2020 - 2021 m.m. GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS

KONSULTACINIO CENTRO (AUKŠTESNIŲ GEBĖJIMŲ MOKINIŲ POREIKIŲ TENKINIMUI)  MOKINIŲ SĄRAŠAS

2020-2021 M. M.

Eil. Nr.

Mokinio pavardė, vardas

Klasė

Dalykas

1.

Antanaitis Gvidas

5

matematika 

2. 

Kazaitytė Milda

5

matematika 

3.

Rakauskaitė Julija

5

matematika, gamta

4.

Vaidotas Augustas

5

matematika, anglų kalba, gamta,

5.

Suchockis Lukas

5

anglų kalba, gamta

6.

Kačiulytė Gabrielė

5

IT, lietuvių kalba

7.

Dabušinskaitė Eglė

5

IT, lietuvių kalba

8.

Žebrauskas Danielius

5

IT

9.

Girniūtė Viktorija

6

matematika, gamta, istorija, geografija, IT, dailė, lietuvių kalba

10.

Nekrošius Nojus

6

matematika, anglų kalba, gamta, istorija, geografija, IT, lietuvių kalba

11.

Sinkevičiūtė Ugnė

6

matematika, anglų kalba, gamta, istorija, geografija, IT, dailė, lietuvių kalba

12. 

Šukauskas Audrius

6

matematika

13.

Kontrimaitė Goda

6

anglų kalba, geografija

14.

Mišeika Arijus

6

anglų kalba, geografija, IT

15.

Mockutė Gabrielė

6

anglų kalba, geografija

16.

Valinčiūtė Gabija

6

geografija

17.

Maziliauskas Kajus

6

geografija

18.

Aleksandravičius Titas

6

dailė

19.

Zavadzkytė Gabrielė 

lietuvių kalba

20.

Dimaitė Ieva 

7

lietuvių kalba, matematika, IT, istorija

21.

Petrikas Nojus

7

dailė

22.

Orentas Mantas

7

IT

23.

Klimavičius Arnas 

8

anglų kalba, matematika, IT, chemija, istorija

24.

Kinčiūtė Rugilė

8

dailė, istorija

25.

Žuklevičiūtė Skaistė

8

istorija

26.

Meiliūnas Eimantas

I g.

IT, matematika

27.

Tovtkevičiūtė Goda

I g.

matematika, istorija

28.

Abraitis Andrius

I g. 

IT, matematika , biologija

29.

Bliuvas Vilius

I g.

biologija

30.

Radzevičius Adrijus

I g.

chemija

31.

Kazakevičiūtė    Aidrija                                                       

I g.

biologija

32.

Žuklevičius Saulius 

II g.

IT, anglų kalba

33.

Ročka Emilis 

II g.

IT, anglų kalba

34.

Kaminskas Jokūbas

II g. 

biologija, tikyba

35.

Kriščiūnas Arnoldas 

II g. 

istorija

36.

Kaminskaitė Kotryna

II g.

lietuvių kalba, matematika, IT, tikyba, chemija, biologija, dailė

37.

Petrauskaitė Kamilė

II g.

tikyba

38.

Laurinavičiūtė Gabija

III g.

lietuvių kalba, matematika, IT, chemija, biologija, anglų kalba

39.

Girlevičiūtė Gabija

III g. 

istorija

40.

Vičiūnaitė Indrė

III g. 

istorija

41.

Dovidaitytė Greta

IV g.

biologija, chemija

42.

Žandaravičius Deividas

IV g.

matematika, IT, fizika

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Rutkauskienė

DARBO SU GABIAIS IR TALENTINGAIS VAIKAIS VEIKLOS PLANAS 2019- 2020 m. m.

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

DARBO SU GABIAIS IR TALENTINGAIS VAIKAIS VEIKLOS PLANAS

2019-2020 m. m.

1 PRIORITETAS. Veiksmingo ugdymo(si) užtikrinimas.

Tikslas. Siekti aukštesnių mokinių pasiekimų.  

Uždaviniai

 1. Užtikrinti kryptingą ugdymo(si) veiklos individualizavimą ir diferencijavimą. 
 2. Tobulinti mokinių individualios pažangos matavimo ir fiksavimo sistemą.

2 PRIORITETAS. Saugios, bendruomenės poreikius atitinkančios ugdymo(si) aplinkos kūrimas.

Tikslas. Gerinti socialinę emocinę aplinką.

Uždaviniai

 1. Stiprinti bendruomenės partnerišką ugdymą(si) siekiant pozityvaus gimnazijos mikroklimato.
 2. Ugdyti mokinių socialinių emocinių kompetencijų gebėjimus, įpročius ir nuostatas.

 

Eil. Nr.

Veikla 

Vykdymo laikas

Atsakingas

1. 

Gabių ir talentingų mokinių sąrašų sudarymas, papildymas.

Rugsėjis

Dalykų mokytojai 

2.

Organizuoti trumpalaikius bei ilgalaikius projektus baigus skyrių ar kursą.

Per mokslo metus

Pradinių klasių, dalykų mokytojai. 

3.

Gabių ir talentingų mokinių skatinimas ir dalyvavimas įvairiose rajono, respublikos, nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

Per mokslo metus

Mokytojai, administracija

4.

Diferencijuoti ir individualizuoti kūrybines ir praktines užduotis pamokoje bei skiriant namų darbus.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

5.

Taikyti inovatyvius metodus ir priemones gabių mokinių ugdymui pamokose. Sudaryti sąlygas pamokose tenkinti mokinių interesus, gilinant pamokos medžiagą (eksperimentuoti, naudoti mokomąsias programas ir žaidimus, IT ir kt.)

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

6.

Atsižvelgus į gimnazijos galimybes, skatinti gabius ir talentingus mokinius (padėkomis, garbės raštais, prizais, asmeninėmis dovanomis, išvykomis, kelionėmis).  

Per mokslo metus

Administracija

7.

Konsultacijų gabiems ir talentingiems mokiniams organizavimas.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai, administracija

8.

Skleisti informaciją ir skatinti mokinius įsitraukti į neakivaizdinių, nuotolinių mokyklų veiklą, tarptautinius interneto projektus.

Nuolat

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

9.

Olimpiadininkų šventė: Mes Dovydaičiukai”. Edukacinė kelionė į į Aha mokslo centrą į Estiją.

Gruodžio 1-2 sav.

Gabių ir talentingų darbo grupė

10.

Informuoti ir nukreipti gabius ir talentingus mokinius į šalies neakivaizdines mokyklas, tarptautinius projektus, neformalias švietimo institucijas, skirtas gabiems ir talentingiems vaikams ugdyti.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

11.

Mokinių dalyvavimas rajoninėse dalykų olimpiadose, konkursuose, akcijose.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

12.

Mokinių dalyvavimas rajono ir šalies sportinėse varžybose.

Per mokslo metus

Kūno kultūros mokytoja

13.

Organizuoti pažintines išvykas labai gerai besimokantiems ir prizines vietas olimpiadose, konkursuose užėmusiems mokiniams

Per mokslo metus

Administracija

14.

Informacijos apie gabių mokinių pasiekimus gimnazijos internetinėje svetainėje ir gimnazijos viešoje erdvėje skelbimas.

Per mokslo metus

Eglė Simonaitienė

16.

Informacijos apie perspektyvias profesijas, studijų sąlygas mūsų šalyje ir užsienyje rinkimas, kaupimas ir teikimas mokiniams.

Per mokslo metus

Klasių vadovai

17.

Informacijos apie atvirų durų dienas kolegijose ir aukštosiose mokyklose rinkimas, kaupimas ir teikimas mokiniams.

Per mokslo metus

Klasių vadovai

18.

Mokytojų dalyvavimas seminaruose, siekiant tobulinti profesinę kompetenciją ir gebėjimus.

Per mokslo metus

Ričardas Saltonas

16.

Organizuoti potyriminius emocinio intelekto ugdymo mokymus.

Per mokslo metus

Gimnazijos administracija

17.

Nustatyti mokinių intelekto tipus pagal H. Gardnerio klausimyną.

Per mokslo metus

Klasių vadovai, gabių ir talentingų darbo grupė
2019 - 2020 m.m. GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

 

GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ SĄRAŠAS

 

2019-2020 M. M.

 

Dalykas

Vardas / Pavardė

Klasė

Dėstantys mokytojai

 

 

 

Lietuvių kalba

 

 1. Ieva Dimaitė
 2. Skaistė Navasaitytė
 3. Kotryna Kaminskaitė
 4. Gabija Ramoškaitė
 5. Gabija Laurinavičiūtė
 6. Gabija Girlevičiūtė
 7. Deividas Žandaravičius
 8. Greta Dovidaitytė

6 kl.

8 kl.

I g. kl.

I g. kl.

II g. kl.

II g. kl.

III g. kl.

III g. kl.

 

 

 

L. Litvinskienė

L. Šukytė

 

 

 

Anglų kalba

 

1.      Ugnė Sinkevičiūtė

2.      Nojus Nekrošius

3.      Arnas Klimavičius

4.      Kotryna Kaminskaitė

5.      Emilis Ročka

6.      Saulius Žuklevičius

7.      Arnoldas Kriščiūnas

8.      Gabija Ramoškaitė

9.      Gabija Laurinavičiūtė

10.  Gytis Berštautas

5 kl.

5 kl.

7 kl.

I g. kl.

I g. kl.

I g. kl.

I g. kl.

I g. kl.

II g. kl.

IV g. kl.

 

 

 

 

L. Berštautienė

D. Bradūnienė

J. Kaupienė

 

 

 

 

 

Matematika

 

 

1.      Viktorija Girniūtė

2.      Gabrielė Mockutė

3.      Nojus Nekrošius

4.      Ugnė Sinkevičiūtė

5.      Audrius Šukauskas

6.      Ieva Dimaitė

7.      Mantas Orentas

8.      Arnas Klimavičius

9.      Vilija Rakauskaitė

10.  Eimantas Meiliūnas

11.  Andrius Abraitis

12.  Kotryna Kaminskaitė

13.  Emilis Ročka

14.  Gabija Girlevičiūtė

15.  Gabija Laurinavičiūtė

16.  Deividas Žandaravičius

 

 

5 kl.

5 kl.

5 kl.

5 kl.

5 kl.

6 kl.

6 kl.

7 kl.

7 kl.

8 kl.

8 kl.

I g. kl.

I g. kl.

II g. kl.

II g. kl.

III g. kl.

 

 

 

 

 

O. Kukcinavičienė

I.Subačienė

 

 

Chemija

 

 

 1. Emilis Ročka
 2. Kotryna Kaminskaitė
 3. Gabija Laurinavičiūtė
 4. Gabija Girlevičiūtė
 5. Greta Dovidaitytė

 

I g. kl.

I g. kl.

II g. kl.

II g. kl.

III g. kl.

 

 

J. Girniuvienė

 

 

Istorija

 

 

 1. Nojus Nekrošius
 2. Ieva Dimaitė
 3. Arnoldas Kriščiūnas
 4. Indrė Vičiūnaitė
 5. Gabija Girlevičiūtė
 6. Gytis Berštautas

5 kl.

6 kl.

I g. kl.

II g. kl.

II g. kl.

IV g. kl.

 

 

 

E. Simonaitienė

 

Geografija

 

 

 

 1. Ieva Dimaitė
 2. Arnas Klimavičius
 3. Goda Tovtkevičiūtė
 4. Indrė Vičiūnaitė
 5. Gabija Girlevičiūtė
 6. Deividas Žandaravičius
 7. Gytis Berštautas

6 kl.

7 kl.

8 kl.

II g. kl.

II g. kl.

III g. kl.

III g. kl.

 

 

 

 

D. Tovtkevičienė

 

Rusų kalba

 

 

 1. Aidrija Kazakevičiūtė
 2. Gabija Girlevičiūtė
 3. Kamilė Kontrimaitė

8 kl.

II g. kl.

II g. kl.

 

 

D. Bradūnienė

 

 

Biologija

 

 

 

 1. Skaistė Žuklevičiūtė
 2. Nedas Leskauskas
 3. Arnas Klimavičius
 4. Rugilė Kinčiūtė
 5. Aidrija Kazakevičiūtė
 6. Goda Tovtkevičiūtė
 7. Eivilė Račaitė
 8. Mantas Dovydaitis
 9. Andrius Abraitis
 10. Vilius Bliuvas
 11. Augustė Veržbavičiūtė
 12. Emilis Ročka
 13. Gabija Ramoškaitė
 14. Kamilė Orentaitė
 15. Arnoldas Kriščiūnas
 16. Jokūbas Kaminskas
 17. Kotryna Kaminskaitė
 18. Indrė Vičiūnaitė
 19. Gabija Girlevičiūtė
 20. Gabija Laurinavičiūtė
 21. Dovydas Puidokas
 22. Greta Dovidaitytė
 23. Mira Miakiševa
 24. Emilė Subačiūtė

7 kl.

7 kl.

7 kl.

7 kl.

7 kl.

8 kl.

8 kl.

8 kl.

8 kl.

8 kl.

I g. kl.

I g. kl.

I g. kl.

I g. kl.

I g. kl.

I g. kl.

I g. kl.

II g. kl.

II g. kl.

II g. kl.

III g. kl.

III g. kl.

III g. kl.

III g. kl.

 

 

 

 

 

 

V. Vėlavičienė

 

 

Informacinės technologijos

 

 

 1. Nojus Nekrošius
 2. Ieva Dimaitė
 3. Arnas Klimavičius
 4. Skaistė Žuklevičiūtė
 5. Eimantas Meiliūnas
 6. Andrius Abraitis
 7. Emilis Ročka
 8. Gabija Laurinavičiūtė
 9. Deividas Žandaravičius

5 kl.

6 kl.

7 kl.

7 kl.

8 kl.

8 kl.

I g. kl.

I g. kl.

I g. kl.

 

 

 

I. Subačienė

 

Muzika

 

 

 1. Adrija Šliktaitė
 2. Kamilė Orentaitė
 3. Samanta Zavedskaitė
 4. Gabija Laurinavičiūtė

3 kl.

II g. kl.

II g. kl.

II g. kl.

 

 

 

 1. furmonas

 

PRADINIS UGDYMAS

 

 

 1. klasė

 

 1. Vasarė Steponaitytė (visi dalykai)
 2. Miglė Maziliauskaitė (lietuvių k.)
 3. Urtė Rekevičiūtė (lietuvių kalba)

 

Aldona Žotkevičienė

 

 1. klasė

 

 1. Akvilė Kamarauskaitė (lietuvių k., matematika)
 2. Liepa Dimaitė (lietuvių k., matematika)
 3. Paulina Leškutė (lietuvių k.)

Jolanta Girdauskienė

 

 1. klasė

 

 1. Titas Bendikas (anglų k., matematika)
 2. Adrija Šlikaitė (lietuvių k.)
 3. Emilija Simonavičiūtė (lietuvių k., matematika)

Diana Korsakienė

 

 1. klasė
 1. Gvidas Antanaitis (dailė)
 2. Elvinas Račas (kūno k.)

Jolanta Žėglevičienė

DARBO SU GABIAIS IR TALENTINGAIS VAIKAIS VEIKLOS PLANAS 2018- 2019 m. m.

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

DARBO SU GABIAIS IR TALENTINGAIS VAIKAIS VEIKLOS PLANAS

2018-2019 m. m.

Tikslas 

Sudaryti sąlygas gabių ir talentingų mokinių paieškos, atpažinimo ir ugdymo plėtrai.

 

Uždaviniai

 1. Išsiaiškinti, kokios mokinio išgalės mokytis mokyklinių dalykų, numatyti pagrindinę veiklos kryptį, kurioje mokinio sugebėjimai galėtų pasireikšti efektyviausiai.
 2. Sukurti intelektualią, kūrybišką ir demokratinę aplinką. 
 3. Pagal galimybes maksimaliai individualizuoti ir diferencijuoti mokymo procesą, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, įgytas žinias ir turimus įgūdžius, interesus, polinkis.
 4. Ugdyti mokinių kūrybingumą, iniciatyvumą, atsakingumo ir pasitikėjimo savimi jausmą.

 

Eil. Nr.

Veikla 

Vykdymo laikas

Atsakingas

1. 

Gabių ir talentingų mokinių sąrašų sudarymas, papildymas.

Rugsėjis

Dalykų mokytojai 

2.

Organizuoti mokyklines dalykų olimpiadas, konkursus.

Per mokslo metus

Pradinių klasių, dalykų mokytojai. 

3.

Gabių ir talentingų mokinių skatinimas ir dalyvavimas įvairiose rajono, respublikos, nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

Per mokslo metus

Mokytojai, administracija

4.

Diferencijuoti ir individualizuoti kūrybines ir praktines užduotis pamokoje bei skiriant namų darbus.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

5.

Inovatyvių pedagoginių ir aktyvių ugdymo(si) metodų, informacinių technologijų taikymas pamokose.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

6.

Atsižvelgus į gimnazijos galimybes, skatinti gabius ir talentingus mokinius (padėkomis, garbės raštais, prizais, asmeninėmis dovanomis, išvykomis, kelionėmis).  

Per mokslo metus

Administracija

7.

Konsultacijų gabiems ir talentingiems mokiniams organizavimas.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai, administracija

8.

Skleisti informaciją ir skatinti mokinius įsitraukti į neakivaizdinių, nuotolinių mokyklų veiklą, tarptautinius interneto projektus.

Nuolat

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

9.

Olimpiadininkų šventė: Mes Dovydaičiukai”. Edukacinė kelionė į Lenkiją.

Gruodžio 1-2 sav.

Gabių ir talentingų darbo grupė

10.

Informuoti ir nukreipti gabius ir talentingus mokinius į šalies neakivaizdines mokyklas, tarptautinius projektus, neformalias švietimo institucijas, skirtas gabiems ir talentingiems vaikams ugdyti.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

11.

Mokinių dalyvavimas rajoninėse dalykų olimpiadose, konkursuose, akcijose.

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

12.

Mokinių dalyvavimas rajono ir šalies sportinėse varžybose.

Per mokslo metus

Kūno kultūros mokytoja

13.

Organizuoti pažintines išvykas labai gerai besimokantiems ir prizines vietas olimpiadose, konkursuose užėmusiems mokiniams

Per mokslo metus

Administracija

14.

Informacijos apie gabių mokinių pasiekimus gimnazijos internetinėje svetainėje ir gimnazijos viešoje erdvėje skelbimas.

Per mokslo metus

Eglė Simonaitienė

16.

Informacijos apie perspektyvias profesijas, studijų sąlygas mūsų šalyje ir užsienyje rinkimas, kaupimas ir teikimas mokiniams.

Per mokslo metus

Klasių vadovai

17.

Informacijos apie atvirų durų dienas kolegijose ir aukštosiose mokyklose rinkimas, kaupimas ir teikimas mokiniams.

Per mokslo metus

Klasių vadovai

18.

Mokytojų dalyvavimas seminaruose, siekiant tobulinti profesinę kompetenciją ir gebėjimus.

Per mokslo metus

Ričardas Saltonas

GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ UGDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ UGDYMO METODINĖS

REKOMENDACIJOS

ĮŽANGA

 

Gabių vaikų atpažinimo problema – šiuo metu viena iš aktualiausių pedagoginių ir psichologinių problemų. Dabar vis dažniau sutariama, kad gabumai – tai ne tik aukšti intelektiniai gebėjimai, bet ir sugebėjimas spręsti problemas bei kūrybiškumas. Gabumams bei jų raiškai didelį poveikį daro daugybė vidinių (fizinės ir asmenybės savybės, motyvacija, savikontrolė ir t. t.) bei išorinių (aplinka, ugdymo galimybės, įvykiai ir t. t.) veiksniai.

Gabus vaikas turi būti atpažįstamas ne todėl, kad ji pavadintume „gabiu“, bet todėl, kad jis gautų geresnį, jo poreikius atitinkantį ugdymą.

Mokytojai ir tėvai dėmesį turi atkreipti į tai, kad gabūs vaikai – tai ne tik sėkmingai besimokantys, kuriuos pastebi kiekvienas. Gabūs vaikai gali turėti ir mokymosi sunkumų ar kitų sutrikimų – tai susiję su žemu savęs vertinimu, mokymosi motyvacijos trūkumu, netinkamu tėvų elgesiu, emociniais konfliktais, sveikatos problemomis ir pan.

Gabaus vaiko nereikia painioti su labai darbščiu ir stropiu vaiku.

Gabūs vaikai atsiskleidžia tada, kai ugdymo programos turinys atitinka jo asmeninius interesus ir reikalauja pastangų, kai mokymosi procesas atitinka individualų jo mokymosi stilių.

 

REKOMENDACIJŲ PASKIRTIS

 

 1. Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos Gabių ir talentingų vaikų ugdymo metodinės rekomendacijos (toliau Rekomendacijos) parengtos vadovaujantis ŠMM 2009-01-19 įsakymu Nr. ISAK-105 patvirtinta „Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa“.
 2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka „Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programoje“ vartojamas sąvokas.
 3. Rekomendacijos apibrėžia gabių ir talentingų vaikų sąvokos sampratą, bendruosius gabių vaikų požymius, gabių vaikų identifikavimo metodus ir metodines rekomendacijas.
 4. Ugdydami gabius ir talentingus mokinius, šiomis Rekomendacijomis turi vadovautis visi

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokytojai, su jomis turi būti supažindinti gabūs ir talentingi mokiniai bei jų tėvai.

 

GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ SĄVOKOS SAMPRATA

 

Gabūs vaikai  tai vaikai, galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų; juos pritaikyti naujoms problemoms spręsti; sparčiai mokytis iš patirties. Jų intelektinių gebėjimų lygis yra labai aukštas. Turėdami šiuos intelektinius gebėjimus gabūs vaikai lenkia arba pajėgūs pralenkti panašios patirties ir aplinkos bendraamžius savo vienos ar kelių mokslo sričių akademiniais pasiekimais. Šiems vaikams būdingas aukštas kūrybiškumo lygis.

Talentingi vaikai  tai vaikai, turintys gebėjimų, kurie pasireiškia vienos ar kelių meno, mokslo ar sporto sričių pasiekimais.

 

BENDRIEJI GABIŲ VAIKŲ POŽYMIAI

 

Mokytojai, tėvai turi atkreipti dėmesį ar jų ugdytinis, vaikas pasižymi šiais požymiais. Gabus vaikas:

 

 • Pasižymi smalsumu, aktyviu domėjimusi jį supančiu pasauliu;

 

 • Išmoksta lengvai ir greitai, pagrindinių dalykų mokosi geriau ir greičiau nei dauguma jo bendraamžių;

 

 • Pasižymi gerais skaitymo įgūdžiais, skaityti išmoksta dar ikimokykliniame amžiuje;

 

 • Sklandžiai reiškia mintis žodžiu ir raštu;

 

 • Turi gerą atmintį, įsimena lengvai ir greitai;

 

 • Nemėgsta mokytis atmintinai;

 

 • Žodynas platesnis ir turtingesnis nei bendraamžių;

 

 • Lengvai ir greitai atranda ryšius, rodos, tarp visai nesusijusių dalykų;

 

 • Sutelktai domisi kai kuriomis mokslo sritimis;

 

 • Mėgsta kurti, išrasti, turi daug idėjų, ypatingai, savo domėjimosi srityje;

 

 • Greitai randa problemų sprendimo būdus;

 

 • Turi lakią ir turtingą vaizduotę;

 

 • Vienus mokomuosius dalykus mėgsta labiau nei kitus;

 

 • Pastabus, greitai pamato prieštaravimus;

 

 • Savo klausimais kartais glumina mokytojus ir tėvus;

 

 • Energingas;

 

 • Noriai imasi naujų užduočių;

 

 • Savanoriškai daugiau laiko skiria užduotims, kai jos susijusios su jį dominančiais dalykais;

 

 • Užbaigia pradėtą darbą;

 

 • Atkaklus, ryžtingai siekia tikslo, nenuleidžia rankų susidūręs su kliūtimi;

 

 • Įsitraukęs į užduotį praranda laiko nuovoką;

 

 • Prisiverčia dirbti ir be išorinio pastiprinimo ar vadovavimo;

 

 • Labiau mėgsta dirbti vienas nei grupėje;

 

 • Kelia didesnius reikalavimus sau ir kitiems;

 

 • Turi gerą humoro jausmą;

 

 • Diskusijose turi savo nuomonę;

 

 • Bendraamžiams kartais gali atrodyti keistas;

 

 • Noriai imasi vadovauti, gali koordinuoti grupės veiklą;

 

 • Daugiau bendrauja su vyresniais mokiniais ar suaugusiais, nei su savo bendraamžiais.
 • Turi daug žinių įvairiomis temomis;

 

GABIŲ VAIKŲ IDENTIFIKAVIMO METODAI

 

Labiausiai paplitę gabių vaikų identifikavimo metodai yra šie:

 

 • IQ nustatymas (atliekant grupinius ar individualius testus);

 

 • Standartizuotų žinių testų rezultatai;

 

 • Mokytojų nuomonė;

 

 • Tėvų nuomonė;

 

 • Bendraamžių nuomonė;

 

 • Pačių pretendentų nuomonė (savęs vertinimas);

 

 • Mokinio veiklos bei jos rezultatų analizė.

Gabus vaikas turi būti atitinkamai ugdomas.

 

METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

Mokytojams, dirbantiems su gabiais mokiniais rekomenduojama:

 

 • Nustatyti mokinio mokymosi stilių ir atsižvelgti į jį dirbant su gabiu ir talentingu vaiku;

 

 • Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą suteikiant galimybę (gabiems vaikams nepatinka standartinės užduotys);
 • Kūrybiškai taikyti įvairius mokymo (-si) būdus (darbas bibliotekoje, įvairūs tyrimai, mokinys – mokytojas ir pan.);

 

 • Norėti padėti gabiam ir talentingam vaikui atsiskleisti ir pasiekti gerų rezultatų;

 

 • Skatinti mokinius dalyvauti olimpiadose, konkursuose, festivaliuose, varžybose ir pan.;

 

 • Skleisti mokiniams informaciją apie galimybę tobulėti dalyvaujant Nacionalinės mokinių akademijos veikloje (plačiau  www.nmakademija.lt );

 

 • Siekti aukšto mokinių pasiekimų lygio ne tik teikiant žinias, bet ir ugdant bendruosius gebėjimus, kompetencijas bei pasirengimą mokytis visą gyvenimą;

 

 • Talentingus vaikus ugdyti panaudojant neformaliojo ugdymo teikiamas galimybes;

 

 • Inicijuoti ir rašyti projektus, skirtus gabių vaikų ir jaunimo ugdymui;

 

 • Įvairiomis formomis (seminarai, kursai, konferencijos, savišvieta, dalinimasis gerąja patirtimi ir t. t.) tobulinti darbo su gabiais vaikais ugdymo kompetenciją;

 

 • Gabiems ir talentingiems vaikams suteikti galimybę pasirinkti mokytis specializuotose ugdymo įstaigose (muzikos ir meno mokyklose, Kauno technologijos universiteto gimnazijoje, Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos ir Kauno apskrities dailės gimnazijose, Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, Vilniaus licėjaus Tarptautinio bakalaureato programoje);

 

 • Mokyklos administracija, atsižvelgdama į ugdymo plano teikiamas galimybes, sudaro sąlygas gabiems mokiniams pagal gebėjimus ir polinkius riktis dalykų modulius.

 

 

____________________________

Joomla templates by a4joomla