Karjeros centras

Karjeros centras

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 10:40
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1010
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 1693418
Designed by:

Penktadienis, 2014 kovas 14 12:12

 

                                                              PATVIRTINTA                                              

                                                              Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio

                                                              Gimnazijos direktoriaus

                                                              2009m. sausio 26d. įsakymu Nr. 90-V                                                         

 

 

KAUNO RAJONO ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA BEI JOS RESURSAIS TVARKA

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.Šios taisyklės nustato bendrą naudojimosi valstybinės bibliotekos fondais tvarką.

1.2. Bibliotekos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Biblioteka turi teisę naudotis visi mokyklos mokiniai ir darbuotojai.

1.3. Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos pilnumą, spaudinių, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją(šioje bibliotekoje) prieinamumą.

1.4. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal bibliotekos mokamų paslaugų sąrašą, patvirtintą  kultūros ministerijos.

 

II. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

 

2.1. Fiziniai asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugojamais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.

2.1.1. Mokymo įstaigų bibliotekose moksleiviai gali būti registruojami pagal mokymo įstaigos patvirtintą moksleivių sąrašą.

2.1.2. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.

2.2. Bibliotekos lankytojas-kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje nepaisant jo apsilankymo tikslo( paimti ar grąžinti spaudinį, pratęsti jo grąžinimo laiką, gauti informaciją, aplankyti parodą ir pan.)

2.3. Skaitytojai ir lankytojai apskaitomi vadovaujantis Lietuvos respublikos standartu ,,Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“ (LST 1403:95)

 

III. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

 

3.1. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami bibliotekos salėje, kuri kartu yra abonentas ir skaitykla.

3.2. Skaitytojai į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui. Naudojimosi mokomąja literatūra laikas-vieneri mokslo metai. Enciklopedinio tipo leidiniai į namus neišduodami, skaitomi vietoje.

3.3. Informaciniai, kartografiniai leidiniai, periodiniai leidiniai į namus neišduodami(išskyrus vaikiškus žurnalus). Jais galima naudotis bibliotekoje ar mokytojų kabinete.

3.4. Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas du kartus gali būti pratęstas, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai.

3.5. Esant galimybei, ligoniams spaudiniai pristatomi į namus.

3.6. Spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas apskaitomas vadovaujantis Lietuvos respublikos standartu ,,Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“ (1403:1995)

 

IV. SKAITYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

4.1. Skaitytojai turi teisę:

4.1.1. Gauti iš bibliotekos fondo spaudinius laikinam naudojimuisi į namus ar skaityti vietoje;

4.1.2. Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;

4.1.3. Pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu;

4.1.4. Pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos darbą (žodžiu ar raštu), prašyti pratęsti spaudinių grąžinimo terminą;

4.1.5. 11-12 klasės mokiniai neturintys pamokos bibliotekoje gali ruošti pamokas, rinkti ugdymui reikalingą medžiagą.

4.2. Skaitytojas privalo:

4.2.1. Tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius, negadinti bibliotekos inventoriaus;

4.2.2. Neišnešti spaudinių iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą;

4.2.3. Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius arba pratęsti naudojimosi jais terminą;

4.2.4. Neardyti katalogų ar kartotekų, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti bibliotekos fondų sustatytos tvarkos.;

4.2.5. Pasikeitus asmens dokumentų duomenims(pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.) pranešti bibliotekai;

4.2.6. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ar bibliotekininkei.

4.3. Skaitytojo atsakomybė:

4.3.1. Praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu;

4.3.2. Už nepilnamečių skaitytojų prarastus ar sugadintus spaudinius atsako tėvai ar globėjai;

4.3.3. Baigęs mokslus ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka;

4.3.4. Tyčia sugadinęs mokyklos turtą ar padaręs kitus prasižengimus bibliotekos naudojimosi taisyklėmis, skaitytojas gali būti įspėtas apie jo netinkamą elgesį gali būti informuota mokyklos vadovybė, tėvai ar globėjai;

4.3.5. Bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems ar pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar taisykles, direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka;

4.3.6. Lankytojui, pažeidus tvarką, gali būti apribota teisė naudotis mokyklos kompiuteriais;

4.3.7. Parsisiųsti, instaliuoti bet kokias programas, taip pat ištrinti ar daryti pakeitimus kompiuteryje esančiose programose be bibliotekininko leidimo griežtai draudžiama;

4.3.8. Bibliotekoje yra abėcėlinis katalogas, kuriuo gali naudotis skaitytojai.

 

V. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

5.1. Biblioteka privalo :

5.1.1. Informuoti skaitytojus apie savo spaudinių fondą ir teikiamas paslaugas;

5.1.2. Užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais;

5.1.3. diferencijuotai naudoti individualaus ar masinio darbo formas ir metodus;

5.1.4. Pastoviai tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą.

5.2. Biblioteka turi teisę:

5.2.1. Laikiniems skaitytojams riboti išduodamų spaudinių skaičių;

5.2.2. Suderinus su bibliotekos steigėjais vieną mėnesio darbo dieną neaptarnauti skaitytojų. Šią dieną skirti fondų valymui, dezinfekavimui, kitiems bibliotekos vidaus darbams.

Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/