• Kategorija: Ugdymas
 • Peržiūros: 3120

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

 Facebook puslapis

 

 

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje vykdomos dvi programos:

1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą ,,Žaliu vaikystės takeliu“ (PRIEDAS 1)

 

2. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (PRIEDAS 2),PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269

Į ugdymo turinį integruojama:

 • LIONS QUEST programa (PUG ,,Peliukai")  (PRIEDAS 4)
 • Ekologinis ugdymas (PUG ,,Peliukai", IUG „Skruzdėliukai“, „Lašeliukai“) (PRIEDAS 5)

 

GRUPĖS

2023 – 2024 m. m. darželyje ugdosi 45 ugdytinių. Sukomplektuotos 3 grupės:

 • ikimokyklinio amžiaus mišri (2-3 metai) – 1 grupė
 • ikimokyklinio amžiaus mišri (4-5 metai) – 1 grupė
 • priešmokyklinė grupė (5-6 metai) – 1 grupė

 

 

„Skruzdėliukų“ grupė

Grupės darbo laikas: 7.30 – 16.30

Grupėje dirba:

ikimokyklinio ugdymo vyr.  mokytoja Janina Langvinienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Milda Maliauskienė

mokytojos padėjėja Regina Maziliauskienė

Dienos ritmas „Skruzdėliukų“ grupėje (ankstyvojo amžiaus  2-3 m. )

   7.30 - 8.00      Vaikų priėmimas, žaidimai

   8.00 - 8.20      Ryto mankšta

   8.20 - 9.00       Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai, ruoša

   9.00 - 10.30      Ugdomoji veikla grupėje, salėje

   10.30 - 11.20    Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, veikla lauke

   11.20 - 12.00    Sugrįžimas iš lauko, pasiruošimas pietums, pietūs

   12.00 - 15.00    Poilsio ir ramybės laikas

   15.00 - 15.30    Laipsniškas vaikų kėlimas, savarankiška vaikų veikla

   15.30 - 16.00    Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

   16.00 - 16.30    Žaidimai, veiklos lauke.

 

 

„Lašeliukų“ grupė

Grupės darbo laikas: 7.00 – 17.30

Grupėje dirba:

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Salemonienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Šaltienė

mokytojos padėjėja Vaida Zavedskienė

Dienos ritmas „Lašeliukų“ grupėje (4-5 metų amžiaus)

  7.00 - 8.00     Vaikų priėmimas, žaidimai

  8.00 - 8.30      Ryto mankšta

  8.30 - 9.00      Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

  9.00 - 10.30    Ugdomoji veikla grupėje, salėje

  10.30 - 11.30    Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, veikla lauke

  11.30 - 12.00   Sugrįžimas iš lauko, pasiruošimas pietums, pietūs

  12.00 - 15.00   Poilsio ir ramybės laikas

  15.00 - 15.30   Laipsniškas vaikų kėlimas, savarankiška vaikų veikla

  15.30 - 16.00   Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

  16.00 - 17.30   Žaidimai, veiklos lauke.

 

„Peliukų“ grupė

Grupės darbo laikas: 8.00 – 17.00

Grupėje dirba:

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Daiva Aleknienė

vyr. mokytoja Laima Šukytė

mokytojos padėjėja Lina Bubliauskienė

Dienos ritmas „Peliukų“ grupėje (priešmokyklinio 5-6 m. amžiaus)

    8.00 - 8.30     Vaikų priėmimas, žaidimai, savarankiška veikla

    8.30 - 9.00      Ryto mankšta

    9.00 - 9.30      Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai, ruoša

    9.30 - 10.30      Ugdomoji veikla grupėje, salėje

   10.30 - 12.00     Pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas, veikla lauke

   12.00 - 13.00    Sugrįžimas iš lauko, pasiruošimas pietums, pietūs

   13.00 - 14.00    Poilsio ir ramybės laikas

   14.00 - 16.00    Laipsniškas vaikų kėlimas, savarankiška vaikų veikla

   16.00 - 16.30    Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

   16.30 - 17.00    Žaidimai, veiklos lauke, vaikų išleidimas į namus.

 

 

VEIKLOS SRITYS

 

Įstaigoje taikomas kūrybinis - visuminis (kompleksinis) ugdymas (PRIEDAS 6)Ugdymas organizuojamas vadovaujantis humanistinės pedagogikos holistiniu (visuminiu) požiūriu į ugdomą asmenybę jos saviraidos procese. Humanistinė pedagogika vaiką priima tokį, koks jis yra. Esminė priemonė tikslui pasiekti yra bendravimas, kuris teikia vaikams kasdienį džiaugsmą, stiprina jų asmenybę, dovanoja jiems pasirinkimo laisvę, skatina bendradarbiavimą. Vaiko poreikis turėti geras socialines, edukacines vystymosi sąlygas yra vienas pagrindinių ir su vaiko amžiumi nesikeičiančių interesų. „Skruzdėliukų“,  „Lašeliukų“ ugdymo(si) veikla orientuota į pagrindinius vaiko poreikius: saugumą, savarankiškumą, aktyvumą, žaidimą, bendravimą, bendradarbiavimą, pažinimą, saviraišką. Grupėse žaidimas yra  svarbiausia ugdymo(si) priemonė leidžianti vaikui daug kartų mėginti, atrasti, keisti, priimti sprendimus, modeliuoti  ir kūrybiškai interpretuoti. Ugdymas nukreiptas į vaiko individualią pažangą. Vaikas ugdomas visapusiškai – skatinamas pažinti, atrasti, išlaisvėti, tobulėti nebijant suklysti! Klaidų nėra, tik pamokos. Vertink nesėkmes kaip progas asmenybei ugdyti ir dvasiai tobulinti (Robinas Šarma). 

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Toks ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų prašymu jeigu vaikas yra pakankamai tam subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5-eri metai. Tai tarpinė ugdymo grandis tarp ikimokyklinio ugdymo ir pradinės mokyklos. Priešmokykliniame vaiko amžiuje gilinamos ir plečiamos žinios, plėtojami gebėjimai ir įgūdžiai įgyti ikimokyklinio ugdymo grupėse, o priešmokyklinės grupės pedagogų uždavinys – parengti vaiką mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.

Darželyje bendro ugdymo grupėse integruotai ugdomi vaikai su kalbos bei komunikacijos sutrikimais, o taip pat turintys kitų specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

 

UGDYMO TURINYS

Ugdymo turinys sudarytas remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (PRIEDAS 7)atskleidžiant svarbiausias pasiekimų sričių charakteristikas; orientuotas į vaikų kompetencijų  visuminį ugdymą(si) (kompetencijų ugdymo gairės ... sričių plėtojimo) (PRIEDAS 8), vaiko galias ir darželio mėnesio temas (papildant savaitinėmis mėnesio potemėmis):

Ugdymo turinys orientuotas į sveikatos, pažinimo, socialinės, mokėjimo mokytis, komunikavimo, meninės vaiko

kompetencijų ugdymą, joms skiriamas vienodas dėmesys. Suskirstymas į atskiras kompetencijas

yra sąlygiškas, siekiant aiškiau apibrėžti ir išskleisti konkrečių kompetencijų turinį.

 

UGDYMO METODAI

 

            Ugdymas grindžiamas orientuojantis į vaiko socialinę patirtį, pasiekimus, taikomi įvairūs, vaikus motyvuojantys ugdymo(si) metodai, kuriama motyvuojanti ir skatinanti vaikus veikti ugdymo(si) aplinka:

 

Žaidimas (pagrindinė veikla pažinti save ir aplinkinius, supančią aplinką, tenkinti savo svarbiausius poreikius, lavinti protinius gebėjimus).

Spontaniškas ugdymas (atsižvelgiama į vaikų siūlymus ir idėjas. Vaiko spontaniška veikla gerbiama ir laikoma vertinga patirtimi, ugdymui panaudojamos netikėtos situacijos).

Kūryba (skatinama savitai ir priimtinais būdais išreikšti save, interpretuoti, kurti, atrasti, įgyvendinti idėjas. Kuriama reikiama aplinka, aprūpinama priemonėmis).

Projektas (teorinė – praktinė veikla, plėtojanti  turimą patirtį ir kompetencijas).

Stebėjimas, eksperimentas (pagilina ugdytinių žinias, ugdo gebėjimą pritaikyti jas, aiškinant natūralius procesus ir reiškinius, skatina žingeidumą ir savarankiškumą).

Diskusijos (problemos, reiškinio aptarimas, minčių, idėjų išsakymas, išklausant kito nuomonę, konfliktų sprendimas.  Sudaroma galimybė vaikui spręsti visus su juo susijusius gyvenimo klausimus: aplinkos kūrimo, veiklos planavimo. Pedagogas įsiklauso į vaiko mintis, kartu su vaiku mąsto ir sprendžia įvairias problemas, aiškinasi reiškinius, jų esmę ir kt.).

Ekskursijos, išvykos (organizuojamos ekskursijos, išvykos po muziejus, įžymias vietas, vaikai dalyvauja edukacinėse programose).

Kūrybinių darbelių parodos (gimnazijos bendruomenei ir vietos gyventojams  miestelio bibliotekoje).

IT taikymas ugdymo procese (vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas, kompiuterinių programų ir žaidimų naudojimas).

     Ugdymo procesas organizuojamas  ir kitose gimnazijos bendrosiose vidaus ir lauko erdvėse, lavinančias vaikų mąstymą, smulkiąją ir stambiąją motoriką, teikiančias vaikams džiaugsmo.

     Vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius ugdymo turinys pritaikomas arba individualizuojamas vadovaujantis Vaiko gerovės komisijos ir PPT rekomendacijomis.

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

Įstaigoje vaikai ugdomi nuo rugsėjo 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos. Vasaros metu darželio skyrius vieną mėnesį atostogauja (liepos arba rugpjūčio mėnesį).

  

 

PRIĖMIMAS Į  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

  

Paslauga teikiama vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-303 "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo".  https://darzeliai.krs.lt/pri%C4%97mimas/aprasas-ir-prasymo-pavyzdys/

 

Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313, nustatytus reikalavimus.

 

PRAŠYMO PATEIKIMAS  

Priimami prašymai tėvų (globėjų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone. Esant laisvų vietų Švietimo įstaigose, priimami prašymai ir tėvų (globėjų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) gyvenamoji vieta deklaruota kitoje savivaldybėje. Prašymai priimami visus metus (kiekvieną darbo dieną, darbo valandomis) ugdymo įstaigose, Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje arba internetu.

Tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu jungiasi per elektroninius valdžios vartus. Prašymus internetu tėvai (globėjai) gali pateikti pageidaujamai ugdymo įstaigai prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt. savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamos lankyti ugdymo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją arba į Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistą, atsakingą už vaikų priėmimo į grupes duomenų centralizuotą tvarkymą.

GRUPIŲ SUDARYMAS

 • Priimamų vaikų sąrašai sudaromi remiantis Savivaldybės duomenų bazėje esančiais kriterijais ir algoritmais suvestų duomenų pagrindu iki birželio 1 d. Priimamų vaikų sąrašai patvirtinami iki kiekvienų metų liepos 1 d., ir viešinami ugdymo įstaigose bei matomi darželių informacinėje sistemoje prisiregistravusiems tėvams (globėjams). Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
 • Priimant vaikus į grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu:  https://darzeliai.krs.lt/  
TĖVŲ INFORMAVIMAS DĖL PRIĖMIMO

Apie vaikui skirtą vietą švietimo įstaigoje tėvai (globėjai) informuojami jų prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Jei tėvai (globėjai) prašyme nenurodė elektroninio pašto adreso, jie informuojami pagal prašyme pasirinktą informacijos gavimo būdą.

Visa informacija:  https://darzeliai.krs.lt/kaip-u%C5%BEsakyti-paslaug%C4%85/ 

Norintys pateikti prašymą tėvai pateikia įstaigai dokumentus arba jų patvirtintas kopijas (jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu, pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):

 • Vaiko gimimo liudijimas;
 • Dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

Jei priimant vaiką į darželį gali būti teikiamas prioritetas, tėvai privalo pateikti tai įrodančius dokumentus:

 • neįgalumo lygio pažymą
 • dokumentą, įrodantį, kad vaikas yra įvaikintas
 • pažymą apie gaunamas pajamas arba socialinės pašalpos skyrimo pažymą
 • šeimos sudėtį ar kitus dokumentus.

Kai vaikas bus užregistruotas į ugdymo įstaigą, bus suteiktas vaiko ID.  Internetinėje svetainėje:  tėveliai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

SVARBU:
Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Švietimo įstaigoje, per 10 kalendorinių dienų privalo pasirašyti sutartį.

Tėvai (globėjai), negalintys pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo), apie tai turi pranešti Švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu laišku ar registruotu laišku) ir informuoti apie Švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą. Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą nurodant pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų (per nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą), vaikas netenka vietos Švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų ir laukiančių vaikų sąrašuose neišsaugoma. Jei ilgą laiką (2 mėn. nuo priimamų vaikų sąrašų sudarymo) nepavyksta susisiekti su tėvais, tokiu atveju jų vaikai iš laukiančiųjų sąrašų braukiami.

Pasikeitus kontaktiniams duomenims, būtina informuoti įstaigos administraciją.

Patenkinus tėvų prašymus reikalinga

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija
 • Mokinio sveikatos pažymėjimas www.esveikata.lt
 • Atvykti pasirašyti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo sutartis susitartu laiku.

 

Aktyvios nuorodos:

DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PRIĖMIMO Į DARŽELĮ TVARKA

 

Atsakoma į Jums rūpimus klausimus telefonu 8-37560291 ir  el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

 

 

 

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

Vadovaujantis Kauno r. savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. posėdžio sprendimu Nr. TS-8 ,,Dėl Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansinių normų nustatymo", 

nuo 2022 m.  vasario 1 dienos mokestis už vaikų išlaikymą:

Mišriose ir priešmokyklinėse grupėse (priešmokyklinėje grupėje pietūs – nemokami):

   pusryčiai – 0,75 Eur;
   pietūs – 1,50 Eur;
   vakarienė – 0,75 Eur.

Už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas daugiau nei 4 val. per dieną, tėvai(globėjai) moka 1,00 Eur mokestį už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą dieną. (Kauno r. savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. 3 posėdžio sprendimas Nr. TS-53 ,,Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.)

Tėvai mokestį už darželį sumoka iki einamo mėnesio 25 dienos, o gruodžio ir vasario mėnesiais iki 20 dienos.

 

ATSISKAITYMAS INTERNETU

Gavėjas: Kauno r. savivaldybės administracija
Sąskaitos Nr. LT 884010042500010256
Įstaigos kodas 188756386
Mokėtojo kodas: įrašomas vaiko kodas, nurodytas kvite
Mokėtojas: vaiko pavardė, vardas
Įmokos mokesčio pavadinimas: tėvų įnašai už darželį
Įmokos kodas: 97
Suma: nurodyta kvite

Aktyvios nuorodos:

MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL VAIKŲ MAITINIMO DIENOS FINANSINIŲ NORMŲ NUSTATYMO

ATMINTINĖ DĖL NEMOKAMO MAITINIMO KREIPIMOSI MOKYKLOMS

 

 

 

Į DARŽELĮ - TIK PO SKIEPO

 

Jau 2016 m. sausio 1 d. priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas bus reikalaujama nurodyti jų skiepijimų būklę. Taip siekiama apsaugoti kolektyvus lankančius vaikus nuo užkrečiamųjų ligų, nuo kurių yra galimybė pasiskiepyti.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Sveikatos saugos reikalavimai“ (nuoroda į http://kaunovsc.sam.lt/naudinga-informacija/aspi/Imunoprofilaktika), nuo 2016 m. sausio 1 d. naujai priimant vaiką į tokią įstaigą reikės pateikti naujo pavyzdžio „Vaiko sveikatos pažymėjimą“ (nuoroda į http://kaunovsc.sam.lt/naudinga-informacija/aspi/Imunoprofilaktika), kuriame bus nurodyta, kad vaikas yra paskiepytas nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nepaskiepytas esant kontraindikacijoms arba nepaskiepytas. Tokie patys reikalavimai bus taikomi ir vaikams, kurie jau lanko ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigą ir kasmet pateikia „Vaiko sveikatos pažymėjimą“. Jeigu vaikas nebus paskiepytas ir nebus nurodyta, kad yra kontraindikacijų, toks vaikas į ikimokyklinio ugdymo ir ar priešmokyklinio ugdymo įstaigą nebus priimamas.

Įsidėmėtina, kad „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos. Nustatyti reikalavimai padės sukurti saugią aplinką vaikų ugdymo įstaigose, leis išlaikyti aukštas skiepijimo apimtis ir prisidės prie pasaulyje likviduojamų infekcijų – poliomielito, tymų ir raudonukės – išnaikinimo.

Svarbu žinoti, kad vaikai turi būti skiepijami pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių (nuoroda į http://kaunovsc.sam.lt/naudinga-informacija/aspi/Imunoprofilaktika). Tokiu atveju dauguma paskiepytųjų įgyja reikiamą imunitetą reikiamu laiku.

Rekomenduojama laikytis vaikų skiepijimo kalendoriuje numatytų terminų, ne vien dėl to, kad nereikėtų papildomai rūpintis dėl priėmimo į ugdymo įstaigą 2016 m., bet ir dėl to, kad apsaugotume savo vaikus nuo pavojingų ligų. Skiepų efektyvumas įrodytas moksliniais tyrimais.

Dėl skiepijimų reiktų kreiptis į savo šeimos gydytoją.

 

Parengė: Kristina Rudžinskaitė,
Kauno visuomenės sveikatos centro 

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 37) 33 12 31; 

paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Aktyvios nuorodos: 

MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL SKIEPŲ

ĮSAKYMAS DĖL HIGIENOS NORMŲ

DĖL IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SKIEPIJMO NUO UŽKREČIAMŲ LIGŲ

 

 

HIGIENOS NORMOS 

 

Informacija atnaujinta: 2024 m. vasario 22 d.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Rutkauskienė

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija