GEDULO IR VILTIES DIENA

 

Atmintis gyva kol gyva tauta. Istorijos išsaugojimas yra kiekvieno iš mūsų pareiga. Jau šešti metai birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, tradiciškai vyksta tremtinių ir politinių kalinių vardų ir likimų skaitymo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu išsaugome ne vien istoriją, bet ir kiekvieną likimą. Birželio 13 dieną minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje, kurias aukojo kunigas G. Kabašinskas. Po Mišių vyko dokumentinės apybraižos ,,Atminimas“ apie profesorių Praną Dovydaitį peržiūra. Tremtinių dainas atliko RRKC Ariogalos mišrus vokalinis ansamblis ,,Radasta“ (vadovė R. Aleksiejienė), buvo perskaitytos Čekiškės parapijos 61 šeimos tremtinių pavardės ir vardai. Padėjome gėlių ir uždegėme atminimo žvakeles prie Pr. Dovydaičiui skirto koplytstulpio, esančio bažnyčios šventoriuje. Prisiminimais apie sunkius okupacijos ir tremties laikus dalinosi R. Dovydaitis, dim. vyr. leitenantas, LLKS štabo narys St. Dovydaitis, kraštotyrininkas A. Vaičius. Sodybvietėje Prienų kaime sugiedojome ,,Tautišką giesmę“, skaitėme Laimutės Dovydaitytės laiškus, kartu dainavome tremtinių dainas su  Ariogalos mišriu vokaliniu ansambliu ,,Radasta“.

,,...jei išeisi į laisvę, o Lietuva bus išlaisvinta ,- parašyk į ten tiesiai be adreso. Papasakok mano tautiečiams, kad Prano Dovydaičio tik kūnas buvo toli nuo mylimosios Tėvynės ..., o siela ir širdis ten  Lietuvoje“ (Pranas Dovydaitis).

 

Skautė Kotryna Kaminskaitė, II g. kl.

 

 

Joomla templates by a4joomla