Veiklos įsivertinimas - 2018 metų veiklos kokybės įsivertinimo analizė bei išvados

Straipsnių sąrašas

2018 metų  veiklos kokybės  įsivertinimo analizė bei išvados


Gimnazijos veiklos vidaus įsivertinimas vykdomas  vadovaujantis Veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu ,,Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo 2016 m. kovo 29 d. Nr. V-267, bei šioje Metodikoje apibrėžiamais veiklos kokybės įsivertinimo tikslais, uždaviniais ir principais, pateikiamu mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modeliu, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo etapais ir organizavimu.

Atliekant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą duomenims rinkti ir apdoroti naudojama NMVA tiesioginė internetinė sistema www.iquesonline.lt.

 

2018 metų plačiojo įsivertinimo išvados:

 

Vertinimo sritis

Įsivertinimo lygis

Įsivertinimo požymiai


1. Rezultatai


3

Stipriosios pusės.

1.1.1 Asmenybės tapsmas 72%

1.22 Mokyklos pasiekimai ir pažanga 72%


Silpnosios pusės.

 1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 62%
 1. Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys

2

Stipriosios pusės.

 1. Ugdymo(si) tikslai 79%
 1. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 76%
 2. Orientavimaisi į mokinių poreikius 66%

Silpnosios pusės.

 1. Mokinių įsivertinimas 45%

2.4.1.  Vertinimas ugdymui 55%

2.2.1.  Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 59%

 1. Ugdymo(-si) aplinkos

3

Stipriosios pusės.

 1. Aplinkų bendrakultūra 90%
 1. Pastatas ir jo aplinka 86%

Silpnosios pusės.

 1. Mokymasis virtualioje aplinkoje 66%
 1. Lyderystė ir vadyba

2

Stipriosios pusės.

4.2.3. Mokyklos tinklaveika 69%

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 69%


Silpnosios sritys.

4.1.2. Lyderystė 55%

4.1.3. Mokyklos savivalda 59%

   

Išvados

Pasiūlymai


Išryškėja  stipriausios mokyklos pusės, tai aplinkų bendrakultūra, pastato ir aplinkos patrauklumas. Mokytojai įvardina, kad pakankamai geri  numatomi ugdymo (si) tikslai, ugdymo planai ir tvarkaraščiai.


Mokytojai mano, kad silpna mokykloje yra lyderystė tiek mokytojų, tiek mokinių. Neveiksminga mokyklos savivalda.Skirti didžiausią dėmesį mokinio įsivertinimui, savęs pažinimo mokymams.

Siekti pažinti mokinį, jo problemas ir padėti jam išsikelti individualius mokymosi tikslus.

 Padėti mokiniams suprasti, kaip planuoti savo laiką ir sudaryti darbo planą, kad jo ugdymo(si) rezultatai gerėtų.

Mokytojams pamokose aktyvinti mokinių paskatinimus ir pagyrimus, kad mokymosi sėkmę patiriantys mokiniai labiau pasitikėtų savimi, su didesniu noru atliktų jiems skirtas užduotis.

Skatinti lyderystę mokytojų tarp mokytojų, mokyti tapti lyderiais mokinius.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė.

 

Joomla templates by a4joomla