• Kategorija: Apie mus
  • Peržiūros: 7885

Vizija, misija

Gimnazijos vizija

              Moderni, besimokanti, atvira kaitai, puoselėjanti krašto bendruomenės tradicijas gimnazija, skatinanti  kiekvieno mokinio saviraišką ir kūrybines galias.

Gimnazijos misija

              Gimnazija, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, teikdama pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo(si) kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes. Bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, yra atvira visuomenei, kuria saugią aplinką, plėtoja mokinių ir mokytojų saviraišką, išryškina mokinių individualumą, skatinant mokytis visą gyvenimą.

 

Gimnazijos filosofija

„...Aš ieškau ir randu malonumo padaryti bent kiek gera žmonėms, padirbėti aukščiausiajai Tiesai, Gėriui ir Grožiui“.

Pranas Dovydaitis

 

Vertybės – saugumas, sveikata, teisingumas, tolerancija, geranoriškumas, sąžiningumas, pilietiškumas.

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija