Karjeros centras

Karjeros centras

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 11:34
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1009
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 1687532
Designed by:

Pirmadienis, 2019 Gegužė 06 13:27

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės  

Prano Dovydaičio

gimnazijos direktoriaus

2018 m. rugsėjo 19 d.

įsakymu Nr. V1- 151-1

                                          

MOKINIŲ MAITINIMO KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS


I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių maitinimo organizavimo Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokinių maitinimo, vykdomo gimnazijoje, organizavimo tvarką ir reikalavimus.

2. Mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-964  „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V- 394 redakcija) patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, LR Socialinės paramos mokiniams įstatymu, pagal valgiaraščius, suderintus su gimnazijos direktoriumi ir Kauno valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

3. Tvarkos aprašas taikomas organizuojant ir siekiant užtikrinti sveikatai palankaus mokinių maitinimo paslaugas gimnazijoje.


II SKYRIUS

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI


4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

4.1. Pietūs – gimnazijoje organizuojamas pagrindinis maitinimas - nemokami socialiai remtinų mokinių pietūs ir pirkti mokinių  bei darbuotojų pietūs.

4.2. Šiltas maistas – tai maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki jo patiekimo vartoti laikomas ne žemesnėje kaip + 68 º C temperatūroje.

4.3. Valgiaraštis – tai patiekiamų vienos dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.

4.4. Tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, keptas įvyniojus popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai.

4.5. Šaltas užkandis – maisto produktas ar šaltas patiekalas, neįtrauktas į valgiaraštį.III SKYRIUS

MAITINIMO OGRANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI


5. Mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui valgyti prie stalo, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų.

6. Gimnazijoje kasdien (mokslo dienomis) organizuojami pietūs, kurių metu sudaromos sąlygos visiems mokiniams pavalgyti šilto maisto. Pietūs organizuojami ne ankščiau kaip 2,5 val. ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios.

7.  Pietūs  mokiniams organizuojami per ilgąsias pertraukas.

8. Mokiniai / vaikai maitinami nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

8.1. po 3 pamokų maitinami priešmokyklinio ugdymo ir 1-4  klasių mokiniai;

8.2. po 4 pamokų maitinami 5-8 ir I-IV gimnazijų  klasių mokiniai;

8.4. ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai maitinami: 9.00 val.- pusryčiai; 12.00 val.- pietūs; 16.00 val. - vakarienė.

9. Po skambučio į pamoką mokiniai valgykloje neaptarnaujami.

10. Maitinimas organizuojamas pagal gimnazijos direktoriaus ir VMVT patvirtintus valgiaraščius.

11. Mokiniai turi galimybę pasirinkti pietų metu patiekiamus karštuosius patiekalus: tausojantis patiekalas ir patiekalas, pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų. Valgiaraščiuose šie patiekalai ar patiekalas (jei tausojantis patiekalas yra pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų) pažymimi žodžiu „Tausojantis“ ir (ar) „Augalinis“.

12. Mokinių, kurie negauna nemokamo maitinimo ir darbuotojų maitinimas:

12.1.  mokamam maitinimui taikomas 20 proc. prekybinis antkainis;

12.2. gimnazijos vadovas įsakymu paskiria asmenį atsakingą už grynųjų pinigų priėmimą iš valgyklos, apskaitą, saugojimą raštinės seife;

12.3.  atsakingas asmuo kiekvieną dieną grynus pinigus užpajamuoja registracijos žurnale, išrašant pinigų priėmimo kvitą;

12.4. surinktus  grynuosius pinigus atsakingas asmuo 1 kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 28 d. įneša į Čekiškės paštą  pervedimui į Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus sąskaitą.

13. Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas atitinka vaikų amžių ir sveikos mitybos rekomendacijas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V- 394 redakcija).

14.  Maisto produktai ar maisto produktų grupės tiekiamos vaikų maitinimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V- 394 redakcija), patvirtinto tvarkos aprašo 17–21 punktais nustatyta tvarka.

15. Patiekalai gaminami ir patiekiami vaikams vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V- 394 redakcija) patvirtinto tvarkos aprašo 23 punkto reikalavimais.

16. Gimnazijos valgykloje sudarytos higieniškos sąlygos atsigerti geriamojo vandens (rekomenduojama kambario temperatūros).

17.  Draudžiama naudoti įskilusius, apdaužytais kraštais, aliuminio indus bei įrankius ir indus.

18. Gimnazijos visuomenės sveikatos specialistė prižiūri maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams. Ne rečiau kaip kartą per dvi savaites pildo Valgiaraščio ir mokinių maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą. Nustačiusi neatitikimų, nedelsdama raštu apie tai informuoja gimnazijos direktorių. Nustatyti mokinių maitinimo organizavimo trūkumai turi būti pašalinti tą pačią dieną. Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas gimnazijoje saugomas dvejus metus.

19. Valgyklos skelbimų lentoje skelbiama:

19.1. kiekvienos dienos valgiaraščiai;

19.3. maisto pasirinkimo piramidės, maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ plakatai ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija;

19.4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maitinimo organizavimo klausimais);

20. Valgiaraščiai skelbiami gimnazijos interneto svetainėje www.cekiske.lt.


IV SKYRIUS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS


21. Nemokamas maitinimas organizuojamas, vadovaujantis Kauno  rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus sprendimu dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.

22. Nemokamas maitinimas išduodamas už einamąją dieną, tik mokiniui, kuriam priklauso nemokamas maitinimas, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus sprendimu dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.

23. Nemokamų pietų, pusryčių ir maitinimo vasaros atostogų metu gimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose (atsižvelgiant į mokinio buvimo stovykloje dienos laiko trukmę) produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal amžiaus grupes.

24. Nemokamo maitinimo dydžio sumą (kainą) pagal mokinių amžiaus grupes nustato Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.

25. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

26.  Mokiniams nemokamas maitinimas gali būti teikiamas:

26.1.  mokinių ugdymo proceso metu;

26.2. mokinių ugdymo proceso metu vykstant į edukacines išvykas, ekskursijas, varžybas;

26.3. vasaros atostogų metu gimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose; 26.4. kai mokymą namuose mokiniui skiria asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija (GKK), nemokamas maitinimas mokiniui pagal direktoriaus įsakymą  atiduodant (sauso maisto daviniu) į namus.

26.5. mokiniui neatvykus į gimnaziją dėl ligos 3 ir daugiau dienų ( pateikus gydytojo pateisinamą pažymą), nemokamas maitinimas skiriamas sausio maisto daviniu tik tuo atveju, jei dėl to kreipiasi mokinio tėvai (globėjai) parašę prašymą ir informavę apie davinio atsiėmimo laiką ne ilgiau, kaip per einamojo mėnesio savaitę nuo pirmos į gimnaziją grįžusio mokinio mokymosi dienos.

27. Vaikų maitinimo organizavimas poilsio stovyklose:

27.1. vaikai maitinami ne rečiau kaip kas 3,5‒4 val. pagal poilsio stovyklos vadovo patvirtintus valgiaraščius.

27.2. vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. 027-1/a), organizuojamas pritaikytas maitinimas.

27.3. žygio metu vaikai aprūpinami maistu ir geriamuoju vandeniu. Į žygį draudžiama imti greitai gendančius maisto produktus.

28. Už nemokamo mokinių maitinimo organizavimą, maitinimo priežiūrą ir šio Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą atsakinga  socialinė pedagogė, kuri:

28.1. informuoja gimnazijos bendruomenę apie nemokamo maitinimo organizavimo ir vykdymo pasikeitimus;

28.2. pasirūpina, kad mažas pajamas turinčiose šeimose augantys mokiniai bei mokiniai, kurių tėvai nesikreipė dėl nemokamo maitinimo skyrimo, o jis yra reikalingas gautų nemokamą maitinimą;

28.3.  paruošia klasės vadovams mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą sąrašus;

28.4. vykdo nemokamo mokinių maitinimo apskaitos kontrolę, šalina pasitaikančius piktnaudžiavimo atvejus;

28.5. gavus sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, elektroninėje sistemoje pažymi, kad mokinys gauna nemokamą maitinimą;

28.6.  mėnesio paskutinę dieną pildo mokinių nemokamo maitinimo žurnalą SPIS duomenų bazėje;

28.7. maisto davinius skirtus švenčių ir mokinių atostogų laikotarpiui išdalina mokiniams pasirašytinai.

29. Vyr. virėja  Kauno r. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus buhalterinės apskaitos skyriui pateikia:

29.1. iki kiekvieno mėnesio 3 d.  informaciją apie praėjusį mėnesį panaudotas lėšas, skirtas mokinių nemokamam maitinimui, ir nemokamą maitinimą gavusius mokinius (ataskaitą iš SPIS programos, mokinių, gaunančių nemokamus pietus sąrašą);

29.2. iki einamojo mėnesio 3 dienos kiekvieno mėnesio lėšų poreikį, reikalingą nemokamam maitinimui;

29.3. iki einamojo mėnesio 3 dienos duomenis apie panaudotas mokinių nemokamam maitinimui skiriamas lėšas kas mėnesį.


V SKYRIUS

MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI


30. Gimnazijos valgyklos vyr. vyrėja vaikų maitinimo valgiaraščius sudaro atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams.

31. Pagal gydytojų raštiškus nurodymus gimnazijoje vienas iš karštų patiekalų - tausojantis virškinimo sistemą (valgiaraštyje pažymint ,,tausojantis“).

32. Gimnazijos valgyklos vyr. vyrėja valgiaraščius sudaro ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui, poilsio stovyklose valgiaraščius sudaro ne mažiau kaip 5 kalendorinių dienų laikotarpiui.

33. Gimnazijos, poilsio stovyklų valgiaraščiuose nurodomi patiekiami patiekalai, patiekalų kiekiai (g).

34. Gimnazija, dalyvaujanti Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, šių programų maisto produktus į valgiaraščius neįtraukia.

35. Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose nurodoma naudojami maisto produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai (g), gamybos būdas (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukmė.

36. Vyr. vyrėja valgiaraščius suderina su Kauno valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.


VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


37.  Aprašas skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje www.cekiske.lt.

38. Pasikeitus Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymo nuostatoms, priėmus naujus Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimus dėl mokinių nemokamo maitinimo atitinkamai keičiamas šis Tvarkos aprašas.__________________________________Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/