Karjeros centras

Karjeros centras

Biblioteka

Biblioteka

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 14:00
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 698
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 846992
Designed by:

Vaiko gerovės komisijos reglamentas
Penktadienis, 2014 Vasaris 21 16:35

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės

Prano Dovydaičio gimnazijos

Direktoriaus 2015-01-02,  įsakymu

Nr. 4-V1

 

ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos vaiko gerovės komisijos (toliau tekste – Komisija) darbo reglamentas (toliau tekste – Reglamentas) nustato šios komisijos veiklos uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2.      Gimnazijos vaiko gerovės komisiją sudaro: direktoriaus pavaduotojos ugdymui, socialinė pedagogė, spec. pedagogė – logopedė, psichologė, mokytojai. Į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos bendruomenės, seniūnijos atstovai, kiti vaiko gerove suinteresuoti asmenys. 

3.      Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Aprašu,     Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos tarybos nutarimais, Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokytojų tarybos nutarimais, Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos direktoriaus įsakymais.

 

II. PASKIRTIS IR FUNKCIJOS

 

4.      Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

5.      Gimnazijos vaiko gerovės komisija vykdo visas funkcijas numatytas gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579.

 

III. DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

6.      Komisija yra nuolat veikianti.

7.      Posėdžiai ir pasitarimai šaukiami pagal poreikį. Pasitarimai neprotokoluojami, posėdžiai protokoluojami.

8.      Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.

9.      Komisijos sprendimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių.

10.  Komisijos pirmininkas:

            10.1.organizuoja Komisijos darbą;

            10.2.nustato Komisijos posėdžio laiką ir vietą;

            10.3.pasirašo Komisijos posėdžio protokolą;

            10.4.pateikia Komisijos posėdžio metu priimtus siūlymus Čekiškės Prano Dovydaičio  

            gimnazijos direktoriui.

11.   Komisijos sekretorius:

11.1. informuoja Komisijos narius apie posėdžio laiką, vietą ir jiems pateikia posėdžio darbotvarkę;

11.2. parengia ir pateikia Komisijos nariams su svarstomu klausimu susijusius dokumentus;

 

 

11.3. rašo Komisijos posėdžio protokolą;

11. 4. pasirašo Komisijos posėdžio protokolą.

 

__________________________________________

Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/