Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentas

PATVIRTINTA

Kauno r.Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. vasario 

25 d. įsakymu Nr. V1-37

 

 

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR BENDROJO UGDYMO KLASES KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šis reglamentas nustato mokinių priėmimo į Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnaziją ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes ir bendrojo ugdymo klases komisijos (toliau – Komisijos) darbo sudarymą, darbo organizavimo tvarką, funkcijas, teises ir atsakomybę.
 2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.  ISAK-556,  Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-493 (2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-20 redakcija), Centralizuoto vaikų priėmimo  į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr.  TS-303.
 3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų.
 4. Komisija turi teisę atsisakyti vykdyti teisės aktų reikalavimų neatitinkantį pavedimą.
 5. Komisija yra atskaitinga Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos direktoriui.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Komisija sudaroma kiekvienais kalendoriniais metais ir jos sudėtis, reikalui esant, keičiama mokyklos direktoriaus įsakymu. Komisijos sekretorius yra komisijos narys. Komisijos nariu negali būti mokyklos direktorius.
 2. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių
 3. Komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas ir sekretorius išrenkamas komisijos narių pirmo komisijos posėdžio metu.
 4. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja komisijos pirmininkas. Komisijos posėdžiai šaukiami reikalui esant, bet ne rečiau kartą  per metus.
 5. Komisijos pirmininkas:

10.1. vadovauja komisijos posėdžiams;

10.2. nustato komisijos posėdžių datas;

10.3. prireikus į komisijos posėdžius kviečia reikiamus asmenis;

10.4. pasirašo komisijos posėdžių protokolus ir kitus dokumentus, susijusius su komisijos darbu.

 1. Komisijos sekretorius:

11.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą;

11.2. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios informuoja Komisijos narius apie posėdžio laiką, vietą, svarstytinus klausimus ir pateikia jiems medžiagą;

11.3. protokoluoja Komisijos posėdžius;

11.4. tvarko ir saugo Komisijos posėdžių protokolus ir kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus. 

 1. Sprendimus komisija priima posėdžiuose. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau dviejų trečdalių Komisijos narių. 
 2. Visi Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokole nurodomi Komisijos priimti sprendimai, jų priėmimo motyvai ir posėdyje dalyvavusių Komisijos narių nuomonė.
 3. Komisijos sprendimai įforminami pasiūlymais. Juos pasirašo visi posėdyje dalyvavę darbo komisijos nariai.
 4. Komisijos pasiūlymai raštu pateikiami mokyklos direktoriui.
 5. Komisijos veiklos dokumentai saugomi pagal galiojančius teisės aktus ne trumpiau kaip vienus metus.

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS KOMISIJOS FUNKCIJOS IR DĖL MOKINIŲ IR TĖVŲ INFORMAVIMO

 1. Komisija atlieka šias funkcijas:

17.1. stebi priėmimo į mokyklą eigą ir informuoja mokyklos direktorių apie pastebėtus trūkumus;

17.2. teikia mokyklos direktoriui rekomendacijas dėl atskirų klasių, grupių komplektavimo;

17.3. stebi, ar vadovaujantis Aprašo nuostatomis mokyklos interneto svetainėje viešai skelbiama visa reikiama informacija apie asmenų priėmimą;

 

IV SKYRIUS

MOKINIŲ IR TĖVŲ INFORMAVIMO TVARKA

 1. Komisija, gavusi mokyklos direktoriaus pavedimą, apie priimtus savo sprendimus informuoja prašymus pateikusius mokinius ir jų tėvus elektroniniu paštu ir/ar telefonu.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 1. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

19.1. kviesti į komisijos posėdžius su priėmimu susijusius asmenis;

19.2. reikalauti ir gauti iš priėmimą vykdančių asmenų (mokyklos direktoriaus, prašymus registruojančio asmens) darbui reikiamą informaciją ir dokumentus;

19.3. siūlyti pakeisti ir papildyti šį reglamentą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šis reglamentas tvirtinamas, keičiamas ir papildomas gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 2. Komisijos nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šį reglamentą atlikdami savo funkcijas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________

 

Joomla templates by a4joomla