• Kategorija: Nepriskirtas
  • Peržiūros: 1355

Ugdymas karjerai

KLASĖS VADOVO ATMINTINĖ

 

Ugdymas karjerai – prioritetinė profesinio orientavimo sritis.
Profesinio orientavimo tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims spręsti konkrečius karjeros klausimus.

Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis šiais principais:
• prieinamumo;
• nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus;
• individualizavimo;
• paslaugų kokybės.

Mokykla, vykdydama mokinių ugdymą karjerai:
• sudaro sąlygas visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą);
• įgyvendina švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą ugdymo karjerai programą;
• organizuoja su ugdymu karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas bei neformalųjį švietimą.

Mokykla, vykdydama mokinių profesinį informavimą:
• sudaro sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);

• organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbinės veiklos stebėjimas bei praktiniai užsiėmimai įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos patirties aptarimas bei kita veikla

Mokykla, vykdydama mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį):
• sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui);
• padeda spręsti klausimus susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (individualaus ugdymo plano arba mokymo plano sudarymas, švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
• padeda spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais, arba pataria kreiptis į kitus švietimo pagalbos specialistus;


 

LAMA BPO

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.

LAMA BPO tikslas – priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas organizuoti vieno langelio principu, padėti joms atsirinkti studijoms ar mokymuisi geriausiai pasirengusius asmenis, teikti konsultacijas stojantiesiems ir mokykloms, kaupti ir skleisti informaciją apie Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, jų studijų ir mokymo programas, priėmimo sąlygas ir priėmimo rezultatus.

 

AIKOS

AIKOS –​ atvira informavimo, konsultavimo​ ir orientavimo sistema.​

 

MUKIS

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.
Jos tikslas – teikti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams sistemingas, kokybiškas ir inovatyvias karjeros paslaugas.​​​​

 

NAUDINGA INFORMACIJA TĖVAMS

 

NAUDINGA INFORMACIJA MOKINIAMS

 

NAUDINGA INFORMACIJA MOKYTOJAMS

 

EUROPASS
​​„Europass“ – tai penki dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie asmens išsilavinimą, įgūdžius ir kompetencijas yra vienodai suprantama visoje Europoje.

 KARJEROS KOMPETENCIJOS

Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis: asmenybės ypatumų pažinimokarjeros galimybių pažinimokarjeros planavimo  ir karjeros įgyvendinimo.

 

 

 

 

 

EUROGUIDANCE
Euroguidance projekto siekis – profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje bei Europoje. Projektas yra ir europinio Euroguidance tinklo, vienijančio Euroguidance centrus 34 Europos erdvės šalyse, narys. Nacionalinio ir tarptautinio pobūdžio veiklų derinys leidžia Euroguidance pasiekti išskirtinių rezultatų plėtojant profesinio informavimo ir konsultavimo sistemą, paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinant mokymąsi visą gyvenimą.

 

PROFESINIO KRYPTINGUMO TESTAI

Asmenybės testas
Renkuosi karjeros kelia testai
Testas „Profesijų mozaika“
Profesija pagal asmenybę 
Tinkamo darbo testas

 

TESTAI MOKINIAMS LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS

KARJEROS TESTAI

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija