mokslų mokytis taikant praktinę tiriamąją veiklą – ji vis populiaresnė ir integruojama į kitus mokomuosius dalykus. Vis daugiau dėmesio skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. Gamtos mokslų pamokos persikelia ir į netradicines erdves: parką ar mokyklos kiemą.
       Plačiau apžvelgti  ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ panaudojimą mūsų gimnazijos 1 klasės  galima čia: https://jolantosmokiniai.jimdo.com

 

 

TĘSIASI GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS 1-4 KL.

Jau trečius metus gimnazijoje vyksta užsiėmimai, kuriuose naudojamos gamtos ir technologijų mokslų priemonės, skirtos įvairiems bandymams, tyrimams atlikti. Atlikdami paprasčiausius stebėjimus ir bandymus, mūsų mokiniai mokosi atrasdami, sužinodami, patirdami,  vaizdžiai mato atlikto darbo rezultatus, vertina savo pasiekimus, patiria pažinimo džiaugsmą. Tyrimų metu mokiniai mokosi saugiai elgtis su priemonėmis, bendradarbiauti su klasės draugais.

Smagu, kad mokiniai gali naudotis gautomis priemonėmis ir taikyti jau žinomas teorines žinias praktiškai. Naudodami turimas priemones, pamokose mokytojai parenka tokias veiklas, kurios  padeda gilinti žinias ir įgūdžius, praturtina ugdymo(si) procesą, skatina mokinių aukštesnę mokymosi motyvaciją, ugdo kūrybinį mąstymą.

Turimos priemonės naudojamos visose pradinio ugdymo pamokose.

Pradinių klasių vyr. mokytoja J. Žėglevičienė

 

1-4 kl. nupirktų mokymo priemonių ir įrangos sąrašas

5–8 kl. mokymo priemonių ir įrangos sąrašas

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai

http://www.vedlys.smm.lt

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija