Kokybės krepšelis

GIMNAZIJA DALYVAUJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAME PROJEKTE NR. O9. 2. 1 – ESFA – V – 719 – 01 – 0001

 „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų ir Kauno rajono savivaldybės bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

Dalyvaudama projekte, gimnazija parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m.

Tikslas: Užtikrinti kiekvieno 3-6 klasės mokinio pasiekimų ir pažangos augimą.

Uždaviniai: 

  1. Gerinti pamokos vadybą naudojant šiuolaikinius mokymąsi skatinančius metodus.
  2. Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę stiprinant mokinių poreikių pažinimą bei ugdymo(si) veiklos individualizavimą, diferencijavimą, suasmeninimą.

 

Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas 2020-2021 mokslo metais

Straipsniai

 

EMA PRATYBOS

 

Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas, įsigytos 95 „EMA “ pratybų licencijos 5-6 klasių mokiniams ir mokytojams. EMA – naujos kartos skaitmeninė mokymosi priemonė, kuri apima ne tik užduočių banko, bet ir vadovėliui būdingą turinį. Tai elektroninė mokymosi aplinka, kuri leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą,  suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą, teikia mokytojui ir mokiniui dar daugiau duomenų apie mokymosi rezultatą, atvaizduoja mokymosi progresą, motyvuoja bei siūlo įvertinimo ir įsivertinimo įrankius. Elektroninė mokymosi aplinka skirta mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, gamtos ir žmogaus, istorijos bei geografijos dalykų. Virtualių mokymo priemonių naudojimas skatina ir moko mokinius savarankiškumo, gabiems mokiniams suteikia galimybę plačiau gilintis į mokomąją medžiagą. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Rutkauskienė

 

MOKYTOJO PADĖJĖJAS


Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas įsteigtas mokytojo padėjėjo etatas 3-4 ir 5-6 klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą pagal mokymo(si) galimybes (paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi; padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą; padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis mokymo (si) priemonėmis). Mokytojo padėjėjas bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, padeda mokytojui parengti ir (ar) pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą. Pedagogai ir specialistai konsultuoja mokytojo padėjėją apie specialiosios pagalbos teikimo specifiką esant vienokiems ar kitokiems sutrikimams. Tikėtina, kad 3-4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai per mokslo metus padarys bent vieno mokomojo dalyko asmeninę pažangą, o 5-6 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių bent vieno mokomojo dalyko pažymio metinis vidurkis kils 0,1 balo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Rutkauskienė

 

KONSULTACIJOS

 

Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas įsteigtas konsultacinis centras aukštesnių gebėjimų 5-6 klasių mokinių poreikių tenkinimui. Šiuolaikinėje mokykloje mąstymo ugdymas tapo labai svarbus, kadangi mąstyti skatinami mokiniai pasiekia aukštesnius mokymosi rezultatus. Mokinių standartizuotų testų rezultatai rodo žemą aukštesniojo mąstymo užduočių atlikimo lygį. Konsultacijų metu mokiniai mokysis formuluoti aukštesnės kokybės mąstymo užduotis ir klausimus, analizuoti mokomąjį turinį, kurti ir spręsti problemas, kūrybiškai reaguoti kuriant mąstymu paremtą mokymąsi. Tikėtina, kad aukštesnių gebėjimų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, matematikos, gamtos ir žmogaus, geografijos, istorijos ir IKT vidutinis metinis pažymys didės 0,2 balo (lyginant 2019-2020 m. m.) 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Rutkauskienė

  

 

NAMŲ DARBŲ CENTRAS

Anot mokslininko C.Vatterlott tinkami namų darbai turi leisti pritaikyti praktiškai tai, ką vaikai išmoko pamokų metu arba įtvirtinti tam tikrus įgūdžius. Taigi, jeigu namų darbai yra užduodami, tuomet itin svarbu, kad jie iš tiesų padėtų vaikui išmokti. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad namų darbus vaikai turėtų sėkmingai atlikti patys arba su minimalia kitų pagalba, todėl panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas, nuo 2020 m. spalio 1 d. gimnazijoje veikia namų darbų centras. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Rutkauskienė

 

 

KALBŲ LABORATORIJA

Kalbų mokėjimas šiandieniniame pasaulyje tampa vis svarbesnis. Vienintelis būdas išmokti kalbą – praktika, dėl to svarbu efektyviai išnaudoti kiekvieną pamokos minutę ir gauti maksimalų rezultatą. 

Gimnazijoje įgyvendinant Kokybės krepšelio lėšas, dalinai įrengta kalbų mokymosi laboratorija. Kalbų laboratorijoje 15 darbo vietų mokiniams ir mokytojui. Kiekviena darbo vieta bus aprūpinta kompiuteriu, ausinėmis, kurios yra ypatingos tuo, jog izoliuoja mokinį nuo išorinio triukšmo ir programine įranga. Kalbų laboratorija teikia galimybes atlikti įvairaus pobūdžio užduotis: skaitymo, rašymo, klausymo ar žodžių mokymosi. 

Šiuo metu kol vyksta nuotolinis mokymasis, mokiniai dar negali  apsilankyti šioje modernioje klasėje, be to dar ne viskuo aprūpinta, kad galėtume pilnai išnaudoti laboratorijos teikiamas galimybes. Tačiau mokiniai, kurie šiuo metu lanko mokyklą, jau gali atlikti kai kurias užduotis, paruošti namų darbus ir labai džiaugiasi suteikta galimybe. Na, o moderni įranga, nauji baldai, kurie suteikia ne tik jaukumo, bet ir yra pritaikyti kalbų laboratorijai,  skatina norą mokytis. Tikimės, kad sugrįžus į gimnaziją mokiniams, bus puiki proga pasinaudoti šia galimybe tiek anglų, tiek rusų, tiek ir lietuvių kalbos pamokų metu. 

Laimutė Berštautienė

 

 

Mokinių projektai

 

PROJEKTAS „MATEMATIKA – TAI GYVENIMAS“

Sausio 13-osios 30-ųjų metinių proga vyko 6 klasės mokinių matematikos, tikybos bei lietuvių kalbos ir literatūros projekto „Matematika – tai gyvenimas“ pirmosios veiklos, kuriomis jungėmės prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Prisiminėme ir pagerbėme kritusius už Lietuvos laisvę 8.00-8.10 įžiebdami vienybės ir atminimo žvakutes, pasimeldėme už 14 žuvusių didvyrių, 1991 metų sausio 13 naktį gynusių trapią Lietuvos laisvę savo beginklėmis rankomis. Mokiniai, nuspalvinę langeliais sąsiuvinio lape kvadratėlius, sumodeliavo paskirtą raidę. Virtualioje klasėje, per pamoką atsukę į vaizdo kamerą savo kurtas raides, mokiniai sudėjo žodžius: L A I S V Ė S  G Y N Ė J Ų  D I E N A ! Spręsdami virtualias užduotis „Istorijos seklys: Sausio 13-osios reliktai“ šeštokai ir pasitikrino žinias apie šią išskirtinę datą, sužinojo ir naujų faktų.

              Švęskime laisvę ir dėkokim ją gynusiems! 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L. Litvinskienė

 

 

 

„TAUTIŠKA GIESMĖ“ KITAIP – STATISTIKA

Vasario 10 dieną  vyko projekto „Matematika – tai gyvenimas“ lietuvių literatūros bei matematikos integruota pamoka šeštokams, kurios tema  – Vincas Kudirka „Tautiška giesmė“.

Mūsų valstybės himną, kurį parašė V. Kudirka, išmokome mintinai dar pradinėse klasėse, o per valstybines šventes jį  giedame. Atrodė – nieko naujo pamokoje nebus. Tačiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos L. Litvinskienės pateikta užduotis grupėse patyrinėti ir apskaičiuoti, kiek sakinių, žodžių, skiemenų bei raidžių yra pasirinktame tekste – „Tautiškoje giesmėje“ – buvo labai įdomi. Keturios grupės tyrinėjo  vieno posmo sandarą ir pristatė skaičiavimų rezultatus, kuriuos matematikos mokytoja O. Kukcinavičienė patikrino ir pateikė „tautiškoje“  diagramoje. 

Goda Kontrimaitė, 6 klasė

 

 

PROJEKTAS ,,ŽINGSNIAIS PO ČEKIŠKĖS APYLINKES“

 

Lietuvių kalbos, istorijos, geografijos ir informacinių technologijų projekto ,,Žingsniais po Čekiškės apylinkes“ vykdymas įsibėgėja: praeiti trys maršrutai. Šeštos klasės mokiniai: Viktorija, Nojus, Gabija J., Gabija V., Kajus, Ugnė, Titas ir Gabrielė nuėjo 22 342 žingsniai maršrutu Čekiškė-Prienai-Besmerčiai-Kilova-Čekiškė, 19 564 žingsniai maršrutu Čekiškė-Kilova(prie Dubysos)-Mikliūnai-Eikščiai-Gegužėnai-Čekiškė, 41 906 žingsniai maršrutu Čekiškė-Prienai-Besmerčiai-Kilova-Mikliūnai-Eikščiai-Gegužėnai-Čekiškė. Iš viso nueita 83 812 žingsnių, o tai – 54 km. Liko atlikti paskutinį projekto etapą – parengti maršrutų aprašus ir pristatyti juos bendruomenei.

 

Joomla templates by a4joomla