Sekite mus:

 

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 16:35
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1145
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 2146040
Designed by:

Lankomumo tvarka

                                                                            Patvirtinta:

                                                                            Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio

                                                                            gimnazijos Direktorius

                                                                            2015 m. vasario 12 d. Įsak. Nr. 28 -V1

 

ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

 

 I.   BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1.      Moksleivių lankomumo tvarkos aprašas gimnazijoje nustato atsakingus už lankomumą asmenis ir jų funkcijas, apskaitos tvarką ir jos vykdymą.

2.      Lankomumo prevencijos tikslas – sukurti sistemą, kuri operatyviai spręstų gimnazijos nelankymo problemas.

3.      Šiame lankomumo tvarkos apraše nustatoma mokinių, klasės vadovų, dalykų mokytojų, socialinės pedagogės ir administracijos bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo klausimus gimnazijoje.

4.      Nelankantys gimnazijos mokiniai – tie, kurie dėl įvairių priežasčių visiškai nelanko gimnazijos.

5.      Epizodiškai lankantys mokiniai – tie, kurie į pamokas ateina 2-3 dienas per mėnesį.

6.      Vengiantys lankyti gimnaziją mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 30 pamokų.

7.      Linkę praleidinėti pamokas mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia iki 30 pamokų.

8.      Į vengiančių lankyti gimnaziją ir linkusių praleidinėti pamokas grupę patenkantys mokiniai priskiriami rizikos grupei, jiems reikalinga nuolatinė kontrolė, prevencinė pagalba.


 II.    ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS

 

 1. Dalyko mokytojai – atsakingi už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą ir apskaitą.
 2. Klasės vadovai – atsakingi už bendrą klasės pamokų lankomumo apskaitą ir tėvų informavimą apie jos rezultatus. Imasi atitinkamų priemonių spręsti auklėtinių gimnazijos lankomumo problemas.
 3. Socialinė pedagogė – palaikydama ryšius su gimnazijos administracija ir kitomis institucijomis aiškinasi, vertina ir sprendžia nelankančių gimnazijos mokinių tokio elgesio priežastis, individualiai dirba su socialinių problemų turinčių mokiniu, jo šeima.
 4. Vaiko gerovės komisija – analizuoja klasių vadovų, socialinės pedagogės pateiktą informaciją, teikia siūlymus direktoriui bei mokytojų tarybai, palaiko ryšius su kitomis institucijomis.
 5. Direktorius – vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, teikia prašymus, informaciją savivaldybės institucijų tarnautojams ir įspėja gimnazijos nelankantį mokinį (direktoriaus įsakymu).


 III.   LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

 

 1. Pamokų lankomumas fiksuojamas klasių e-dienyne. Praleistos pamokos žymimos raide ,,n“, pavėlavus ,,p“.
 2. Praleistos pamokos pateisinamos:

2.1.  praleistos dėl svarbios priežasties, kurias nurodo tėvai ar globėjai ( ne ilgiau kaip 3 d.)    ar  gydytojai savo pažymoje;

2.2. kai iš pamokų išleidžia klasės vadovas, gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros   specialistė ar gimnazijos administracija (liga, nelaimingas atsitikimas, artimojo mirtis, laidotuvės, atstovavimas gimnazijai įvairiuose renginiuose).

3.Dėl kitų priežasčių:

 3.1. dėl autobuso, vežančio mokinius į gimnaziją,  neatvykimo ar vėlavimo;

3.2. kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali neiti 1-5 klasių

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, 6-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai.

3.    Praleistos pamokos nepateisinamos:

4.1. savavališkai išėjus iš pamokos;

4.2. neturint pateisinamo dokumento.

Pastaba: Už praleistų pamokų mokomąjį kursą mokinys privalo atsiskaityti. Dalykų mokytojai turi padėti mokiniui gauti reikalingą informaciją. Mokinys padedamas mokytojo ir gavęs reikalingą mokomąją medžiagą  paskirtu laiku atsiskaito dalyko mokytojui.


 IV.   LANKOMUMO APSKAITOS VYKDYMAS

 

 1. Klasės vadovas turi kasdien kontroliuoti klasės mokinių lankomumą;
 2. Dalykų mokytojai turi informuoti klasės vadovą apie mokinio (-ų) savavališką išėjimą iš pamokos.
 3.  Kitą dieną po praleistų pamokų mokinys privalo klasės vadovui pristatyti pateisinamąją pažymą apie praleistas pamokas.
 4. Tėvai (globėjai) gali pateisinti ne daugiau kaip tris dienas iš eilės: tėvų rašytoje pažymoje nurodomas mokinio vardas, pavardė, klasė, praleidimo data ir priežastis.
 5. Jei praleista daugiau dienų, mokinys pateikia gydytojo pažymą.
 6. Jei mokinys iš anksto žino, kad negalės atvykti į gimnaziją (išskyrus ligos atvejus), jis turi informuoti klasės vadovą ir, grįžęs į gimnaziją, atnešti pateisinamąjį dokumentą.
 7. Mokiniui neatvykus į gimnaziją 3 dienas ir tėvams neinformavus klasės vadovo apie mokinio buvimo vietą, klasės vadovas surenka reikiamą informaciją apie mokinį ir kreipiasi į socialinį pedagogą.
 8. Jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai ar globėjai turi kreiptis raštu arba asmeniškai į dalyko mokytoją ir klasės vadovą, nurodydami išėjimo priežastį.
 9. Jei mokinys pamokų metu suserga, jis kreipiasi į gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistę. Esant reikalui, klasės vadovas  praneša tėvams ir pasirūpina saugiu mokinio parėjimu namo.
 10. Klasės vadovas peržiūri mokinių praleistas pamokas pateisinančius dokumentus ir mėnesio praleistų pamokų suvestinę. Iki kito mėnesio 5 dienos lankomumo ataskaitas pateikia socialinei pedagogei.

 
V.   LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 

 1. Mokiniui per mėnesį praleidus ir nepateisinus 18-20 pamokų, klasės vadovas  informuoja tėvus apie mokinio praleistas ir nepateisintas pamokas.
 2. Mokinys, per mėnesį praleidęs ir nepateisinęs 21 -30 ir daugiau pamokų yra svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. Tėvus į Vaiko gerovės komisijos svarstymą kviečia klasės vadovas. Tėvams neatvykus, gimnazijos direktorius rašo oficialų pranešimą – kvietimą atvykti į gimnaziją.

 

 VI.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1.    5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai pasirašytinai supažindinami su šia tvarka kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 5 dienos.

2.    Tėvai su šia tvarka supažindinami Mokymosi sutarties pasirašymo metu. Tvarka primenama tėvų susirinkimų metu.

3.    Tvarka skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje.

 

 

 

_____________________________________


Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/