Mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

1  POSĖDIS

 

SPRENDIMAS

 

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. TS-493 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. sausio 23 d.  Nr. TS-20

 

Kaunas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

Pakeisti Mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-493 „Dėl mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                                      Valerijus MakūnasPATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-493

(2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-20

redakcija)

 

 

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 1. Mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo

 

ugdymo mokyklas (toliau – mokykla) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, nustato bendruosius mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių komplektavimo kriterijus, mokinių paskirstymo į klases principus, prašymų pateikimo terminus, priėmimo į laisvas vietas prioritetus, priėmimo per mokslo metus tvarką, priėmimo į mokyklas įforminimą, informavimo apie mokyklų, klasių komplektavimą tvarką.

 

 1. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

 1. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt. Mokyklų vadovai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su šiuo Aprašu.

 

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO,

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 

 

 1. Į Savivaldybės mokyklose esančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) patvirtintu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu. Priimtų vaikų sąrašai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt ir mokyklų skelbimų

 

lentose.

 

 1. Į Savivaldybės mokyklas mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio

 

ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami mokiniai, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (priedas), toje mokykloje baigę pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Pasikeitus mokyklos tipui ar vietovės pavadinimui, mokyklos aptarnavimo teritorija nesikeičia.

 

 1. Gimnazijų vidurinio ugdymo programą mokiniai renkasi patys, pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę

 

jose pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau, negu laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi, ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

 

 1. Priimant mokinius į Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį pirmumas teikiamas Garliavos Jonučių progimnazijos mokiniams, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių mokėsi pagal pagrindinio

 

ugdymo programos pirmąją dalį, mokymąsi, mokymosi pasiekimus (metinius įvertinimus) ir pasirenkamas mokymosi kryptis. Tie patys kriterijai taikomi ir mokiniams iš kitų mokyklų. Jeigu mokinių, norinčių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo tvarka priimami:

 

7.1. mokiniai, turintys aukštesnį pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies metinį lietuvių kalbos, pirmosios užsienio kalbos ir matematikos, o pasirinkę tikslinę biotechnologinės krypties klasę – ir chemijos bei biologijos mokymosi pasiekimų įvertinimų vidurkį;

 

7.2. respublikinių, rajono dalykinių olimpiadų, konkursų (aštuntoms klasėms), patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ar Kauno rajono Švietimo centro direktoriaus įsakymais, nugalėtojai ir prizininkai, pateikę įrodančius dokumentus;

 

7.3. jei mokinys pagal Aprašo 7.1 ir 7.2 papunkčius nepatenka į gimnazijos I klasę, jam siūloma mokytis kitoje Garliavos miesto arba Kauno rajono mokykloje, vykdančioje pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį.

 

 1. Priimant mokinius mokytis Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos III klasėje pagal vidurinio ugdymo programą, pirmumas teikiamas šios gimnazijos ir Garliavos Adomo

 

Mitkaus pagrindinės mokyklos mokiniams. Jeigu mokinių, norinčių mokytis pagal vidurinio ugdymo programą yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo tvarka priimami:

 

8.1. mokiniai, turintys aukštesnius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus;

 

8.2. mokiniai, turintys aukštesnį pagrindinio ugdymo programos II dalies metinių lietuvių kalbos, pirmosios užsienio kalbos, matematikos mokymosi pasiekimų įvertinimų

 

vidurkį;

 

8.3. respublikinių, rajono dalykinių olimpiadų, konkursų (dešimtoms klasėms), patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ar Kauno rajono Švietimo centro direktoriaus įsakymais, nugalėtojai ir prizininkai pateikę įrodančius dokumentus;

 

8.4. jei mokinys pagal Aprašo 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkčius nepatenka į gimnazijos III klasę, jam siūloma mokytis kitoje Kauno rajono mokykloje, vykdančioje vidurinio ugdymo programą.

 

 1. Į Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokyklą priimami atvykę gydytis į sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigą mokyklinio amžiaus vaikai.

 

 1. Mokiniai, gyvenantys mokyklai nepriskirtoje aptarnavimo teritorijoje tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniui pageidaujant gali būti priimti į Savivaldybės mokyklas tuo atveju, jei yra laisvų vietų. Pirmumo teise priimami mokiniai, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ar seserys, arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

 

 1. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas klasių vietas.
 2. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Vaikas gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programą vieneriais metais anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 6 metai), jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).

 

 1. Vieno iš tėvų (globėjų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrą klasę, jeigu

 

mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo pasiekimus, nustatoma jų atitiktis pirmos klasės mokiniui mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams.

 

 1. Mokiniai dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas, sudarant sąlygas mokytis pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

 

 1. Baigę pradinio ugdymo individualizuotą programą specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai priimami mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, pateikę pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

 

 1. Baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams siūloma tęsti mokymąsi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą mokyklų specialiosiose klasėse, specialiosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigų specialiosiose grupėse.

 

 1. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, pateikęs užsienio mokykloje įgytus pasiekimus patvirtinančius dokumentus.

 

 1. Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei iš užsienio grįžęs mokinys yra nepilnametis, priima jį mokytis į klasę, kurioje

 

mokosi jo bendraamžiai arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę).

 

 1. Jei iš užsienio grįžusio mokinio pateiktų mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų paaiškėja, kad jo pasiekimai aukštesni (žemesni), nei numatyti ugdymo programoje, pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, mokinys turi teisę mokytis aukštesnėje klasėje (klase žemiau). Jei mokinys nepilnametis, mokykla sprendimą turi suderinti su jo tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

 1. Priimant iš užsienio atvykusį mokinį arba mokinį, Lietuvoje baigusį užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį, mokykla sudaro jo individualaus ugdymo planą, užtikrina mokiniui reikiamą švietimo arba mokymosi pagalbą.

 

 1. Priimant mokinį į mokyklą, žinių ir gebėjimų patikrinimas (egzaminas, testas ar

 

 1. forma) nevykdomas.

 

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS

 

 

 1. Šio Aprašo 5 punkte nurodytų mokinių ir į gimnazijų I–IV klases mokinių prašymai priimami nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki vasario 28 d. Prašymai ir kiti dokumentai registruojami vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta gaunamų

 

dokumentų registravimo tvarka.

 

 1. Tarybai iki einamųjų metų kovo 31 d. nustačius mokyklų klasių skaičių, priimami prašymai į mokyklose esančias laisvas vietas.

 

 1. Priimant mokinius į likusias laisvas vietas, gali būti pateikti dokumentai, patvirtinantys pirmumo teisę, nurodytą šio Aprašo 10 punkte.

 

 1. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), nuo 14 metų – tėvai (rūpintojai) arba mokinys, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

 

 1. Mokyklose mokinių priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo

 

komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi darbo reglamentu. Komisijos sudėtis ir jos darbo reglamentas viešinamas mokyklos interneto svetainėje. Komisijos pirmininku skiriamas vienas iš mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui ar skyriaus vedėjas. Mokyklos direktorius negali būti nei Komisijos pirmininku, nei nariu.

 

 1. Komisijos darbo reglamente nurodoma Komisijos funkcijos, atsakomybė, posėdžių grafikas ir darbo vieta, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka, Komisijos posėdžių protokolų ir asmenų pateiktų dokumentų saugojimo vieta ir terminai.

 

 1. Mokyklos direktorius:

 

28.1. sudaro mokinių priėmimo komisiją, paskiria jos pirmininką ir patvirtina darbo reglamentą;

 

28.2. paskiria asmenį, atsakingą už prašymų priėmimą;

 

28.3. patvirtina mokinių paskirstymo į klases principus (prašymo padavimo data, mergaičių ir berniukų skaičius klasėje, broliai ir seserys, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius ir kt.) ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių paskirstymo į klases principus (mokytojo pasirengimas darbui, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijos, nustatytos ligos diagnozės, mokinių skaičius klasėje ir kt.);

 

28.4. tvirtina į mokyklą priimtųjų ir į klases paskirstytų mokinių sąrašus;

 

28.5. sprendžia priėmimo metu iškilusius klausimus.

 

29.1. svarsto priėmimo į mokyklą prašymus;

 

29.2. paskirsto mokinius į klases pagal mokyklos nustatytus principus, kurie sudaro galimybes objektyviai paskirstyti mokinius į klases;

 

29.3. paskirsto į klases specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius pagal mokyklos nustatytus principus, kurie sudaro galimybes objektyviai paskirstyti specialiųjų poreikių turinčius mokinius į klases;

 

29.4. sudaro ir skelbia priimtųjų mokinių sąrašus (interneto svetainėje, skelbimų lentoje ar kt.) pagal mokyklos priimtą viešinimo tvarką;

 

29.5. informuoja asmenis, kurių prašymai nebuvo patenkinti, nurodo prašymų netenkinimo priežastis.

 

 1. Aktualiems šiame Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo

 

į   Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija, kurios sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Taryba.

 

 1. Priimant mokytis pagal pradinio ugdymo programą tėvai (globėjai) mokyklai

 

pateikia:

 

31.1. prašymą;

 

31.2. vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;

 

31.3. gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (einamųjų arba praėjusiųjų metų).

 1. Mokiniai, norintys tęsti mokslą pagal pradinio ugdymo programą (t. y. mokytis antroje, trečioje ar ketvirtoje klasėje) kitoje mokykloje, mokyklai pateikia prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams, ir vaiko sveikatos pažymėjimą.

 

 1. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Mokytis į

 

penktas klases pagal pagrindinio ugdymo programą priimami mokiniai, pateikę mokyklai:

 

33.1. prašymą;

 

33.2. gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą (einamųjų arba praėjusiųjų metų), jeigu mokėsi kitoje mokykloje.

 

 1. Mokiniai,  norintys  tęsti  mokslą  kitoje  mokykloje  pagal  pagrindinio  ugdymo

 

programos pirmąją dalį, t. y. mokytis šeštoje, septintoje ar aštuntoje klasėje, mokyklai pateikia:

 

34.1. prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei pageidauja mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos;

 

34.2. prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

 

 1. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį. Mokytis į devintas klases (I gimnazijos klases) pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami mokiniai, pateikę mokyklai:

 

35.1. prašymą;

 

35.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei atvyksta iš kitos mokyklos mokytis nuo einamųjų metų rugsėjo 1 dienos;

 

35.3. mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.

 

 1. Priėmimas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Mokytis į III gimnazijų klases priimami mokiniai, pateikę prašymą, jei mokosi toje pačioje gimnazijoje, prašymą, pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą ir individualų ugdymo planą, jei mokėsi kitoje mokykloje.

 

 1. Kitų gimnazijų mokiniai, pageidaujantys mokytis IV gimnazijų klasėse, pateikia prašymą, individualų ugdymo planą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Mokiniui, atvykusiam iš kitos gimnazijos, turi būti užtikrinamas mokymosi tęstinumas, sudarytos galimybės keisti bendrojo ugdymo dalykus, jų kursus, pasirenkamuosius dalykus ir dalykų

 

modulius.

 

 1. Baigtą ugdymo programą patvirtinantį dokumentą mokinys pateikia:

 

38.1.  pasibaigus  mokyklose  ugdymo  procesui,  jei  prašymą  mokytis  pateikė  iki vasario 28 d.;

 

38.2. kartu su kitais dokumentais, jei prašymas pateikiamas pasibaigus ugdymo procesui.

 

 1. Nuo rugsėjo 1 d. naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

 

 1. Pažymas apie mokinio deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį (jei tokia

 

pažyma reikalinga) mokyklos administracija tėvų sutikimu gali gauti iš seniūnijų gyventojų registro teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo padariniai. Sutartis sudaroma mokiniui naujai atvykus mokytis arba pradėjusiam mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą ugdymo programos vykdymo laikotarpiui, t. y. dėl pradinio ugdymo, pirmos ir antros dalies pagrindinio ugdymo

 

ir vidurinio ugdymo programų. Sutartis pasirašoma iki pirmos mokymosi dienos:

 

41.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas lieka mokykloje, įsegamas į mokinio asmens bylą;

 

41.2. už mokinį iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų);

 

41.3. už mokinį nuo 14 metų – tėvai (rūpintojai) arba mokinys, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;

 

41.4. mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos žurnale.

 

 1. Mokymo sutartis mokinio laikino išvykimo gydytis ir mokytis ar mokytis pagal tarptautinę mokinių mobilumo mainų programą nenutraukiama.

 

 1. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, formuojama

 

jo asmens byla:

 

43.1. mokinio asmens byloje saugojama pasiekimų pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui;

 

43.2. mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos ir (arba) pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus;

 

43.3. mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu, jame nurodant laikino išvykimo priežastį;

 

43.4. iš mokinių registre sukauptų duomenų automatiniu būdu formuojamas, o pasibaigus mokslo metams išspausdinamas ir sudaromas mokinių abėcėlinis žurnalas;

 

43.5. mokinių abėcėliniame žurnale mokinių pavardės ir vardai surašomi abėcėlės tvarka ir kasmet registracijos numeriai pradedami nuo 1.

 

 1. Mokinio priėmimas į mokyklą ir išvykimas iš jos įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

 1. Mokykla, priėmusi mokinį:

 

45.1. įrašo mokinio duomenis į mokinių registro duomenų bazę,

 

45.2. ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo priėmimo dienos raštu informuoja Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių apie atvykusius iš kitų šalių mokinius, nurodydama šalį, iš kurios atvyko ir kokia kalba mokėsi.

 

 1. Visos mokyklos atsako už nepertraukiamą vaikų iki 16 metų mokymąsi. Mokinys mokyklos direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš mokyklos mokinių sąrašų ir išregistruojamas iš Mokinių registro, kai:

 

46.1. mokykla turi mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą nutraukti mokymosi sutartį;

 

46.2. deklaruotas mokinio išvykimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) nuolat gyventi į užsienio valstybę;

 

46.3. nedeklaruotą mokinio išvykimo į užsienį atvejį nustato ir išanalizuoja mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ir siūlo išbraukti iš mokinių sąrašų.

 

IV SKYRIUS

KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 

 

 1. Mokyklos klasėje mokinių turi būti:

 

47.1. ne daugiau kaip 24, jeigu mokoma pagal pradinio ugdymo programą;

 

47.2. ne daugiau kaip 30, jeigu mokoma pagal pagrindinio ir (ar) vidurinio mokymo programą.

 

 1. Dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje, prilyginamas dviem tos klasės, kurioje mokosi, mokiniams, todėl atitinkamai mažinamas didžiausiasis nustatytas tos klasės mokinių skaičius. Naujai sudaromoje bendrojo ugdymo klasėje, jungtinėje klasėje gali būti ne daugiau kaip trys mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

 1. Bendrojo ugdymo klasėje didžiausias mokinių skaičius, prasidėjus mokslo metams, išimties tvarka gali būti didinamas ne daugiau kaip dviem mokiniais.

 

 1. Mokinių minimalus skaičius klasėje nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo metodiką.
 2. III  gimnazijos  klasės  komplektuojamos,  jeigu  mokinių,  besimokančių  pagal

 

 

 

vidurinio ugdymo programą, skaičius yra ne mažesnis kaip 12.

 

 1. Bendrojo ugdymo klasės jungiamos mokytis pagal:

52.1. pradinio ugdymo programą – gali būti jungiamos dvi, trys ar keturios klasės.

 

Jungtinėse klasėse mokoma iki 24 mokinių, mažiausias skaičius jungtinėje klasėje – 8 mokiniai.

 

52.2. pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį – 5–8 klasės (jungiamos dvi gretutinės klasės). Didžiausias mokinių skaičius jungtinėje klasėje – 30 mokinių, mažiausias – 8 mokiniai. Mokyti pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį klasės nejungiamos.

 

 1. Mokyklų klasių skaičius nustatomas:

 

53.1. Mokyklos direktorius iki einamųjų metų kovo 1 d. Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus nustatyta forma raštu pateikia, o iki liepos 1 d. patikslina informaciją apie prognozuojamą klasių skaičių ir mokinių skaičių jose;

 

53.2. mokyklų klasių ir jose esančių mokinių skaičių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių grupėse kitiems mokslo metams Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas teikia tvirtinti Tarybai;

 

53.3. Taryba mokyklų klasių ir juose esančių mokinių skaičių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių grupėse nustato iki einamųjų metų kovo 31 d., patikslina iki rugsėjo 1 d. Nustatant klasių skaičių, atsižvelgiama į pageidaujančių mokytis mokyklos aptarnavimo teritorijos vaikų skaičių, mokyklos pastatų ir patalpų atitiktį higienos normoms;

 

53.4. jeigu iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis mokykloje skaičius yra didesnis nei Tarybos nustatytas iki kovo 31 d., mokinių, klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrąją pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, Tarybos sprendimu didinamas, mokyklos direktoriui iki rugpjūčio 1 d. pateikus motyvuotą prašymą Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui dėl leidimo komplektuoti daugiau klasių komplektų;

 

53.5. jeigu mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir(ar) grupių skaičius Tarybos sprendimu mažinamas.

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 1. Mokyklų direktoriai atsako už šio Aprašo nuostatų laikymąsi.

 

 1. Mokykla negali nusistatyti kitokių priėmimo kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos nei nustatyta šiame Apraše.

 

 1. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

 

 1. Dėl priėmimo tvarkos kilę ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. Šis Aprašas gali būti keičiamas ir naikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

–––––––––––––––––––––––

Priėmimo į Kauno rajono savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos

aprašo priedas

 

MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ SKIRSTINYS

 

 

 1. Pradinių mokyklų ir mokyklų-darželių (pradinio ugdymo programa):

 

1.1. Kačerginės pradinės mokyklos – Kačerginės miestelis, Ringaudų seniūnijos Gaižėnų, Gaižėnėlių, Girininkų II, Luobinės, Pyplių, Poderiškių, Virbališkių kaimai. Likusi nuo Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorijos Mitkūnų kaimo dalis.

 

1.2. Raudondvario Augustino ir Anelės Kriauzų pradinės mokyklos – Raudondvario seniūnijos Bernatonių, Biliūnų, Didvyrių, Dūmino, Kačiūniškės, Lomankos, Maksvos, Miškinių, Naujatriobių, Naujųjų Bernatonių, Raudondvario, Senųjų Bernatonių, Šilelio, Upytės kaimai, Netonių kaimo dalis. Užliedžių seniūnijos Romainių, Romainių Kaimelės kaimai.

 

1.3. Ringaudų pradinės mokyklos – Ringaudų seniūnijos Armaniškių, Bajorų, Čebeliškės, Karkiškių, Miriniškių, Ringaudų, Tabariškių kaimai, Mitkūnų kaimo dalis nuo Ringaudų kaimo ribos iki Juragių gatvės imtinai.

 

1.4. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ – Akademijos miestelis, Ringaudų seniūnijos Kazliškių, Noreikiškių, Sakalų kaimai.

 

1.5. Ilgakiemio mokyklos-darželio – Garliavos apylinkių seniūnijos Bagniškės, Garančiškės, Grabavos, Ilgakiemio, Kalinavos, Pajiesio, Rašnavos kaimai, Pagirių kaimo dalis.

 

1.6. Linksmakalnio mokyklos-darželio – Linksmakalnio seniūnijos Linksmakalnio kaimas. Garliavos apylinkių seniūnijos Juraitiškės, Sprindiškių kaimai.

 

1.7. Rokų mokyklos-darželio – Paraželių, Pamoterio, Raželių, Rokų, Rokelių, Patamulšėlio kaimai. Garliavos apylinkių seniūnijos Karkazų kaimo dalis (Draustinio, Jurginų, Laukų, Rasos, Šaltinio, Vingio, Liepto, Karkazų, Akmens, Aukštupio gatvės), Seniavos kaimo Taurėnų ir Miestelėnų gatvės.

 

 1. Pagrindinių mokyklų (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies programos):

 

2.1.        Ežerėlio  pagrindinės  mokyklos  –  Ežerėlio  miestas.  Zapyškio  seniūnijos Durpyno kaimas.

2.2. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos – Garliavos apylinkių seniūnijos Budrių, Juragių ir Jurginiškių, Rinkūnų, Stanaičių, Tvarkiškių kaimai, Pagirių, Ražiškių kaimų dalys, Garliavos miesto dalis, kurią riboja Stadiono, Lauko, Žaros, Vakarinė, Žemoji, Gedimino ir Tulpių gatvės lyginiai numeriai. Darbininkų gatvė iki 80 ir 85 numerių imtinai, V. Kudirkos gatvė iki 46 ir 47 numerių imtinai. Alšėnų seniūnijos Alšėnų, Bijūnų, Bliovų, Čebeliškės, Dievogalos, Digrių, Girininkų I, Girininkų II, Kampiškių, Kūjagalvių, Macijauskų, Mastaičių, Pabartupio, Padainupio, Pamaišupio, Pažėrų, Poderiškių, Smailių, Šilėnų, Šniūrų, Tumpų kaimai, Armaniškių kaimo dalis (kairėje greitkelio Via Baltica pusėje), Jonučių kaimo dalis (J. Lukšos gatvės 60A, 62, 64, 66, 80 numeriai, Rasos, Saulės, Pašvaistės, Vaivorykštės, Rūko, Viaduko, Kamanų, Tribalės, Nendrių, Tvenkinio, Ajerų, Dagilių (iki 16 numerio), Vyčio Kryžiaus (nuo 130 numerio). Ilgakiemio, Linksmakalnio mokyklų-darželių aptarnavimo teritorijos (į pagrindinio ugdymo programos klases).

 

2.3. Kulautuvos pagrindinės mokyklos – Kulautuvos miestelis, Raudondvario seniūnijos Kalnyčių, Karnavės, Lukšakaimio kaimai, Netonių kaimo dalis, Batniavos seniūnijos Gineitų, Mozūriškių, Rupunionių, Tirkšlių, Tolivardžių, Virbaliūnų kaimai.

 

2.4. Lapių pagrindinės mokyklos – Lapių miestelis, Andriuškonių, Barsūniškių, Didžiųjų Lapių, Drąseikių, Ginėnų, Lepšiškių, Masteikių, Pakalniškių, Rokiškių, Smiltynų II, Stavidvario, Staviškių, Šančių, Šatijų, Tauralaukio kaimai. Domeikavos seniūnijos Smiltynų I kaimo dalis.

 

2.5. Šlienavos pagrindinės mokyklos – Samylų seniūnijos Dubravų, Girionių, Laumėnų, Samylų, Šlienavos, Vaišvydavos, Žiegždrių kaimai.

 

2.6. Zapyškio pagrindinės mokyklos – Zapyškio miestelis, Zapyškio seniūnijos Altoniškių, Braziūkų, Dievogalos, Jadagonių, Judraičių, Kluoniškių, Krušinskų, Kuodiškių, Kuro, Novos, Papiškių, Riogliškių, Rupinų, Šiulių, Vilemų, Vincentavo, Zizų kaimai. Ringaudų seniūnijos Kuodiškių kaimas. Kačerginės pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (Kačerginės miestelis, Ringaudų seniūnijos Gaižėnų, Gaižėnėlių, Luobinės, Pyplių, Virbališkių kaimai – į pagrindinio ugdymo programos klases).

 

 1. Garliavos Jonučių progimnazijos (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos) – Alšėnų seniūnijos Armaniškių kaimo dalis (dešinėje greitkelio

 

Via Baltica pusėje), Jonučių kaimo dalis (Aviečių, Jonučių, Slėnio, Sodų, Kriaušių, Trešnių, Korių, Medaus, Pievų, Dagilių (17,19, 21, 23), Vilties, Gulbės, Lyros, Atgimimo, P. Gužo, Pinavijų, Vėjo, V. Matulevičiaus, J. Vyšniausko, Aronijų, Šilauogių, Kardelių, Vyčio Kryžiaus (nuo Nr. 60 iki 130), Žemuogių, Šermukšnių, Slyvų, Vyšnių, Gervuogių, Šv. Silvijos gatvės), Narsiečių (V. G. Žagunio, Molio, Vyčio Kryžiaus, Sodų, A. Pušetos, N. Valterio, K. Šono, M. Kubiliūtės, A. Biruvienės, V. Jurgilo gatvės ir K. Dulksnio gatvės nelyginiai numeriai), Tirkiliškių (V. G. Aušrinės, Sodų, Kalvarijos (nuo131 numerio) gatvės, A. Sakalausko, A. Sereikos, J. Karučio, Slyvų, Vyšnių gatvės, Pabūklų gatvės 11–23 nelyginiai numeriai, 20–28 lyginiai numeriai) kaimai, Garliavos apylinkių seniūnijos Ireniškių, Jonučių II, Naugardiškės, Teleičių kaimai. Likusi nuo Rokų mokyklos-darželio Karkazų ir Seniavos kaimų dalis. Likusi nuo Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos aptarnaujamos teritorijos šiaurinė Garliavos miesto dalis (Tulpių gatvės nelyginiai numeriai, Darbininkų gatvės dalis nuo 82 ir 87 numerių ir Kudirkos gatvės dalis nuo 48 ir 49 numerių, Dobilo gatvė ir šalia šios gatvės besiformuojantis gyvenamasis rajonas, Vytauto gatvės dalis nuo 118 (Tulpių gatvės) numerio), Ražiškių kaimo dalis (Karkazų, Lanko, Ražiškių, Rusnės, Saulės al., Vasario 16-osios, Žiedlapių, Žemynos, Rokų plento kairė pusė važiuojant į Rokus).

 

 1. Gimnazijų (pradinio, pagrindinio pirmosios ir antrosios dalies, vidurinio ugdymo programos):

 

4.1. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos – Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“, Kačerginės pradinės mokyklos (Girininkų II, Poderiškių kaimai, likusi nuo Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorijos Mitkūnų kaimo dalis), Ringaudų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorijos (į pagrindinio ugdymo programos klases).

 

4.2. Babtų gimnazijos – Babtų miestelis, Antagynės, Antagynėlių, Babtų, Baltriškės, Berlainių, Cinkiškių, Dasiūnų, Gailiušių, Janušonių, Jugintų, Juodonių, Kačergių, Karalgirio, Kikonių, Krivėnų, Muniškių, Naujasodžių, Pagynės, Pakapių, Selveravos, Sitkūnų, Stabaunyčios, Šašių, Urnėžių, Vilkėnų, Zacišiaus kaimai. Užliedžių seniūnijos Naujųjų Muniškių, Paparčių, Sausinės kaimai. Vandžiogalos seniūnijos Padaugupio kaimas. Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

 

4.3. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos – Čekiškės miestelis, Čekiškės seniūnijos Antkalnių, Besmerčių, Dokių, Dokelių, Eikščių, Gaigalų, Gegužėnų, Juškaičių, Kairių, Karalgirio, Kilovos, Lebedžių, Lelerviškių, Liučiūnų, Mikliūnų, Mikniavos, Miškalaukio, Padubysio, Paprienių, Prienų, Purvaičių, Radviliškių, Raudonės, Ramonų, Severinavos, Teklinavos, Uždulinskių kaimai. Vilkijos apylinkių seniūnijos Baravų, Buivydų, Daučionių, Daugėliškių, Gaideliškių, Gailiūnų, Gudravio, Jokavų, Jotautų, Juodžių, Juozapavos, Krūvandų, Lauksvydų, Lazduonių, Liepdvario, Padubysio, Palazduonio, Paprūdžių, Partikų, Šolių kaimai.

 

4.4. Domeikavos gimnazijos su Užliedžių skyriumi – Domeikavos seniūnijos Audėjų, Domeikavos, Eigirgalos, Kumpių, Radikių, Ražių, Romaškių, Salių, Šakių, Varluvos, Vytėnų, Voškonių, Žemaitkiemio kaimai, Smiltynų I kaimo dalis. Užliedžių seniūnijos, Bivilių, Giraitės, Kudrėnų, Linkuvos, Paltiškių, Romainių Kaimelės, Užliedžių, Vijūkų, Žemaitkiemio kaimai.

 

4.5. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos su Ramučių skyriumi – Karmėlavos miestelis, Karmėlavos seniūnijos Biruliškių, Karmėlavos II, Kaukazo, Margavos, Narėpų, Naujasodžio, Pelenių, Ramučių, Rykštynės, Vaistariškių kaimai, Karmėlavos Girininkija.

 

4.6.  Neveronių  gimnazijos  –  Neveronių  seniūnijos  Neveronių,  Pabiržio  kaimai.

 

Karmėlavos seniūnijos Martinavos, Sergeičikų I ir Sergeičikų II kaimai.

 

4.7. Piliuonos gimnazijos – Taurakiemio seniūnijos Arlaviškių, Dobilijos, Guogų, Leonavo, Margininkų, Piliuonos, Sietyno, Taurakiemio, Tursono, Užupių, Vainatrakio, Viršužiglio, Vyčiaus kaimai, Pakuonio kryžkelė. Rokų seniūnijos Dankstytės, Girininkų, Kairiūkščių, Pavytės, Rokų Miško Kelmyno, Vainatrakio, Vaišydavos, Vingytės kaimai. Rokų mokyklos-darželio aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

 

4.8. Vandžiogalos gimnazijos – Vandžiogalos miestelis, Vandžiogalos seniūnijos Ąžuolyno, Bitvano, Boniškių Butkūnų, Ibėnų (Didieji ir Mažieji), Galulaukės, Geranonių, Jackiškių, Juozapavos, Karaliūnų, Kazimieravos, Kėkštynės, Mėklos, Padaugupio, Pagirių, Preišiogalos, Pociūnų, Puikonių, Rokiškio, Skrebiniškių, Stankūnų, Užumiškių, Valeravos, Vigių, Vimbarų kaimai.

 

4.9. Vilkijos gimnazijos – Vilkijos miestas, Vilkijos apylinkių seniūnijos Adomkiškių, Akuotų, Antalkių, Auštkalnių, Bernoriškių, Daugužių, Gineikių, Godėnų, Jagminiškių, Jaučakių, Lygainių, Pabalių Padauguvos, Padauguvėlės, Pastriūnio, Pašilių, Purviškių, Raubatonių, Ringovės, Ručkonių, Saulėtekių, Skrebenų, Stanislavos, Vaitkūnų Valmantiškių, Vilkijos, Zauniškių, Žėbiškėlių, Žėbiškių kaimai. Čekiškės seniūnijos Lipikiškių, Pagirių kaimai. Raudondvario seniūnijos Godėnų, Naujatriobių kaimai. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

 

4.10. Raudondvario gimnazijos – Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos aptarnavimo teritorija (į pagrindinio ugdymo programos klases).

 

4.11. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos – aptarnavimo teritorija nepriskiriama.

 

 1. Mokyklų-daugiafunkcių centrų (į pradinio ugdymo programos klases):

 

5.1. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro – Batniavos seniūnijos Batniavos, Beiniūnų, Brūžės, Bubių, Dulkių, Kriemalos, Kvesų, Naujienos, Paštuvos, Ručkūnų, Žėbiškės, Žvirgždės kaimai.

 

5.2. Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro – Babtų seniūnijos Eglynų, Gaižuvėlės, Kaniūkų, Lazdynės, Panevėžiuko, Pavejuonio, Piepalių, Vareikonių, Vikūnų, Vosiškių, Žemaitkiemio kaimai.

 

_______________________________

Joomla templates by a4joomla