Laisvos darbo vietos

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

 

KREIPIMASIS DĖL 1,2% PARAMOS

MIELI ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato 2020 m. sumokėtų pajamų mokesčio dalį (iki 1,2 %) skirti švietimo įstaigoms. Nuoširdžiai dėkojame, kad 1,2 % paramą skiriate Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijai. Tokia Jūsų parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti gimnazijos erdves. Būsimą Jūsų paramą ir toliau panaudosime mokinių ugdymo(si) aplinkos gerinimui. 

Būtume labai dėkingi, jei Jūs 1,2 % sumokėto pajamų  mokesčio sumos paskirtumėte gimnazijai. Norėdami skirti 1,2 % GPM gimnazijos paramai, iki 2021 metų liepos 1 d. užpildykite Mokesčių inspekcijos formą FR0512 ir pasirinktinai pristatykite: 

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) skyriams – Europos pr. 105, Kaune arba VMI skyriams pagal gyvenamąją vietą; FR0512 formą galite užpildyti ir pasinaudodami elektroninio deklaravimo sistema http://deklaravimas.vmi.lt.

 

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos, įmonės kodas 291090080

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

 Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija - sveikatą stiprinanti mokykla

 

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo darbo grupė.
Darbo grupė sudaryta 2017 m.

 1. Diana Korsakienė - pradinių klasių mokytoja - konsultantė;
 2. Dalė Keliauskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui - narė;
 3. Kristina Salinkienė - kūno kultūros mokytoja - narė;
 4. Vitalija Vėlavičienė - biologijos mokytoja - narė;
 5. Irena Sinkevičienė - soc. pedagogė - narė.

 

Vertinimas

 • sveikatos stiprinimo programų kokybės ir atitikties pirmojo lygmens, sveikatą stiprinančios mokyklos kriterijams, vertinimo išvada - 4,7 - iš 5 galimų. 2013-04-30 Vilnius
 • Įsivertinimas už 2009-2012 metus.
 • SSM veiklos patikrinimas vėliavai gauti - 2013-03-13
 • Mokyklai įteikta SSM vėliava - 2013-11-28

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ VEIKLA

Sveikatą stiprinančioje mokykloje vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal parengtas ir tarpžinybinės (SAM ir ŠMM) komisijos patvirtintas sveikatos stiprinimo programas.

Sveikatos ugdymas SSM apima įvairias sveikatos sritis:

 • fizinis aktyvumas ir kūno kultūra;
 • sveika mityba;
 • tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;
 • nelaimingų atsitikimų, traumų, streso prevencija,
 • prievartos, patyčių prevencija;
 • rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas;
 • užkrečiamųjų ligų prevencija;
 • vartojimo kultūros ugdymas.

Sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių nariai dalyvauja bendruose projektuose, konkursuose, mokymuose, konferencijose, aktyviai dalijasi gerąja patirtimi.

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ SĖKMĖS ĮRODYMAI

 • Gerėja mokytojų, vaikų, tėvų ir kt. žinios ir įgūdžiai sveikatos klausimais;
 • Sveikatos priežiūros specialistai ir mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais;
 • Daugiau mokinių dalyvauja popamokinėje sveikatos stiprinimo veikloje;
 • Daugiau laiko jie skiria fizinei veiklai;
 • Vyresni mokiniai rečiau vartoja stiprius alkoholinius gėrimus;
 • Formuojasi sveikesni mitybos įpročiai;
 • Mokyklos turi nusistovėjusias sveikatos stiprinimo, sveikatos ugdymo tradicijas rengia kasmetinius renginius, sveikatos dienas, įvairias iškylas, konkursus, fizinio aktyvumo renginius, parodas.
 • Sveikatą stiprinančios mokyklos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje.

 

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Pr. Dovydaičio gimnazijos

direktoriaus 2018 m. sausio 26 d.

įsakymu Nr. V1-18

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PR. DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO 2018 METŲ PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno r. Čekiškės Pr. Dovydaičio  gimnazija, (toliau – gimnazija)vykdo priešmokyklinio, pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,kitas neformaliojo vaikų švietimo programas, sudaro sąlygas vietos bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ir kitoms paslaugoms teikti.
 2. Gimnazijos sveikatos stiprinimo programos paskirtis – organizuoti sėkmingą vaikų sveikatos ugdymą,  prisidėti prie  bendruomenės narių dvasinių, fizinių, psichinių, socialinių pajėgumų ir gerovės bei kurti gimnazijos bendruomenei palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.
 3. Programa parengta vadovaujantis:

3.1. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos   ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-684/ISAK-1637;

3.2. Programą rengė darbo grupė, patvirtinta gimnazijos direktoriaus  2017 m. rugsėjo 12 d.  įsakymu Nr.V1-152        

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

 1. Įgyvendinant gimnazijos strateginius, metinius veiklos planus 2017 m. buvo organizuojami sveikatos stiprinimo renginiai: vykdomi projektai ,akcijos, išvykos, ekskursijos, rengiamos šventės, varžybos, vykdoma švietėjiška veikla.
 2. Bendroji sveikatos programa integruota į mokomuosius dalykus.
 3. Atlikus gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, bendruomenės nariu apklausą, išskyrėme stipriąsias ir silpnąsias sveikatos ugdymo sritis, numatėme galimybes ir grėsmes, turinčias įtakos programos tikslų įgyvendinimui.

 

III. VEIKLOS PRIORITETAI

 1. Socialinės, emocinės aplinkos gerinimas.
 2. Žalingų įpročių prevencija.
 3. Fizinio aktyvumo skatinimas.

 IV. VEIKLOS TURINYS

 

TIKSLAS:  Saugoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės narių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriant sveikatai palankią fizinę ir  psichosocialinę aplinką.

 

PATVIRTINTA

Kauno rajono Čekiškės Prano

Dovydaičio gimnazijos

direktoriaus 2021 m. sausio 20 d.

įsakymu Nr. V1-1

KAUNO RAJONO ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS 2021 m. SVEIKATOS UGDYMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Data 

Atsakingi asmenys

1

2020 m. veiklos aptarimas ir priemonių planavimas  2021 m.

01 mėn. 2 sav.

D. Korsakienė

2.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai  programos integravimas į mokomuosius dalykus.

01 mėn.-12 mėn.

Dalykų mokytojai

3.

Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, įgyvendinimas.

01 mėn.-12 mėn.

R. Žičkuvienė

4.

Sportinės varžybos. Tinklinis.

01 mėn. 4 sav.

K. Salinkienė

5.

Projektas ,,Žingsnis po Čekiškę“.

02 mėn.- 06 mėn.

V. Vėlavičienė

6.

Emocijų pažinimo ir raiškos, streso ir konfliktų valdymo ciklo užsiėmimai tikslinėse grupėse

01 mėn.- 04 mėn.

R. Žičkuvienė

7.

Kovo 11- osios bėgimas 5-8 ir I-IV G. kl.

03 mėn. 2 sav.

K. Salinkienė

8.

Traumų  ir sužalojimų prevencijos skatinimas ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe: Saugus elgesys

03 mėn.- 06 mėn.

R. Žičkuvienė

9.

Ėduonies profilaktikos ir burnos higienos  užsiėmimai tikslinėse grupėse (IUG, PUG, 1-4 kl. bei šių amžiaus grupių mokinių tėvai)

04 mėn.- 08 mėn.

R. Žičkuvienė

10.

Pilietinė akcija ,,Darom 2021“.

04 mėn. 2 sav.

D. Korsakienė

11.

Priemonės "Aktyvi mokykla" įgyvendinimo iniciavimas

04 mėn. 3 sav.

R.Žičkuvienė

12.

Žygis ,,Dubysa“.

05 mėn. 2 sav.

V.Vėlavičienė

13.

Sveikatingumo žygis ,,Sportuoju-augu sveikas ir laimingas“

05 mėn. 3 sav.

D. Korsakienė

14.

Dviračių žygis

05 mėn. 4 sav.

R. Saltonas

15.

Turizmo diena.

06 mėn. 3 sav.

K. Salinkienė

16.

Traumų  ir sužalojimų prevencijos skatinimas 5-8 ir I-IV klasių mokinių tarpe

06 mėn.-12 mėn.

R. Žičkuvienė

17.

Tyrimas,,1kl. ir 5 kl. mokinių emocinė sveikata“.

09 mėn. 3 sav.

Kl. vadovai

18.

Taisyklingos laikysenos formavimo užsiėmimai 1-4 kl.

09 mėn. 4 sav.

R. Žičkuvienė

19.

Užkrečiamų ligų profilaktikos ir asmens higienos užsiėmimai

10 mėn. 2 sav.

R. Žičkuvienė

20.

Mankštos pratimai lauke

10 mėn. 3 sav.

Kl. vadovai

21.

Susitikimas su LSU studentais ,,Sportas mokinių gyvenime“.

10 mėn. 1 sav.

D. Korsakienė

22.

Viktorina ,,Mes prieš AIDS“.

12 mėn.1 sav.

I. Sinkevičienė

23.

Sportinės varžybos lauke.

12 mėn. 2 sav.

D. Korsakienė

24.

Programų ,,Laikas kartu“ , ,,Paauglystės kryžkelės“ vykdymas.

1 mėn. iki mokslo metų pabaigos.

Kl. vadovai

25.

Pokalbiai ,,Mokinio emocinė sveikata“

09 mėn.-12 mėn.

Kl. vadovai

26.

 

Neformaliojo ugdymo būrelio ,,Sveikuoliai“ veikla.

 

Pagal būrelio planą

 

D.Korsakienė

 


SSM koordinatorius  Diana Korsakienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  Rasa Žičkuvienė


SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLAS LIETUVOJE

 

 

Sveikatą stiprinančių mokyklų yra beveik  kiekvienoje savivaldybėje ir kasmet prie šio tinklo prisijungia vis daugiau šalies ugdymo įstaigų. Sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašą galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje: www.smlpc.lt.

Lietuvos sveikatą stiprinančios mokyklų tinklas  priklauso „Mokyklos – europiečių sveikatai“ (MES) tinklui (angliškai – Schools for Health in Europe network (SHE network). Šiuo metu tarptautiniame tinkle yra 46 šalys.Renginys ,,Pūsk muilo burbulus, ne tabako dūmus”

Vaikų vasaros poilsio stovykla Kintuose

1-4 klasių mokinių ,,Sveikatingumo žygis”

,,Vasaris – sveikatingumo mėnuo”

Pertrauka su arbata ir kolega

Projektas ,,Sveika gamta – sveikas aš”

Išvyka į Malūnėlio kaimą

Padėkos

 

Veiklos įsivertinimas

2019 M. GIMNAZIJOS VIDAUS ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ DUOMENYS

Gimnazijos veiklos vidaus įsivertinimas vykdomas  vadovaujantis Veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu ,,Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo 2016 m. kovo 29 d. Nr. V-267, bei šioje Metodikoje apibrėžiamais veiklos kokybės įsivertinimo tikslais, uždaviniais ir principais, pateikiamu mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modeliu, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo etapais ir organizavimu.

Atliekant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą duomenims rinkti ir apdoroti naudojama NMVA tiesioginė internetinė sistema www.iquesonline.lt


 1. MOKINIŲ APKLAUSOS UGDYMAS(-IS) IR MOKYMASIS REZULTATŲ DUOMENYS

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS:

 • Tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip man sekasi mokykloje. 3,4 
 • Gabesni klasės mokiniai, kurie per pamoką greitai atlieka užduotis, gauna papildomų užduočių. 3,4 
 • Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu paklausti savo mokytojų. 3,4 
 • Pamokos metu mokytojai mane skatina klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti. 3,3 
 • Jei mokiniui ar mokinių grupei pamokos metu prireikia pagalbos atliekant užduotis, mokytojai tą pagalbą visada suteikia.

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS:

 • Nebūna taip, kad tą pačią dieną kelių pamokų metu reikia rašyti kontrolinį darbą. 2,4 
 • Nebūna taip, kad mokytojai kontrolinį darbą pavadina savarankišku ir tada rašome kelis kontrolinius darbus per dieną. 2,5 
 • Mokytojai skiria namų darbus, kuriuos reikia atlikti kartu su vienu ar keliais klasės draugais. 2,5 
 • Mokiniai pamokos metu gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų. 2,6 
 • Nebūna taip, kad vienomis dienomis mūsų klasei užduoda labai daug namų darbų, o kitomis – labai mažai arba apskritai nieko. 2,7


 1. MOKINIŲ APKLAUSOS NŠV 2019 REZULTATŲ DUOMENYS

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS:

 • Man svarbu mokytis 3,5 
 • Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3,2 
 • Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 3,1 
 • Mano mokykloje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai 3,1 
 • Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 3,0

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS:

 • Į mokyklą einu su džiaugsmu 2,6 
 • Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 2,7 
 • Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 2,8 
 • Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir galimybes tikslams pasiekti 2,9 
 • Mokykloje aš sužinau pakankamai informacijos apie tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes 2,9


 1. TĖVŲ, GLOBĖJŲ  APKLAUSOS NŠV 2019 REZULTATŲ DUOMENYS

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS:

 • Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam 3,5 
 • Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje 3,5 
 • Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 3,4
 • Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė 3,4
 • Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime 3,3

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS:

 • Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu 2,9 
 • Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus 3,0 
 • Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę 3,1 
 • Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant 3,1
 • Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 3,1


VEIKLOS GRUPĖS SUSITARIMAI IR REKOMENDACIJOS 2020 M. VEIKLOS  PLANAVIMUI

Prioritetinėmis veiklos sritimis 2020 m. pasirinkti ugdymo(si) kokybės ir emocinio klimato  gerinimą.

2020 m. pasirinkti tobulinti veiklos rodiklius:

2 srities rodiklis: 2.2. Vadovavimas mokymuisi. 2.2.2. mokymosi organizavimas.

2 srities rodiklis: 2.3. Mokymosi patirtys.  2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu.


2018 metų  veiklos kokybės  įsivertinimo analizė bei išvados


Gimnazijos veiklos vidaus įsivertinimas vykdomas  vadovaujantis Veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu ,,Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo 2016 m. kovo 29 d. Nr. V-267, bei šioje Metodikoje apibrėžiamais veiklos kokybės įsivertinimo tikslais, uždaviniais ir principais, pateikiamu mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modeliu, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo etapais ir organizavimu.

Atliekant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą duomenims rinkti ir apdoroti naudojama NMVA tiesioginė internetinė sistema www.iquesonline.lt.

 

2018 metų plačiojo įsivertinimo išvados:

 

Vertinimo sritis

Įsivertinimo lygis

Įsivertinimo požymiai


1. Rezultatai


3

Stipriosios pusės.

1.1.1 Asmenybės tapsmas 72%

1.22 Mokyklos pasiekimai ir pažanga 72%


Silpnosios pusės.

 1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 62%
 1. Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys

2

Stipriosios pusės.

 1. Ugdymo(si) tikslai 79%
 1. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 76%
 2. Orientavimaisi į mokinių poreikius 66%

Silpnosios pusės.

 1. Mokinių įsivertinimas 45%

2.4.1.  Vertinimas ugdymui 55%

2.2.1.  Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 59%

 1. Ugdymo(-si) aplinkos

3

Stipriosios pusės.

 1. Aplinkų bendrakultūra 90%
 1. Pastatas ir jo aplinka 86%

Silpnosios pusės.

 1. Mokymasis virtualioje aplinkoje 66%
 1. Lyderystė ir vadyba

2

Stipriosios pusės.

4.2.3. Mokyklos tinklaveika 69%

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 69%


Silpnosios sritys.

4.1.2. Lyderystė 55%

4.1.3. Mokyklos savivalda 59%

   

Išvados

Pasiūlymai


Išryškėja  stipriausios mokyklos pusės, tai aplinkų bendrakultūra, pastato ir aplinkos patrauklumas. Mokytojai įvardina, kad pakankamai geri  numatomi ugdymo (si) tikslai, ugdymo planai ir tvarkaraščiai.


Mokytojai mano, kad silpna mokykloje yra lyderystė tiek mokytojų, tiek mokinių. Neveiksminga mokyklos savivalda.Skirti didžiausią dėmesį mokinio įsivertinimui, savęs pažinimo mokymams.

Siekti pažinti mokinį, jo problemas ir padėti jam išsikelti individualius mokymosi tikslus.

 Padėti mokiniams suprasti, kaip planuoti savo laiką ir sudaryti darbo planą, kad jo ugdymo(si) rezultatai gerėtų.

Mokytojams pamokose aktyvinti mokinių paskatinimus ir pagyrimus, kad mokymosi sėkmę patiriantys mokiniai labiau pasitikėtų savimi, su didesniu noru atliktų jiems skirtas užduotis.

Skatinti lyderystę mokytojų tarp mokytojų, mokyti tapti lyderiais mokinius.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė.

 


2017  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ANALIZĖ BEI IŠVADOS

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas  vadovaujantis Veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu ,,Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo 2016 m. kovo 29 d. Nr. V-267, bei šioje Metodikoje apibrėžiamais veiklos kokybės įsivertinimo tikslais, uždaviniais ir principais, pateikiamu mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modeliu, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo etapais ir organizavimu.

Atliekant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą duomenims rinkti ir apdoroti naudojama NMVA tiesioginė internetinė sistema www.iquesonline.lt

1 sritis REZULTATAI 

  1. tema: ASMENYBĖS BRANDA 
  2. tema: MOKINIO PASIEKIMAI IR PAŽANGA

Vertinimo sritis

Tema

Įsivertinimo lygis

Įsivertinimo požymiai


1. Rezultatai


Asmenybės tapsmas-savivoka, savivertė


3

Stipriosios pusės.

Mokiniai.

 1. Jeigu mokydamasis įdedu daug pastangų, dalykas sekasi (95 %)
 2. Mokydamasis dalyko tęsiu darbą net ir tuomet, jeigu medžiaga yra sunki (90 %)
 3. Moka naudotis kompiuteriais, darbui skirtomis priemonėmis ( 95 % ).
 4. Moka naudotis pamokai skirtomis priemonėmis(95% ). 

Silpnosios pusės.

 1. Po atostogų su džiaugsmu laukia mokyklos (46 %)
 2. Dalykas sekasi geriau nei daugumai bendraklasių (69 %)

Mokytojai.

Stipriosios pusės.

 1. Sąmoningai prisideda prie mokyklos mikroklimato puoselėjimo (100 %).
 2. Teigia, kad  mokykloje vyksta renginiai, skirti nacionalinėms ir tarptautinėms šventėms (100 %)
 3. Mokiniai turi galimybę dalyvauti mokyklos būrelių 

veikloje (100%)

Silpnosios pusės.

 1. Tėvai aktyviai dalyvauja mokyklos renginių organizavime (73 %).
 2. Mokytojai dažnai susitinka ne pamokų metu (85%)


 

Asmenybės socialumas, gyvenimo planavimas

3

Stipriosios pusės.

Mokiniai.

 1. Moka gerai bendrauti su kitais (90 %).
 2. Moka klausytis kitų mokinių, jų nepertraukdamas(89 %)

Silpnosios pusės.

 1. Dalyvaudamas diskusijose moku įtikinamai argumentuoti (74 %)
 2. Moka laisvai pasisakyti prieš visą klasę(79 %)

Mokytojai.

Stiprybės.

 1. Jaučia bendrą atsakomybę už mokyklos bendrabūvį (100 %)
 2. Mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai aptariami mokytojų kolektyve ir sąmoningai formuojami (100 %)
 3. Mokytojams svarbu, kad mokiniams gerai sektųsi (100 %)
 4. Mokytojai teikia didelę reikšmę mokinių savosios vertės stiprinimui (96 %).

Silpnybės.

 1. Mokiniai sulaukia iš mokytojų daug pagyrimų ir pripažinimų (81 %)

Išvados 

Pasiūlymai 

Mokiniai supranta, kad jeigu mokydamasis dalyko įdės pastangų, gerai tada seksis. Mokydamiesi tęsia darbą netgi tada, kai medžiaga yra sunki, nebijo iššūkių, pasitiki savo jėgomis.  Moka naudotis kompiuteriais, pamokai skirtomis priemonėmis.


Keldami ateities tikslus, ne visada moka sudaryti veikos ir darbo planus, ne viską gali argumentuoti ir kiek sunkiau pasirenka darbo būdus atliekant namų darbus. Atlikinėdamas namų darbų užduotis dažnai nutraukia darbą, kad galėtų ką nors paveikti malonesnio, atideda darbus paskutinei minutei.
Tiek mokytojai tiek mokiniai visiškai sutinka, kad mokykloje vyksta jos vardą įprasminanti veikla, įvairūs tradiciniai renginiai, kuriuos noriai organizuoja ir kuriuose aktyviai dalyvauja mokyklos bendruomenė. Renginiai nuolat aptariami, analizuojami, vertinami bei tobulinami. 


Mokiniai teigia, kad nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti konfliktus. Moka pripažinti jei neteisūs,  moka priimti kitų kritiką. Bendraudami ir bendradarbiaudami moka pagrįsti savo teiginius, klausytis kitų mokinių, jų nepertaukdami. Popamokinėje veikloje sudarytos geros sąlygos mokinių saviraiškai ugdyti(s). 


Organizuojant renginius, trūksta tėvų aktyvaus dalyvavimo. 

Mokytojams trūksta laiko susitikimams ne pamokų metų, informacijos sklaidos vienas kitam. 


Mokiniai teigia, kad jiems kartais trūksta pagyrimų ir paskatinimų. Siekti pažinti mokinį, jo problemas ir padėti jam išsikelti individualius mokymosi tikslus. Padėti mokiniams suprasti, kaip planuoti savo laiką ir sudaryti darbo planą, kad jo ugdymo(si) rezultatai gerėtų.

Siekiant mažinti namų darbų krūvį mokiniams, mokytojams rekomenduojama praktikuoti pamokose aktyviuosius mokymo metodus, kurie skatintų kuo daugiau išmokti pamokose, aktyvinti individualų darbą diferencijuojant užduotis. 

Organizuoti mokinių konsultavimą, kaip pagalbą namų darbų užduočių atlikimui.
Aktyvinti tėvų įsitraukimą į renginių organizavimą bei dalyvavimą. 

Tobulinti informacijos bei patirties sklaidą kolegų tarpe numatant konkretų laiką.


Mokytojams pamokose aktyvinti mokinių paskatinimus ir pagyrimus, kad mokymosi sėkmę patiriantys mokiniai labiau pasitikėtų savimi, su didesniu noru atliktų jiems skirtas užduotis.

Vertinimo sritis 

Tema

Įsivertinimo lygis

Įsivertinimo požymiai

1. Rezultatai

Mokinio pasiekimai ir pažanga

3

Mokiniai.

Stipriosios pusės. 

 1. Gimnazija suteikia pakankamai IT ir  technologijų žinių ir įgūdžių (95 %)
 2. Gimnazija suteikia pakankamai  užsienio kalbos, gamtos mokslų žinių ir įgūdžių(93  %)
 3. Gimnazija suteikia pakankamai istorijos ir geografijos žinių įgūdžių (92%)

Silpnosios pusės.

 1. Esu patenkintas savo mokymosi rezultatais (78 %)
 2. Gimnazijoje yra geros galimybės išmokti tai, ko man reikia (83 %).
 3. Gimnazijoje yra geros galimybės tobulinti meninius gebėjimus (85 %)

Tėvai.

Stipriosios pusės.

 1. Gimnazija suteikia pakankamai IT  ir technologijų žinių ir įgūdžių (94%).
 2. Gimnazija suteikia pakankamai istorijos ir geografijos žinių įgūdžių (92%)
 1. Gimnazija suteikia pakankamai  gamtos mokslų žinių ir įgūdžių(93  %)

Silpnosios pusės.

 1. Gimnazijoje yra geros galimybės tobulinti meninius gebėjimus (76 %).
 2. Apskritai esu patenkintas savo vaiko mokymosi rezultatais (81%).
 3. Gimnazija suteikia mano vaikui pakankamai gimtosios kalbos žinių ir įgūdžių (82 %)

Mokytojai.

Stipriosios pusės.

 1. Mūsų gimnazija mokiniams teikia kokybišką įsilavinimą(100 %)
 2. Mūsų gimnazija tinkamai parengia mokinius tolesniam mokymui, studijoms (100 %).
 3. Informacija apie gimnazijos mokinių mokymąsi, rezultatus tinkamai panaudojama ugdymo tobulinimui(100 %).

Silpnosios pusės.

 1. Gimnazijoje yra veiksminga mokinių skatinimo sistema (72 %).
 2. Mokinių pažymiai gerai atspindi pasiekimų kokybę (88 %).

Išvados

Pasiūlymai


Dauguma mokinių teigia, kad gimnazija suteikia pakankamai užsienio kalbos, gamtos mokslų, istorijos, geografijos, IT, technologijų žinių ir įgūdžių.


Kai kurie mokiniai nėra pilnai patenkintas savo mokymosi rezultatais, kai kuriems trūksta galimybės išmokti tai, ko jiems reikia, ne visus meninius gebėjimus gali tobulinti.

Pamokų metu mokiniai jaučia atsakomybę už savo mokymąsi, žino, ką turi išmokti, bet ne visuomet jaučiasi pastebėti, įvertinti.


Daugumai apklaustų mokinių atrodo, kad jie moka bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais, gerbia kitų žmonių įsitikinimus, supranta savo teises ir pareigas, randa išeitį iš keblių situacijų.


Apklausti tėvai mano, kad jų vaikas gimnazijoje turi visas galimybes išmokti tai, ko reikia, ir kad čia  vaikai tinkamai parengiami tolimesniam mokymuisi. Tėvai mano, kad gimnazijoje pakankamai dėmesio skiriama bendram, komandiniam darbui ir net 93% - mokymuisi įsivertinti savo žinias ir gebėjimus.

Dalis tėvų teigia, kad  nėra visiškai patenkinti savo vaiko pasiekimais, teigia, kad kartais nėra pakankamai suteikiama gimtosios kalbos žinių, ne visus meninius gebėjimus gali tobulinti.


Mokytojai mano, kad ne visai veiksminga mokinių skatinimo sistema, kad ne visuomet mokinių pažymiai atspindi mokymosi kokybę.Pamokų metu individualizuoti darbą, kad kiekvienas mokinys turėtų galimybę ugdytis pagal savo gebėjimus. 
Sudaryti sąlygas aktyviau tėvams įsijungti į ugdymo procesą, kad kartu su mokytojais ir vaikais aktyviai bendradarbiaujant galėtų siekti geresnių rezultatų.Tobulinti mokinių skatinimo sistemą į tobulinimą  įtraukiant vaikus, tėvus bei mokytojus.

 

Rekomenduojama : 

 1. diferencijuoti ir personalizuoti mokymosi veiklas pamokoje atsižvelgiant į mokinių individualius poreikius; 
 2. identifikuoti ir teikti ugdymosi pagalbą gabiems ir mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams; 
 3. vesti atviras pamokas – diferencijuotos ir personalizuotos mokinių veiklos galimybės pamokoje ir jos įtaka mokinio pažangai;
 4. dalytis gerosios patirties sklaida mokytojas – mokytojui (parengtas atskiras tvarkaraštis); 
 5. organizuoti ir po trimestrų (pusmečių) pravesti 5-8 ir I–IV gimnazijos klasių mokinių pokalbius (mokinys – tėvai (globėjai) – klasės vadovas), aptariant mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą bei tolimesnės pažangos planus. 
Socialiniai partneriai

Socialiniai partneriai
 


 1. Vilkijos žemės ūkio mokykla
 2. UAB ,,Fotospektras‘‘
 3. Vilkijos gimnazija
 4. Lietuvos skautų asociacija
 5. Kauno rajono socialinių paslaugų centras
 6. Kauno prekybos ir verslo mokykla
 7. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
 8. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
 9. Kauno statybininkų rengimo centras
 10. Kauno technikos profesinio mokymo centras
 11. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
 12. VŠĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla
 13. Lietuvos neformaliojo vaikų švietimo centras
 14. Čekiškės seniūnija
 15. Čekiškės miestelio senelių namai
 16. Utenos švietimo centras
 17. Profesoriaus Prano Dovydaičio giminaičiai.
 
Tarptautiniai partneriai
Lomžos vaivadija Viznos gimnazija


 
Joomla templates by a4joomla