Sekite mus:

 

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 04:27
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1139
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 2291145
Designed by:

2017m. Veiklos planas
Penktadienis, 2014 Vasaris 21 09:19

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

      1. Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija,  Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto  skyriaus įsakymais, Gimnazijos veiklos dokumentais ir Nuostatais, 2016-2017 mokslo metų Bendraisiais ugdymo planais ir Kauno r.  Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos 2016-2017 mokslo metų ugdymo planu.

     2. Gimnazijos  veiklos planas 2017  metams parengtas atsižvelgus į Gimnazijos 2016-2018 metų strateginį  planą, kuriam pritarta Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų sausio 29 dieną įsakymu Nr. ĮS-156, gimnazijos vidaus įsivertinimo išvadas bei gimnazijos bendruomenės poreikius. Gimnazijos veiklos planas nustato metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius ir priemones uždaviniams vykdyti.

     3. Gimnazijos veiklos planas atliepia Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. nuostatoms. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Čekiškės  seniūnijos ir gretimų rajonų  gyventojų ugdymosi poreikius, priešmokyklinio,  pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą, per papildomojo ugdymo programas vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.

    4. Metinį veiklos planą įgyvendins Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos administracija, mokytojai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

II. GIMNAZIJOS VIZIJA

           Moderni, besimokanti, atvira kaitai, puoselėjanti krašto bendruomenės tradicijos gimnazija, skatinanti  kiekvieno mokinio saviraišką ir kūrybines galias.

 

III. GIMNAZIJOS MISIJA

           Gimnazija, vykdydama priešmokyklinio ugdymo programą, teikdama pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo(si) kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes. Bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, yra atvira visuomenei, kuria saugią aplinką, plėtoja mokinių ir mokytojų saviraišką, išryškina mokinių individualumą, skatinant mokytis visą gyvenimą.

 

IV. GIMNAZIJOS  FILOSOFIJA

 

           „...Aš ieškau ir randu malonumo padaryti bent kiek gera žmonėms, padirbėti aukščiausiajai Tiesai, Gėriui ir Grožiui“. Pranas Dovydaitis

 

      Vertybės - saugumas, sveikata, teisingumas, tolerancija, geranoriškumas, sąžiningumas,

pilietiškumas.

 

V. SITUACIJOS ANALIZĖ

 

       Gimnazija  teikia priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, neformaliojo švietimo paslaugas.


Išorės lėšų pritraukimas

      Gimnazijos  finansinius išteklius sudaro (MK) mokinio krepšelio lėšos, Kauno rajono savivaldybės skiriamos aplinkos biudžeto lėšos ir spec. lėšos. Moksleivio krepšelio lėšų  pakanka ugdymo plano realizavimui ir mokymo priemonių įsigijimui. Biudžeto lėšų pakanka tik būtiniausiems aplinkos poreikiams finansuoti. Kasmet gauname (apie 565 ) 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų,  kurios Gimnazijos  tarybos sprendimu panaudojamos ugdymo aplinkų atnaujinimui ir ugdymo proceso aprūpinimui.

 

    2016  METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Įgyvendinant 2016 metų veiklos planą buvo siekiama gerinti pamokos kokybę. Įgyvendinant pirmąjį tikslą buvo pravestas mokytojų tarybos posėdis ,,Klasės valdymas“, kuriame diskutuota apie klasės valdymą apibrėžiantį tokius mokytojų veiksmus, kurie padeda sukurti aplinką,   padedančią ir palengvinančią ne tik akademinį, bet ir socialinį - emocinį mokymąsi. Surengti visų metodinių grupių, metodinės tarybos posėdžiai, skirti klasės valdymo klausimams aptarti. Metodinės tarybos parengtos rekomendacijos “Klasės valdymas“, kurios naudojamos planuojant ir vedant pamokas. Stebėtos ir aptartos aštuonių kolegų atviros pamokos. Metodinės tarybos pasitarimų metu analizuotas uždavinių kėlimo, formulavimo ir įgyvendinimo ryšys, aptarta integruotų pamokų ir IKT įtaka  pamokos efektyvumui, namų darbų skyrimo tikslingumas, taikomos grįžtamojo ryšio ir išmokimo tikrinimo formos, jų veiksmingumas vertinimo procese, klasės valdymo strategijos, mokinio asmeninės pažangos fiksavimo ir analizavimo aspektai. Pedagogų posėdžiuose analizuotas  racionalus pamokos laiko panaudojimas, užduočių diferencijavimas ir individualizavimas pamokose,  lankomumo įtaka mokinių pažangumo rezultatams.

     2016 metais kiekvienas mokytojas vidutiniškai 5 dienas (32 valandas) kėlė kvalifikaciją kursuose ir seminaruose.  Mokytojai tobulindami pamokos vadybą išklausė seminarus:  „Sėkminga pamoka“ , „Darbo su įvairių gebėjimų mokiniais ypatumai“, „Kalbų mokymosi tikslai ir strategijų įvairovė“,  „Atnaujintų pradinio ugdymo lietuvių kalbos programų diegimas mokyklose“, „Rašto kultūros įgūdžių tobulinimas, teksto analizė pradinėse klasėse“, „Kodėl kelias vieniems į mokyklą džiaugsmas, kitiems skausmas“.

           Gimnazijos vidaus įsivertinimo tyrimo ,,Mokyklos kultūra“ išvados parodė, kad nepaisant vykdytų priemonių  pamokos kokybė – tobulintina sritis. Todėl 2017 metų veikloje numatyta daugiau orientuotis į aktyvią pačių mokinių mokymosi veiklą, skatinti mokinius klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, dar daugiau pamokų organizuoti  kitose erdvėse, naudoti aktyviuosius mokymo metodus, IT, individualizuoti mokymą.

           Įgyvendinant tikslą - kurti personalizuotą ugdymo(si) ir mokymo(si) sistemą,  pravestas seminaras gimnazijos mokytojams „Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas“. Šiame seminare, remiantis praktiniais pavyzdžiais, aptartos pamokos uždavinyje numatyto rezultato vertinimo galimybės, išmokimo stebėjimo formos, pažangos matavimo instrumentai, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo galimybės mokymuisi ir mokymui stipinti. Mokytojai išsiaiškino mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tipus, jų paskirtį ir praktiškai aptarė vertinimo strategijas ir metodus. Ugdymo sėkmė priklauso ir nuo mokytojų gebėjimų tinkamai taikyti mokytis padedantį vertinimą, todėl parengta nauja mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Surengti visų metodinių grupių, metodinės tarybos posėdžiai, skirti mokinio asmeninės pažangos stebėjimui,  fiksavimui, analizavimui ir analizės duomenų panaudojimui mokinio asmeninės pažangos ūgčiai.  Sukurti mokinio asmeninės pažangos stebėjimo lapai kiekvienam mokomajam dalykui, mokinio pasiekimų pokyčio pasirinktam laikotarpiui pagal sutartą rodiklių sistemą fiksavimui bei sėkmės lapai mokiniui.

           Pedagogų tarybos posėdžiuose išnagrinėti mokinių  trimestrų (pusmečių) ir metiniai ugdymosi rezultatai, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kokybinės analizės, kurios lygintos  su rajono ir respublikos pasiektais rezultatais.  Pasibaigus mokslo metams, buvo aptarta priešmokyklinės grupės vaikų mokyklinė branda, pirmokų bei ketvirtokų mokymosi rezultatai ir sunkumai, standartizuotų testų 4, 6 ir 8 klasės pasiekti rezultatai, aptartas II ir IV gimnazijos klasių mokinių pasirengimas dalyvauti PUPP, privalomuosiuose bei pasirenkamuosiuose brandos egzaminuose. Posėdžiuose išanalizuoti brandos egzaminų, PUPP, standartizuotų testų, nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso rezultatai. Pastebėta, kad nežymiai, bet žemėja išlaikytų brandos egzaminų procentas gimnazijoje nuo 97,1 iki  95,3 proc. Ugdymosi pasiekimams gerinti IV gimnazijos klasėje paskirti matematikos, lietuvių ir anglų  kalbos moduliai. III gimnazijos klasėje paskirti lietuvių kalbos, matematikos, biologijos, geografijos, istorijos moduliai.

           PUPP egzaminų rezultatai parodė, kad lietuvių kalbos bendras egzaminų vidurkis per paskutinius metus kilo gimnazijos lygmenyje nuo 5,97 iki 6,27, tačiau vis tiek žemesnis nei rajono (6,66) bei respublikos (6,54). Matematikos egzamino bendras vidurkis šiais metais nukrito nuo 6,0 iki 5,1. Jis žemesnis nei rajono (5,84) bei respublikos (5,76). II a, b gimnazijos klasės pedagogų tarybos siūlymu ir  gimnazijos tarybos pritarimu suskirstytos srautais į aukštesnio ir žemesnio lygio mokymosi srautus per lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos pamokas.

           Vykdyta standartizuotų testų analizė. 8 klasės mokinių socialinių mokslų vidurkis, kuris siekia 48,8 gerokai aukštesnis nei respublikos (42,6). Gamtos mokslų standartizuotų testų  gimnazijos vidurkis - 48,6, o respublikos 46,8. Gimnazijos mokinių skaitymo testo vidurkis 49,2, kai respublikoje 41,0. Žemiausi 6 klasės mokinių  matematikos ir skaitymo standartizuotų testų vidurkiai. Aukščiausias  6 klasės mokinių rašymo vidurkis gimnazijoje - 46,3, respublikoje - 40,0; artimi skaitymo rezultatai-51,0 gimnazijoje, respublikoje 52,6. Žemiausias matematikos vidurkis, kuris gimnazijoje siekia - 27,3, respublikos 40,2. Ketvirtokams geriausiai sekėsi skaitymo testas, kurio vidurkis - 49,6 gimnazijoje, kai respublikoje 48,9. Žemiausias matematikos vidurkis - 37.5 gimnazijoje, respublikoje 48,5.

           15 gimnazijos mokinių iš  8, I, II a, b gimnazijos klasių dalyvavo nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Geriausiai testą atlikti sekėsi II a gimnazijos klasės mokiniui K. Paldavičiui,  kuris surinko 34 taškus iš 48 galimų.

            Stebėta pirmokų adaptacija, 4 klasės mokinių pasiruošimas dalykinei sistemai. Rezultatai aptarti direkciniuose pasitarimuose, suinteresuotose tikslinėse grupėse. Penktokų adaptacijos stebėjimo ir tyrimų rezultatai pristatyti 5 klasės mokinių tėvams klasės susirinkimo metu, dėstančių mokytojų pasitarime. Tačiau grįžtamasis stebėjimas buvo fragmentiškas, todėl negauta išsami informacija apie pokyčius. 2017 m.  numatytas ir grįžtamasis stebėjimas.

            Siekiant personalizuoti mokymą, sukurta darbo grupė, kuri  parengė gabių ir talentingų  mokinių ugdymo strategiją. Klasių vadovai nustatė klasėse mokymosi stilius, aptarė su klasėse dirbančiais  mokytojais jų gebėjimus, vedė pokalbius su tėvais. Gimnazijos bendruomenė buvo supažindinta su gabių mokinių pasiekimais. Vykdyta mokinių tėvų apklausa, apie vaiko gebėjimų ugdymą gimnazijoje. Siekdami sudaryti sąlygas gabiems mokiniams plėtoti savo talentus ir gebėjimus, organizuotos dalykinės olimpiados, dalyvauta rajoniniuose olimpiadų ir rajoniniuose bei respublikiniuose konkursų turuose, vykta į varžybas, festivalius, organizuotos edukacinės išvykos, dalyvauta edukaciniuose muzikos, dailės, technologijų projektuose.

           2016 m. teiktos paraiškos dalyvauti įvairiuose projektuose. Metodinės medžiagos apie virtualių mokymosi aplinkų įrankių taikymo ugdyme konkurse ,,Virtuali mokymosi aplinka mūsų mokykloje“ pateiktas projektas buvo įvertintas gerai Gimnazija bus įrengta išmanioji klasė.Taip pat laimėtas respublikinis projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, pagal kurį mokiniai dalyvaus 6 skirtingose edukacinėse programose, kurios bus rengiamos muziejuose, teatruose, parkuose ir kitose edukacinėse erdvėse. Siekiant mažinti patyčių atvejus nuo 2016 m. rugsėjo priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniai dalyvauja patyčių prevencijos programose ,,Zipio draugai“ ir ,,Obuolio draugai“. Į įvairių prevencinių renginių organizavimą ir gimnazijos veiklos organizavimą aktyviai įsijungė Mokinių taryba.

 Buvo organizuota tėvų diena, kurią palankiai vertino visi lankęsi ir bendravę su mokytojais mokinių tėvai.  Sukurtas aktyvių tėvų forumas.

Įgyvendinant gimnazijos veiklos planą, organizavome tradicinius kultūrinius renginius: minėjome valstybines šventes, vykdėme akcijas, organizavome įvairius renginius, susitikimus su įvairių institucijų atstovais bei žymiais žmonėmis kultūros srityje. Smulkesnę informaciją apie mokykloje vykusius renginius pateikėme gimnazijos svetainėje www.cekiske.lt.

        Atsižvelgus į gimnazijos vidaus įsivertinimo tyrimo ,,Mokyklos kultūra“ išvadas, 2017 m. numatyta dar daugiau dėmesio skirti patyčių, žalingų įpročių prevencijai, stiprinti drausmę. Taip pat įtraukti tėvus į renginių organizavimą, pamokų vedimą, ekskursijas, žygius ir kt. veiklas.

        Atsižvelgus į gimnazijos vidaus įsivertinimo srities ,,Ugdymasis ir mokymasis“ rezultatus 2017 m. numatyta fiksuoti ir analizuoti mokinių asmeninę pažangą, stiprinti mokinių savęs vertinimą (pasitikėjimą savimi), mokyti savimotyvacijos. Taip pat numatyta didinti mokytojų bendradarbiavimą, laiku nustatant mokinių mokymosi sėkmes ar spragas.2016 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOMENTARAS

 

Atlikus mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketavimą  ,,Mokinių apklausa NMVA 2016“  ir ,,Tėvų apklausa NMVA 2016“ nustatyta:

 

Stipriosios pusės:

 1. greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla;
 2. mokytojai tiki, kad kiekvienas vaikas gali padaryti pažangą, pagal savo gebėjimus, mokantis jo dalyko;
 3. mokytojai su mokiniais visur ir visada elgiasi draugiškai ir pagarbiai, visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis;
 4. mokiniai ir jų tėvai yra patenkinti, kad mokosi (mokomi) šioje mokykloje;tėvai teigia, kad nesamdė ir nesamdo vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi.
 5. tėvai teigia, kad nesamdė ir nesamdo vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi.

1.   Tobulintina:

 1. ieškoti įvairesnių būdų mokinių mokymosi motyvacijai kelti, daugiau pamokų organizuoti kitose erdvėse, naudoti aktyviuosius mokymo metodus, IT, individualizuoti mokymą ir kt.;
 2. organizuoti tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis;
 3. dar daugiau dėmesio skirti patyčių, žalingų įpročių prevencijai, stiprinti drausmę mokykloje, mokinių taisyklių laikymasis;
 4. aptarti ir pagal galimybes įgyvendinti mokinių tėvų išsakytus pasiūlymus, kritiką, nuomonę; įtraukti tėvus į renginių organizavimą, pamokų vedimą, ekskursijas, žygius ir kt.

 

SRITIES ,,UGDYMAS IR MOKYMASIS“ ĮSIVERTINIMO KOMENTARAS

Apklausoje dalyvavo gimnazijos  mokytojai ir mokiniai.

Atliekant įsivertinimą ,,Ugdymas ir mokymasis“ buvo vertinamos temos:

 • aktyvus mokinių mokymasis, 
 • orientavimasis į mokinius,
 • motyvuojanti pamoka,
 • mokymo ir mokymosi diferencijavimas,
 • mokyklos ir mokytojų veikla organizuojant ugdymą,
 • klasės valdymas.

Išvada:

 1. Įvertinus temą ,,Aktyvus mokinių  mokymasis”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.
 2. Įvertinus temą ,,Orientavimasis į mokinius”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.
 3. Įvertinus temą ,,Motyvuojanti pamoka”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.
 4. Įvertinus temą ,,Mokymo ir mokymosi diferencijavimas”,  nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.
 5. Įvertinus temą ,,Mokyklos ir mokytojų  veikla organizuojant ugdymą”, nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.
 6. Įvertinus temą ,,Klasės valdymas“ nustatyta, kad šis rodiklis pagal veiklos kokybės  įsivertinimo lygių skalę atitinka 3 lygį.

 

Pasiūlymai:

 • mokytojai daugiau orientuotųsi į aktyvią pačių mokinių mokymosi veiklą, skatintų mokinius klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti;
 • daugiau pamokų organizuoti ir kitose erdvėse, naudoti aktyviuosius mokymo metodus, IT, individualizuoti mokymą ir kt.;
 • stiprinti mokinių savęs vertinimą (pasitikėjimą savimi), mokyti savimotyvacijos;
 • Mokytojai  dėstantys tose pačiose klasėse aktyviau bendradarbiautų tarpusavyje, vieni su kitais derintų namų darbų skyrimą, kontrolinių darbų rašymo grafikus,  informuotų vieni kitus apie mokinių mokymosi pasiekimus, spragas.
 

VI. 2017  METŲ VEIKLOS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

PRIORITETAS. Ugdymo(si)  kokybės tobulinimas.

 TIKSLAS. Gerinti pamokos kokybę. 

UŽDAVINIAI:

1.      Tobulinti pamokos vadybą, taikant aktyviuosius ugdymo metodus. 

2.      Tobulinti dalykines ir metodines mokytojų kompetencijas efektyvinant veiklas, nukreiptas į bendradarbiavimo stiprinimą.

 

TIKSLAS. Kurti personalizuotą ugdymo(si) ir mokymo(si) sistemą.

 

UŽDAVINIAI:

1.      Siekti, kad kiekvienas mokinys planuotų, analizuotų asmeninę ugdymo(si) pažangą.     

2.      Sumažinti be priežasties praleidžiamų pamokų skaičių.

3.      Sudaryti sąlygas mokiniams sėkmingai planuoti  karjerą.

 

PRIORITETAS.   Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos kūrimas.

TIKSLAS.  Ugdyti gimnazijos bendruomenės narių lyderystę.

UŽDAVINIAI:

      1. Skatinti įgalinančią lyderystę.

      2. Ugdyti pasidalytąją lyderystę dirbant komandoje.VIII. METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR

VERTINIMO KRITERIJAI

1.      Įgyvendinta 80% planuotų priemonių.

2.      Pagerės pamokos kokybė.

3.      Ugdymo procese bus atsižvelgiama į daugumos  mokinių individualius poreikius.

4.      Pastebimos ir įvertinamos mokinių iniciatyvos didins mokinių motyvaciją ir ugdymo rezultatus.

5.      Efektyviau bus panaudojamos elektroninio dienyno teikiamos galimybės.

6.      Pagerės gimnazijos ugdymo sąlygos.

7.      Gimnazijos veikloje dalyvaus dauguma gimnazijos bendruomenės narių.

8.      Įsivertinimo išvados pateikiamos gimnazijos bendruomenei ataskaitų, duomenų lentelių, diagramų forma mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinių grupių pasitarimuose, tėvų susirinkimuose.

9.      Veiklos plano  priežiūrą vykdo gimnazijos direktorius ir pavaduotojai ugdymui.

 

______________________________________________

Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/