• Kategorija: Apie mus
 • Peržiūros: 3786

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

 Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija - sveikatą stiprinanti mokykla

 

 

 

 

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

DARBO GRUPĖ ORGANIZUOJANTI SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ GIMNAZIJOJE

2022-2023 M.

 

Enrika Bučienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ugdymo įstaigoje,- koordinatorė;

 1. Laimutė Berštautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja,- narė;
 2. Diana Korsakienė, pradinių klasių mokytoja,- narė;
 3. Vitalija Vėlavičienė, mokytoja, narė;
 4. Kristina Salinkienė – Vainauskienė, mama,- narė;
 5. Gintautė Jegorovaitė, psichologė,- narė;
 6. Jovita Girniuvienė, mama,- narė;
 7. Nedas Leskauskas, mokinys,- narys.

 

          Darbo grupė sudaryta vadovaujantis mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-651/V-665.

 

PATVIRTINTA: Direktoriaus įsakymu 2022 m. rugsėjo 22d., Nr. V1 -132.

 

          Sveikatą stiprinanti mokykla - mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka ir kuri įtraukta į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

 

Vertinimas

 • sveikatos stiprinimo programų kokybės ir atitikties pirmojo lygmens, sveikatą stiprinančios mokyklos kriterijams, vertinimo išvada - 4,7 - iš 5 galimų. 2013-04-30 Vilnius
 • Įsivertinimas už 2009-2012 metus.
 • SSM veiklos patikrinimas vėliavai gauti - 2013-03-13
 • Mokyklai įteikta SSM vėliava - 2013-11-28

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ VEIKLA

Sveikatą stiprinančioje mokykloje vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal parengtas ir tarpžinybinės (SAM ir ŠMM) komisijos patvirtintas sveikatos stiprinimo programas.

Sveikatos ugdymas SSM apima įvairias sveikatos sritis:

 • fizinis aktyvumas ir kūno kultūra;
 • sveika mityba;
 • tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;
 • nelaimingų atsitikimų, traumų, streso prevencija,
 • prievartos, patyčių prevencija;
 • rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas;
 • užkrečiamųjų ligų prevencija;
 • vartojimo kultūros ugdymas.

Sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių nariai dalyvauja bendruose projektuose, konkursuose, mokymuose, konferencijose, aktyviai dalijasi gerąja patirtimi.

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ SĖKMĖS ĮRODYMAI

 • Gerėja mokytojų, vaikų, tėvų ir kt. žinios ir įgūdžiai sveikatos klausimais;
 • Sveikatos priežiūros specialistai ir mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais;
 • Daugiau mokinių dalyvauja popamokinėje sveikatos stiprinimo veikloje;
 • Daugiau laiko jie skiria fizinei veiklai;
 • Vyresni mokiniai rečiau vartoja stiprius alkoholinius gėrimus;
 • Formuojasi sveikesni mitybos įpročiai;
 • Mokyklos turi nusistovėjusias sveikatos stiprinimo, sveikatos ugdymo tradicijas rengia kasmetinius renginius, sveikatos dienas, įvairias iškylas, konkursus, fizinio aktyvumo renginius, parodas.
 • Sveikatą stiprinančios mokyklos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje.

 

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Pr. Dovydaičio gimnazijos

direktoriaus 2018 m. sausio 26 d.

įsakymu Nr. V1-18

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PR. DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO 2018 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno r. Čekiškės Pr. Dovydaičio  gimnazija, (toliau – gimnazija)vykdo priešmokyklinio, pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,kitas neformaliojo vaikų švietimo programas, sudaro sąlygas vietos bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ir kitoms paslaugoms teikti.
 2. Gimnazijos sveikatos stiprinimo programos paskirtis – organizuoti sėkmingą vaikų sveikatos ugdymą,  prisidėti prie  bendruomenės narių dvasinių, fizinių, psichinių, socialinių pajėgumų ir gerovės bei kurti gimnazijos bendruomenei palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.
 3. Programa parengta vadovaujantis:

3.1. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos   ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-684/ISAK-1637;

3.2. Programą rengė darbo grupė, patvirtinta gimnazijos direktoriaus  2017 m. rugsėjo 12 d.  įsakymu Nr.V1-152       

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

 1. Įgyvendinant gimnazijos strateginius, metinius veiklos planus 2017 m. buvo organizuojami sveikatos stiprinimo renginiai: vykdomi projektai ,akcijos, išvykos, ekskursijos, rengiamos šventės, varžybos, vykdoma švietėjiška veikla.
 2. Bendroji sveikatos programa integruota į mokomuosius dalykus.
 3. Atlikus gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, bendruomenės nariu apklausą, išskyrėme stipriąsias ir silpnąsias sveikatos ugdymo sritis, numatėme galimybes ir grėsmes, turinčias įtakos programos tikslų įgyvendinimui.

 

III. VEIKLOS PRIORITETAI

 1. Socialinės, emocinės aplinkos gerinimas.
 2. Žalingų įpročių prevencija.
 3. Fizinio aktyvumo skatinimas.

 IV. VEIKLOS TURINYS

 

TIKSLAS:  Saugoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės narių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriant sveikatai palankią fizinę ir  psichosocialinę aplinką.

 

 

 

 
SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLAS LIETUVOJE

 

 

Sveikatą stiprinančių mokyklų yra beveik  kiekvienoje savivaldybėje ir kasmet prie šio tinklo prisijungia vis daugiau šalies ugdymo įstaigų. Sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašą galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje: www.smlpc.lt.

Lietuvos sveikatą stiprinančios mokyklų tinklas  priklauso „Mokyklos – europiečių sveikatai“ (MES) tinklui (angliškai – Schools for Health in Europe network (SHE network). Šiuo metu tarptautiniame tinkle yra 46 šalys.Renginys ,,Pūsk muilo burbulus, ne tabako dūmus”

Vaikų vasaros poilsio stovykla Kintuose

1-4 klasių mokinių ,,Sveikatingumo žygis”

,,Vasaris – sveikatingumo mėnuo”

Pertrauka su arbata ir kolega

Projektas ,,Sveika gamta – sveikas aš”

Išvyka į Malūnėlio kaimą

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija