IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

 

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės takeliu“ (PRIEDAS 1)

 2. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

 

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (PRIEDAS 2), patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2014 rugsėjo 2 d. Nr. V-779.

Į ugdymo turinį integruojama:

 • ,,Zipio draugai” – (PUG ,,Peliukai") (PRIEDAS 3)
 • LIONS QUEST programa (PUG ,,Peliukai")  (PRIEDAS 4)
 • Ekologinis ugdymas (PUG ,,Peliukai", IUG „Skruzdėliukai“, „Lašeliukai“) (PRIEDAS 5)

 

GRUPĖS

2020 – 2021 m. m. darželyje ugdosi 52 ugdytiniai. Sukomplektuotos 3 grupės:

 • Ikimokyklinio amžius mišri (2 - 5 metai) – 2 grupės
 • priešmokyklinio amžius 5 - 7 metai – 1 grupė

 


VEIKLOS SRITYS

 

Įstaigoje taikomas kūrybinis - visuminis (kompleksinis) ugdymas (PRIEDAS 5). Ugdymas organizuojamas vadovaujantis humanistinės pedagogikos holistiniu (visuminiu) požiūriu į ugdomą asmenybę jos saviraidos procese. Humanistinė pedagogika vaiką priima tokį, koks jis yra. Esminė priemonė tikslui pasiekti yra bendravimas, kuris teikia vaikams kasdienį džiaugsmą, stiprina jų asmenybę, dovanoja jiems pasirinkimo laisvę, skatina bendradarbiavimą. Vaiko poreikis turėti geras socialines, edukacines vystymosi sąlygas yra vienas pagrindinių ir su vaiko amžiumi nesikeičiančių interesų. „Skruzdėliukų“,  „Lašeliukų“ ugdymo(si) veikla orientuota į pagrindinius vaiko poreikius: saugumą, savarankiškumą, aktyvumą, žaidimą, bendravimą, bendradarbiavimą, pažinimą, saviraišką. Grupėse žaidimas yra  svarbiausia ugdymo(si) priemonė leidžianti vaikui daug kartų mėginti, atrasti, keisti, priimti sprendimus, modeliuoti  ir kūrybiškai interpretuoti. Ugdymas nukreiptas į vaiko individualią pažangą. Vaikas ugdomas visapusiškai – skatinamas pažinti, atrasti, išlaisvėti, tobulėti nebijant suklysti! Klaidų nėra, tik pamokos. Vertink nesėkmes kaip progas asmenybei ugdyti ir dvasiai tobulinti (Robinas Šarma). 

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Toks ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų prašymu jeigu vaikas yra pakankamai tam subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5-eri metai. Tai tarpinė ugdymo grandis tarp ikimokyklinio ugdymo ir pradinės mokyklos. Priešmokykliniame vaiko amžiuje gilinamos ir plečiamos žinios, plėtojami gebėjimai ir įgūdžiai įgyti ikimokyklinio ugdymo grupėse, o priešmokyklinės grupės pedagogų uždavinys – parengti vaiką mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.

Darželyje bendro ugdymo grupėse integruotai ugdomi vaikai su kalbos bei komunikacijos sutrikimais, o taip pat turintys kitų specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

 

UGDYMO TURINYS

 

Ugdymo turinys sudarytas remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (PRIEDAS 6), atskleidžiant svarbiausias pasiekimų sričių charakteristikas; orientuotas į vaikų kompetencijų  visuminį ugdymą(si) (kompetencijų ugdymo gairės ... sričių plėtojimo) (PRIEDAS 7), vaiko galias ir darželio mėnesio temas (papildant savaitinėmis mėnesio potemėmis):

 • Sausio mėnuo – Žiemos džiaugsmai ir rūpesčiai.
 • Vasario mėnuo – Aš myliu Lietuvą.
 • Kovo mėnuo – Sveikiname bundančią žemę.
 • Balandžio mėnuo – Aš turiu dvi rankeles ir darbelių nebijau.
 • Gegužės mėnuo – Šeimą šaunią aš turiu.
 • Birželio mėnuo – Margaspalvė mūsų vaikystė.
 • Liepos ir rugpjūčio mėnesiai – Sveika vasara. 
 • Rugsėjo mėnuo – Sveikas,  darželi.
 • Spalio mėnuo – Rudenėlio dovanos.
 • Lapkričio mėnuo - Augame su pasaka ir knyga.
 • Gruodžio mėnuo – Mažoj širdelėj daug gerumo telpa.

Ugdymo turinys orientuotas į sveikatos, pažinimo, socialinės, komunikavimo, meninės vaiko

kompetencijų ugdymą, joms skiriamas vienodas dėmesys. Suskirstymas į atskiras kompetencijas

yra sąlygiškas, siekiant aiškiau apibrėžti ir išskleisti konkrečių kompetencijų turinį.

 

UGDYMO METODAI

 

            Ugdymas grindžiamas orientuojantis į vaiko socialinę patirtį, pasiekimus, taikomi įvairūs, vaikus motyvuojantys ugdymo(si) metodai, kuriama motyvuojanti ir skatinanti vaikus veikti ugdymo(si) aplinka:

 

Žaidimas (pagrindinė veikla pažinti save ir aplinkinius, supančią aplinką, tenkinti savo svarbiausius poreikius, lavinti protinius gebėjimus).

Spontaniškas ugdymas (atsižvelgiama į vaikų siūlymus ir idėjas. Vaiko spontaniška veikla gerbiama ir laikoma vertinga patirtimi, ugdymui panaudojamos netikėtos situacijos).

Kūryba (skatinama savitai ir priimtinais būdais išreikšti save, interpretuoti, kurti, atrasti, įgyvendinti idėjas. Kuriama reikiama aplinka, aprūpinama priemonėmis).

Projektas (teorinė – praktinė veikla, plėtojanti  turimą patirtį ir kompetencijas).

Stebėjimas, eksperimentas (pagilina ugdytinių žinias, ugdo gebėjimą pritaikyti jas, aiškinant natūralius procesus ir reiškinius, skatina žingeidumą ir savarankiškumą).

Diskusijos (problemos, reiškinio aptarimas, minčių, idėjų išsakymas, išklausant kito nuomonę, konfliktų sprendimas.  Sudaroma galimybė vaikui spręsti visus su juo susijusius gyvenimo klausimus: aplinkos kūrimo, veiklos planavimo. Pedagogas įsiklauso į vaiko mintis, kartu su vaiku mąsto ir sprendžia įvairias problemas, aiškinasi reiškinius, jų esmę ir kt.).

Ekskursijos, išvykos (organizuojamos ekskursijos, išvykos po muziejus, įžymias vietas, vaikai dalyvauja edukacinėse programose).

Kūrybinių darbelių parodos (gimnazijos bendruomenei ir vietos gyventojams  miestelio bibliotekoje).

IT taikymas ugdymo procese (vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas, kompiuterinių programų ir žaidimų naudojimas).

     Ugdymo procesas organizuojamas  ir kitose gimnazijos bendrosiose vidaus ir lauko erdvėse, lavinančias vaikų mąstymą, smulkiąją ir stambiąją motoriką, teikiančias vaikams džiaugsmo.

     Vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius ugdymo turinys pritaikomas arba individualizuojamas vadovaujantis Vaiko gerovės komisijos ir PPT rekomendacijomis.

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

Įstaigoje vaikai ugdomi nuo rugsėjo 1 dienos iki birželio 30 dienos. Vasaros metu darželio skyrius vieną mėnesį atostogauja (liepos arba rugpjūčio mėnesį).

 

DARBO LAIKAS

 

Grupių darbo laikas yra 9 ir 10,5 valandų trukmės.

 

7.00 – 17.30 – ikimokyklinio ugdymo grupė „Lašeliukai“, 

7.30 – 16.30 – ikimokyklinio ugdymo grupė „Skruzdėliukai“,

8.00 – 17.00 – priešmokyklinė – mišri grupė „Peliukai“.

 

GRUPIŲ DIENOS RITMAS

 

7.00 – 8.20 Vaikų atvykimas, priėmimas, individuali veikla, žaidimai, individualūs pokalbiai su tėvais.
8.20 – 9.25 Pusryčiai (8.2 – 8.40; 8.45 9.05; 9.10 9.25).

8.40 – 12.05 Ugdomoji veikla grupėje: ryto ratas, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta individuali ar grupelių ugdomoji veikla. Muzikos pamokėlės vyksta pagal numatytą tvarkaraštį. Veikla lauke:                                                                            vaikų žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas ir kt.

11.30 – 12.25 Pietūs (11.30 – 12.00;  12.05 – 12.25).

13.00 – 15.30 Poilsis (pietų miegas).

15.30 – 16.15 Vakarienė (15.30 – 15.50; 15.55 – 16.15) .

16.15 – 17.30 Savarankiška kūrybinė vaikų veikla grupėje. Veikla lauke: vaikų žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas ir kt. .

Kiekvienos grupės ritmas gali kisti atsižvelgiant į poreikį.

 

Informacija atnaujinta: 2021 m. birželio 21 d.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Rutkauskienė

Joomla templates by a4joomla