• Kategorija: Gimnazijos taryba
 • Peržiūros: 2110

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba

 

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Mokytojai:

 
1.Ingrida Subačienė
2. Laimutė Litvinskienė
3. Jovita Girniuvienė
4. Jolanta Girdauskienė

 

Tėvai
 
1.Irma Nagreckienė
2. Kristina Dovidaitienė
3. Violeta Šaltienė
4. Gintas Šukauskas

 

 

Mokiniai
 
1. Kamilė Leskauskaitė II g. kl.
2. Ieva Dimaitė I g. kl. 
3. Audrius Šukauskas 8 kl.
4. Nojus Nekrošius 8 kl.

 

 

Čekiškės seniūnijos bendruomenės atstovas: 

Mečislovas Zavedskas

      GIMNAZIJOS TARYBA – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių, mokytojų, tėvų ir  gimnazijos bendruomenės  interesams. Į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (po 4) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams. Taryba  numato gimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, pritaria nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo (taip pat ir neformaliojo ugdymo tvarkai) organizavimo tvarkai, mokyklos strateginiam planui, metinės veiklos planui.


Gimnazijos  tarybos tikslas

Efektyvinti visų gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą, paremtą gimnazijos filosofija, įgyvendinant veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius.


Gimnazijos tarybos uždaviniai:

 •  dalyvauti gimnazijos veikloje, stiprinant pasididžiavimą bei atsakomybę už gimnazijos  prestižą;
 •  telkti gimnazijos  bendruomenę, formuojant saugią, tolerantišką ir veiklią mokyklą;
 •  bendradarbiauti su tėvais, mokiniais efektyviau spręsti ugdymo(si) problemas.


Gimnazijos taryba svarsto ir teikia siūlymus:

 • veiklos kryptims;
 • ūkinei finansinei veiklai;
 • ugdymo planui;
 • vadovėlių ir spaudos užsakymui;
 • lankomumo problemoms spręsti;
 • specialiuosius gebėjimus turinčių mokinių ugdymui;
 • prevencinei veiklai;
 • mokinių savivaldos veiklai;
 • mokytojų, mokinių aptarnaujančio personalo paskatinimui;
 • kitų ugdymo proceso ir mokyklos problemų sprendimui.


Gimnazijos taryba analizuoja:

 • pasiekimus;
 • mokyklos vidinį įsivertinimą.

 

 

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija