Sekite mus:

 

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 23:18
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1176
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 2472448
Designed by:

Penktadienis, 2014 kovas 14 12:55
 Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija - sveikatą stiprinanti mokykla
 
 Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo darbo grupė.
Darbo grupė sudaryta 2017 m.
  1. Diana Korsakienė - pradinių klasių mokytoja - konsultantė;
  2. Dalė Keliauskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui - narė;
  3. Kristina Mikalonienė - kūno kultūros mokytoja - narė;
  4. Vitalija Vėlavičienė - biologijos mokytoja - narė;
  5. Irena Sinkevičienė - soc. pedagogė - narė.
 
Vertinimas
  • sveikatos stiprinimo programų kokybės ir atitikties pirmojo lygmens, sveikatą stiprinančios mokyklos kriterijams, vertinimo išvada - 4,7 - iš 5 galimų. 2013-04-30 Vilnius
  • Įsivertinimas už 2009-2012 metus.
  • SSM veiklos patikrinimas vėliavai gauti - 2013-03-13
  • Mokyklai įteikta SSM vėliava - 2013-11-28

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ VEIKLA

Sveikatą stiprinančioje mokykloje vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal parengtas ir tarpžinybinės (SAM ir ŠMM) komisijos patvirtintas sveikatos stiprinimo programas.

Sveikatos ugdymas SSM apima įvairias sveikatos sritis:

•          fizinis aktyvumas ir kūno kultūra;

•          sveika mityba;

•          tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;

•          nelaimingų atsitikimų, traumų, streso prevencija,

•          prievartos, patyčių prevencija;

•          rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas;

•          užkrečiamųjų ligų prevencija;

•          vartojimo kultūros ugdymas.

Sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių nariai dalyvauja bendruose projektuose, konkursuose, mokymuose, konferencijose, aktyviai dalijasi gerąja patirtimi.

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ SĖKMĖS ĮRODYMAI

•          Gerėja mokytojų, vaikų, tėvų ir kt. žinios ir įgūdžiai sveikatos klausimais;

•          Sveikatos priežiūros specialistai ir mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais;

•          Daugiau mokinių dalyvauja popamokinėje sveikatos stiprinimo veikloje;

•          Daugiau laiko jie skiria fizinei veiklai;

•          Vyresni mokiniai rečiau vartoja stiprius alkoholinius gėrimus;

•          Formuojasi sveikesni mitybos įpročiai;

•          Mokyklos turi nusistovėjusias sveikatos stiprinimo, sveikatos ugdymo tradicijas rengia kasmetinius renginius, sveikatos dienas, įvairias iškylas, konkursus, fizinio aktyvumo renginius, parodas.

•          Sveikatą stiprinančios mokyklos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje.

 

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Pr. Dovydaičio gimnazijos

direktoriaus 2018 m. sausio 26 d.

įsakymu Nr. V1-18

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PR. DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO 2018 METŲ PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno r. Čekiškės Pr. Dovydaičio  gimnazija, (toliau – gimnazija) vykdo priešmokyklinio, pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kitas neformaliojo vaikų švietimo programas, sudaro sąlygas vietos bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ir kitoms paslaugoms teikti.

2. Gimnazijos sveikatos stiprinimo programos paskirtis – organizuoti sėkmingą vaikų sveikatos ugdymą,  prisidėti prie  bendruomenės narių dvasinių, fizinių, psichinių, socialinių pajėgumų ir gerovės bei kurti gimnazijos bendruomenei palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.

3. Programa parengta vadovaujantis:

3.1. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos   ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-684/ISAK-1637;

3.2. Programą rengė darbo grupė, patvirtinta gimnazijos direktoriaus  2017 m. rugsėjo 12 d.  įsakymu Nr.V1-152        

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

1. Įgyvendinant gimnazijos strateginius, metinius veiklos planus 2017 m. buvo organizuojami sveikatos stiprinimo renginiai: vykdomi projektai ,akcijos, išvykos, ekskursijos, rengiamos šventės, varžybos, vykdoma švietėjiška veikla.

2. Bendroji sveikatos programa integruota į mokomuosius dalykus.

3. Atlikus gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, bendruomenės nariu apklausą, išskyrėme stipriąsias ir silpnąsias sveikatos ugdymo sritis, numatėme galimybes ir grėsmes, turinčias įtakos programos tikslų įgyvendinimui.

 

III. VEIKLOS PRIORITETAI

1. Socialinės, emocinės aplinkos gerinimas.

2. Žalingų įpročių prevencija.

3. Fizinio aktyvumo skatinimas.

 

IV. VEIKLOS TURINYS

 

TIKSLAS:  Saugoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės narių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriant sveikatai palankią fizinę ir  psichosocialinę aplinką.


 

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLAS LIETUVOJE


 

Sveikatą stiprinančių mokyklų yra beveik  kiekvienoje savivaldybėje ir kasmet prie šio tinklo prisijungia vis daugiau šalies ugdymo įstaigų. Sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašą galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje: www.smlpc.lt .

Lietuvos sveikatą stiprinančios mokyklų tinklas  priklauso „Mokyklos – europiečių sveikatai“ (MES) tinklui (angliškai – Schools for Health in Europe network (SHE network). Šiuo metu tarptautiniame tinkle yra 46 šalys.Renginys ,,Pūsk muilo burbulus, ne tabako dūmus”Vaikų vasaros poilsio stovykla Kintuose1-4 klasių mokinių ,,Sveikatingumo žygis”
,,Vasaris – sveikatingumo mėnuo”

Pertrauka su arbata ir kolegaProjektas ,,Sveika gamta – sveikas aš”

Išvyka į Malūnėlio kaimą

Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/