Karjeros centras

Karjeros centras

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 11:02
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1010
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 1693454
Designed by:

Ketvirtadienis, 2018 Sausis 18 19:43

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Prano

Dovydaičio gimnazijos direktoriaus
          2017 m. gruodžio 6 d.
įsakymu Nr. V1-206


ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS PAMOKŲ NELANKYMO IR VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PREVENCIJOS TVARKA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


 1. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos pamokų nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarką (toliau Tvarka) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas, Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymas ir Gimnazijos nuostatai.


 1. Ši Tvarka reglamentuoja dalykų mokytojų, klasių vadovų, socialinio pedagogo, direktoriaus pavaduotojų veiklą, užtikrinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją.


 1. Tvarka nustato mokinių lankomumo Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje apskaitą ir prevencines poveikio priemones gimnazijos lankymui užtikrinti. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, gimnazijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, priėmimo į gimnaziją sutartimi, mokytojo ir mokytojo, vykdančio klasės vadovo funkcijas, pareigybės aprašymu, direktoriaus įsakymais ir šia Tvarka.


 1. Vartojamos sąvokos:


Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties praleidžiantis 50 proc. dalyko pamokų.


Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas.


Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs per 50 proc. pamokų be pateisinamos priežasties.

II.    PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI


 1. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:


5.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją - galioja tik gydymo įstaigų, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto išduotos pažymos;


5.2. dėl tikslinių iškvietimų (iš anksto pateikiant iškvietimą ar jo kopiją) į Vaiko teisių apsaugos skyrių; Pedagoginę psichologinę tarnybą, teritorinį skyrių įrašyti į karinę įskaitą; policijos komisariatą; teismą; ir pan.;


5.3. dėl svarbių šeimos aplinkybių (dėl šeimos švenčių, artimųjų ligos, mirties ir pan.): tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti mokinio neatvykimą ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį;


5.4. su tėvais (globėjais, rūpintojais) išvykus į pažintinę (poilsinę) kelionę (žr. III skyrių);


5.5. mokiniui sunegalavus tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti neatvykimą iki 3 dienų iš eilės ir ne daugiau kaip vieną kartą per mėnesį.


III. MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) TVARKA


 1. Mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais (globėjais, rūpintojais) rekomenduojama organizuoti per mokinių atostogas, savaitgaliais ir švenčių dienomis.


 1. Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms į pažintinę/ poilsinę kelionę pamokų metu:


7.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas dėl praleistų pamokų pateisinimo turi pateikti prašymą gimnazijos direktoriui;7.2. išvykdamas į kelionę, mokinys įsipareigoja savarankiškai išmokti praleistas temas. Jei išvykimo metu buvo rašomas kontrolinis darbas, mokiniui taikoma „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše“ numatyta atsiskaitymo už praleistus kontrolinius darbus tvarka.


IV. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA


 1. Lankomumo apskaita pamokoje:


8.1. pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas. Lankyti pamokas ir laikytis šios tvarkos mokinys įsipareigoja pasirašydamas priėmimo į gimnaziją sutartį;


8.2. mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas elektroniniame dienyne raide „n“ pažymi, jei mokinys nedalyvavo pamokoje.


9. Pateisinančių praleistas pamokas dokumentų pateikimas ir rinkimas:


9.1. praleistas pamokas mokinys privalo pateisinti iš karto - kitą dieną po praleidimo atvykus į gimnaziją;


9.2. už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui atsakingas pamokas praleidęs mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai);


9.3. mokinio, sunegalavusio pamokų metu ir turinčio visuomenės sveikatos priežiūros specialisto leidimą dėl blogos savijautos toliau nedalyvauti pamokose, praleistas pamokas pateisina tėvai (globėjai, rūpintojai jei nebuvo kreiptasi į gydymo įstaigą).


9.4. iš gydymo įstaigų gautas pažymas apie mokinio ligą klasės vadovas perduoda gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistei;


9.5. kitas praleistas pamokas ir pavėlavimus ir jas pateisinančius dokumentus (taip pat elektroninio pašto, elektroninio dienyno žinutes/pranešimus) sistemina ir saugo klasės vadovas;


9.6. netvarkingai, neįskaitomai parašyti, taisyti pateisinantys dokumentai klasės vadovo gali būti nepriimami, o praleistos pamokos skaičiuojamos kaip praleistos be priežasties;


9.7. praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikė pateisinančių dokumentų.


10. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):


10.1. užtikrina punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo klausimus;


10.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į gimnaziją dieną apie neatvykimo priežastis susitartu būdu informuoja klasės vadovą;


10.3. laiku parašo pateisinimus apie vaiko praleistas pamokas aiškiai nurodydami datą ir pamoką, jos numerį pagal tvarkaraštį (jei praleista pavienė pamoka);


10.4. atvyksta į individualius pokalbius su klasės vadovu, dalyko mokytoju, gimnazijos vadovais. Kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį;


10.5. bendradarbiauja su klasės vadovu, gimnazijos vadovais, dalykų mokytojais bei specialistais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę, sveikatos priežiūros pagalbą;


10.6. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, informuoja klasės vadovą;


10.7. reguliariai susipažįsta su duomenimis elektroniniame dienyne (praleistų pamokų skaičiumi, pagyrimais ir pastabomis, ugdymo(-si) rezultatais ir kt. informacija);


10.8. lanko tėvų susirinkimus, dalyvauja kitose gimnazijos organizuojamose veiklose.


V. VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PREVENCIJA


 1. Vėluoti į pamokas draudžiama. Atsitiktiniu pavėlavimu gali būti laikomi ne daugiau kaip 2 pavėlavimai į įvairių dalykų pamokas ar klasės valandėles per mėnesį. Mokiniui pavėlavus į pamokas daugiau kaip 3 kartus per mėnesį, klasės vadovas arba dalyko mokytojas informuoja tėvus ir surašo aktą (Priedas Nr.1).


 1. Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi „p“. Jei mokinys vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko, mokytojas gali žymėti „n“.
VI. NELANKYMO PREVENCIJA


13. Dalyko mokytojas:


13.1. tą pačią darbo dieną pažymi mokinių praleistas pamokas ir pavėlavimus elektroniniame dienyne;


13.2. pastebėjęs, kad mokinys neatvyksta arba vėluoja į jo dalyko pamokas be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 kartus iš eilės, informuoja klasės vadovą. Klasės vadovas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), aiškinasi priežastis;


13.3. organizuodamas konkursus, olimpiadas, pamokas netradicinėse erdvėse, išvykas ir kitus renginius, kuriuose mokiniai dalyvauja pamokų laiku, mokinių sąrašą, suderinęs su gimnazijos direktoriumi, skelbia mokytojų skelbimų lentoje.


14. Klasės vadovas:


14.1. mokiniui neatvykus į mokyklą (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja gimnazijos administraciją;


14.2. renka ir tvarko praleistas pamokas ir pavėlavimus į pamokas pateisinančius dokumentus. Paaiškinimus apie mokinių praleistas pamokas, tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų vaiką ugdančių pedagogų parašytus pateisinimus saugo klasės vadovo kompetencijų aplanke;


14.3. per savaitę elektroniniame dienyne pateisina mokinių praleistas pamokas vadovaudamasis pateisinimo dokumentais;


14.4. pateikia mokinių mėnesio lankomumo suvestines socialinei pedagogei iki kito mėnesio 5 dienos;


14.5. aptaręs lankomumo suvestinės rezultatus su socialine pedagoge, numato poveikio priemones mokiniui;


14.6. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais mokiniais;


14.7. kartu su blogai mokyklą lankančių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aiškinasi pamokų praleidinėjimo priežastis, kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokinius į individualius pokalbius, pasitarimus ar Vaiko gerovės komisijos posėdžius;


14.8. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, socialiniu pedagogu, psichologu, karjeros specialistu, Vaiko gerovės komisija;


14.9. vadovaudamasis gimnazijos nelankymo prevencijos veiksmų seka kaupia informaciją apie klasės mokiniams taikytas poveikio priemones: drausmės pažeidimo aktus, nuobaudas ir kt., laiku teikia informaciją direktoriaus pavaduotojai ugdymui.


15. Socialinis pedagogas:


15.1. stebi mokinių lankomumo apskaitą elektroniniame dienyne, bendrauja su klasių vadovais, reguliariai aptaria klasių lankomumą;


15.2. vadovaudamasis klasių vadovų pateikta informacija, sudaro vengiančių ir nelankančių gimnazijos mokinių sąrašą, individualiai dirba su gimnazijos nelankančiais mokiniais ir jų šeimomis, analizuoja pamokų praleidimo priežastis, kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir klasės vadovu, kitais gimnazijos specialistais ieško sprendimo būdų;


15.3. inicijuoja Vaiko gerovės komisijos neeilinius posėdžius dėl pamokų ar gimnazijos vengiančių lankyti, nelankančių mokinių svarstymo;


15.4. jei mokinys be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau kaip 50 proc. pamokų, bendradarbiaudamas su klasės vadovu, raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kreipiasi į gimnazijos Vaiko gerovės komisiją .


 1. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

 1. bendradarbiauja su socialiniu pedagogu;


 1. pamokų lankomumo situacijai negerėjant, kviečia klasės vadovą, pamokų nelankantį (ar vėluojantį) mokinį į pokalbį ir analizuoja klasės vadovo, socialinio pedagogo sukauptą, dalykų mokytojų užfiksuotą medžiagą apie pamokas praleidžiančius ar/ir gimnazijos vengiančius lankyti, nelankančius mokinius;


 1. savo iniciatyva kviečia į pokalbį mokinio, nesilaikančio šios tvarkos, tėvus (globėjus, rūpintojus). Jei reikia, pokalbyje kviečia dalyvauti socialinę pedagogę.


 1. Vaiko gerovės komisija:17.1. analizuoja nelankančių pamokų, gimnaziją vengiančių lankyti ir nelankančių gimnazijos mokinių sąrašus. Su šiais mokiniais ir jų šeimomis dirba iki bus užtikrintas pamokų lankomumas; 17.2. inicijuoja vizitus į mokinio namus. Juose dalyvauja ir klasės vadovas;


17.3. teikia rekomendacijas gimnazijos direktoriui dėl nuobaudų taikymo;


17.4. remiantis Švietimo įstatymo 29 str. 10 punktu, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagogine psichologine bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba, gali siūlyti mokiniui mokytis kitoje mokykloje;


17.5. bendradarbiauja su Kauno rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisija, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, atskirais atvejais Kauno r. PK Prevencijos poskyrio pareigūnais.


VII. MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ SEKA


18. Mokinių lankomumo rezultatai stebimi nuolat:


18.1. klasės vadovas su mokiniu, praleidusiu ir nepateisinusiu iki 7 pamokų (imtinai) per mėnesį ar sistemingai vėluojančiu į pamokas, individualiai susitaria dėl tolesnių veiksmų;


18.2. mokiniui be pateisinamos priežasties praleidus daugiau kaip 7 pamokas per mėnesį – klasės vadovas nedelsiant pildo aktą (priedas Nr.1.) dėl praleistų ir nepateisintų pamokų, informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);


18.3. mokiniui be pateisinamos priežasties praleidus daugiau kaip 14 pamokų per mėnesį – klasės vadovas pildo aktą (priedas Nr.1.), informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), socialinį pedagogą, kuris įtraukia mokinį į gimnazijos stebėtinų mokinių sąrašą, individualiai dirba su juo. Klasės vadovas ir socialinis pedagogas stebi sąraše esančių mokinių tolesnius lankomumo rezultatus.


18.4. Mokiniui surinkus 3 aktus (priedas Nr.1.) dėl praleistų, nepateisintų pamokų ir vėlavimo į pamokas klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą. Klasės vadovas kartu su socialiniu pedagogu aptaria poveikio priemones, analizuoja sukauptą informaciją, prireikus kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją, kuri posėdžio metu priima sprendimą dėl pagalbos mokiniui teikimo.


 1. Mokinių lankomumo rezultatai apibendrinami trimestro (pusmečio) ir mokslo metų pabaigoje.


 1. Ypatingais atvejais, kai problema neišsprendžiama, mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), klasės vadovas kviečiami į administracijos posėdį, kuriame svarstomas klausimas dėl mokymosi sutarties sąlygų keitimo (jei mokiniui yra daugiau nei 16 metų) arba rekomenduojama rinktis kitą mokymosi įstaigą.


VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


21. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, mokiniai pasirašytinai supažindinami su šia tvarka kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę.


22. Tėvai su šia tvarka supažindinami elektroniniu paštu ar žinute per elektroninį dienyną su nuoroda į gimnazijos internetinę svetainę. Tvarka primenama tėvų susirinkimų metu.


23. Tvarka skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje.

PRIEDAI:
Tėvų raštelis mažas
Tėvų raštelis didelis
Aktas dėl pavėlavimų

________________________________

 
Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/